25. sjednica Gradskog vijeća Grada Rijeke

25. sjednica Gradskog vijeća Grada Rijeke održana je u srijedu 21. prosinca  2011. godine u 9,00 sati u zgradi Grada Rijeke, Vijećnica, Korzo 16.

D N E V N I  R E D

 1. Izbori i imenovanja
  a) Izbor članova Savjeta mladih Grada Rijeke
  Zaključak
  Odluka
  b) Prijedlog zaključka o imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Rijeci
  Zaključak
  c) Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju članice Školskog odbora Osnovne škole "Turnić"
  Odluka

 2. a) Prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu
  Proračun
  b) Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu
  Odluka

 3. Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2012. godinu
  Program

 4. Prijedlog programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2012. godinu
  Program

 5. Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2012. godinu
  Program

 6. Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
  Program

 7. Prijedlog plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2012. godini
  Plan

 8. Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini
  Program

 9. Prijedlog plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini
  Plan

 10. Prijedlog plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2012. godinu
  Plan

 11. Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o nagrađivanju sportaša, sportskih radnika i sportskih udruga za ostvarena postignuća na međunarodnim i državnim natjecanjima
  Odluka

 12. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rijeke za 2012. godinu
  Odluka

 13. a) Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o naknadama članovima Gradskog vijeća Grada Rijeke i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Rijeke
  Odluka
  b) Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama predsjednicima i članovima kazališnih i upravnih vijeća ustanova kojih je osnivač Grad Rijeka
  Odluka

 14. Prijedlog odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina u Gradu Rijeci u 2012. godini
  Odluka

 15. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o određivanju plaće i drugih prava Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika Grada Rijeke
  Odluka

 16. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi
  Odluka

 17. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o visini spomeničke rente
  Odluka

 18. a) Prijedlog odluke o izmjeni odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja rashoda osnovnih škola Grada Rijeke u 2011. godini
  Odluka
  b) Prijedlog izmjena Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Rijeke u 2011. godini
  Plan

 19. a) Prijedlog odluke o zaduživanju Grada Rijeke za sufinanciranje Projekta IPA ŽCGO Marišćina
  Odluka
  b) Prijedlog odluke o davanju jamstva za dugoročno zaduživanje TD EKOPLUS d.o.o. Rijeka
  Odluka

 20. Prijedlog odluke o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom
  Odluka

 21. a) Prijedlog odluke o razrješenju ravnatelja Muzeja moderne i suvremene umjetnosti
  Odluka
  b) Prijedlog odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Muzeja moderne i suvremene umjetnosti
  Odluka

 22. Prijedlog rješenja o imenovanju Stručnog povjerenstva za davanje koncesije za gospodarsko korištenje kulturnog dobra m/b Galeb
  Rješenje

 23. Prijedlozi odluka o određivanju imena ulica na području grada Rijeke
  Odluka
  Odluka

 24. Prijedlog Statuta Dječjeg doma "Tić" Rijeka
  Odluka

 25. Prijedlog odluke o likovnoj nagradi Ivo Kalina
  Odluka

 26. Prijedlog odluke o donošenju Plana zaštite i spašavanja za područje grada Rijeke
  Plan

 27. Prijedlog odluke o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja javnih površina na temelju ugovora na području Grada Rijeke
  Odluka

 28. a) Prijedlog odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke (na lokaciji Marčeljeva Draga)
  Odluka
  b) Prijedlog odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke (na lokaciji u k.o. Zamet)
  Odluka

 29. a) Prijedlog rješenja o promjeni namjene javnog dobra u k.o. Srdoči
  Rješenje
  b) Prijedlog rješenja o promjeni namjene  javnog dobra u k.o. Hosti
  Rješenje

Zapisnik 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Rijeke.


Akti 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Rijeke objavljeni su u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije" u broju 48/11 od 23. prosinca 2011. godine i u broju 49/11 od 24. prosinca 2011. godine.

                                                                  

 
mail print