Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu

v.d. pročelnika: Igor Načinović
Adresa          Trpimirova 2/III, Rijeka

Senija Grubišić,
administrativna tajnica 

Tel.              051/209 602, 209 333
Faks.            051/209 613
E-mail          sport@rijeka.hr

Igor Načinović.jpg U Odjelu gradske uprave za sport i tehničku kulturu osiguravaju se lokalne potrebe stanovnika u području sporta i tehničke kulture, vodi se briga o objektima sporta i tehničke kulture Grada, u suradnji s drugim tijelima Grada osmišljava se i planira razvoj mreže objekata sporta i tehničke kulture Grada.

Odjel obavlja stručne poslove u svezi sportskih manifestacija i manifestacija u tehničkoj kulturi od značenja za Grad te provodi poslovnu suradnju sa Zajednicom sportskih udruga grada Rijeke, Zajednicom tehničke kulture grada Rijeke i trgovačkim društvom u vlasništvu Grada "Rijeka sport" d.o.o. za upravljanje, održavanje i izgradnju sportskih i drugih objekata.

Odjel obavlja poslove i zadatke u svezi s programom javnih potreba Grada Rijeke u sportu odnosno tehničkoj kulturi te poslove u svezi s raspolaganjem sredstvima iz Proračuna Grada Rijeke koja su po namjeni i iznosnima odobrena za odnosne programe javnih potreba.

 

U te poslove i zadatke spadaju poglavito:

 • izrada kriterija za programiranje, način i uvjeti raspoređivanja te način dodjele i praćenja namjenskog korištenja sredstava odobrenih iz Proračuna,
 • skrb o stručnom radu, o obrazovnoj i informacijskoj djelatnosti koje su u funkciji realizacije programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi,
 • vođenje brige o sportskim objektima i objektima tehničke kulture u smislu održavanja i izgradnje odnosnih objekata od značenja za razvoj sporta i tehničke kulture u Gradu Rijeci.
   

PROGRAMSKI CILJEVI I PODRUČJA FINANCIRANJA

Financiranje Programa javnih potreba Grada Rijeke u sportu i tehničkoj kulturi temelji se na razvoju, ustrojstvu i zadovoljavanju potreba, što će omogućiti ostvarivanje ciljeva:
- amatersko bavljenje sportom i tehničkom kulturom
- vlasništvo nad objektima namjenjenim za sport ili tehničku kulturu.

Poslovna suradnja sa Zajednicom sportskih udruga grada Rijeke i Zajednicom tehničke kulture grada Rijeke, kao krovnim udrugama u sportu i tehničkoj kulturi na lokalnoj razini, obuhvaća sve poslove usmjerene ka uspješnoj i na zakonu osnovanoj provedbi programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi te posebnih programa.

Programska područja u sportu:

 • program poticanja i promicanja sporta,
 • dijelom program tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži,
 • program djelovanja Riječkoga sportskog saveza i pripadajućih strukovnih programskih odbora,
 • program treninga, natjecanja, provedba nacionalnih i međunarodnih natjecanja,
 • program utvrđivanja zdravstvene sposobnosti sportaša,
 • program sportsko-rekreacijskih aktivnosti građana,
 • program sportskih aktivnosti invalida i osoba oštećena zdravlja,
 • program obrazovanja te stručno izdavačko-nakladničkog i informacijskog rada u sportu,
 • program gospodarenja, održavanja i izgradnje sportskih objekata.


Programska područja u tehničkoj kulturi:
 

 • program poticanja i promicanja tehničke kulture,
 • programi odgoja, obrazovanja i osposobljavanja djece i mladeži za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina,
 • specifični programi odgoja, obrazovanja i osposobljavanja darovite i hendikepirane djece i mladeži za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina,
 • programi prekvalifikacije i dokvalifikacije djelatnika i programi organiziranja invetivnog rada,
 • program organiziranja promaknuća tehnoloških inovacija (izložbe, sajmovi i smotre),
 • nabavka opreme održavanje objekata tehničke kulture od interesa za Grad Rijeku.

 

Stručni suradnici Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu

 
mail print