PODACI O OSTALIM TIJELIMA U POSTUPKU IZDAVANJA DOZVOLA ZA GRADNJU

Popis sadrži podatke o tijelima koja su vezana za rad ovog odjela i, osim adresa, navedeno je koje dokumente odnosno potvrde, suglasnosti ili posebne uvjete izdaju navedena tijela.

  DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA PODRUČNI URED ZA KATASTAR RIJEKA,
  Riva 10 tel. 354-111
  Riva 16 tel. 354-280
  web

 

 • izvadak iz katastarskog plana
 • izvadak iz katastra zemljišta
 • uvjerenje o identifikaciji zemljišnoknjižnih i katastarskih čestica
 • provedba parcelacijskog elaborata
 • uris građevine u katastarski operat
 • potvrde o upisu građevine u katastarski operat (prije 1968.)

 

  OPĆINSKI SUD U RIJECI
  tel. 355-555
  Zemljišno-knjižni odjel (u zgradi Trgovačkog suda) Rijeka, Zadarska 3
  tel. 660-200
  web

 • izvadak iz zemljišne knjige
 • upis građevine u zemljišne knjige
 • upis etažnog vlasništva

 

 HRVATSKE VODE
 Vodno gospodarstveni odjel
 Rijeka, Đure Šporera 3
 tel. 666 – 400
 web  

 • rješenje o utvrđivanju visine vodnog doprinosa i potvrda o plaćenoj obavezi
 • određuju posebne uvjete gradnje u pogledu odvodnje otpadnih voda u postupcima izdavanja lokacijskih dozvola
 • sudjeluju u povjerenstvu za tehnički pregled u postupcima izdavanja uporabnih dozvola

 

 GRAD RIJEKA
 Odjel gradske uprave za komunalni sustav
 Rijeka, Titov trg 3
 tel. 209 – 380
 web

 • izdaju rješenja o utvrđenoj visini plaćanja komunalnog doprinos i potvrdu o plaćenoj obavezi
 • sudjeluju u postupku lokacijske dozvole u dijelu određivanja posebnih uvjeta vezano uz prometna rješenja
 • sudjeluju u radu povjerenstva za tehnički pregled u postupku izdavanja uporabne dozvole
 • na zahtjev ovog tijela daju očitovanja vezano na stupanj opremljenosti zemljišta komunalnom infrastrukturom ili podatke o planu programa gradnje infrastrukture

 

GRAD RIJEKA
Odjel gradske uprave za urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem
Rijeka, Titov trg 3
tel. 209 – 450
web

 • provodi postupak izrade i donošenja prostornih planova

 

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

Uprava za sanitarnu inspekciju

Služba županijske sanitarne inspekcije

Odjel za istru i Primorje

Odsjek za Primorsko-goransku županiju

Rijeka, Riva 10


tel. 534-122
web
 • izdaju posebne uvjete gradnje u postupcima lokacijskih dozvola u pogledu sanitarne zaštite i zaštite od buke
 • sudjeluju u radu povjerenstva za tehnički pregled

 

MINISTARSTVO KULTURE
Konzervatorski odjel u Rijeci
Rijeka, Užarska 26
tel. 311-300
web

 • izdaju posebne uvjete gradnje u postupcima izdavanja lokacijskih dozvola za objekte ili područja koji su evidentirana kao zaštićene cjeline zbog kulturnih i spomeničkih vrijednosti
 • sudjeluju u postupcima izdavanja potvrde glavnog projekta i sudjeluju u radu povjerenstva za tehnički pregled

 

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
Rijeka , Dolac 14
tel. 353-222
web

 • izdaju posebne uvjete gradnje vezano uz način i mogućnost priključenja na komunalnu infrastrukturu
 • sklapaju sa investitorom ugovor o priključenju na komunalnu infrastrukturu

 

ENERGO d.o.o.
Rijeka, Dolac 14
tel. 353-006
web

 • izdaju posebne uvjete gradnje vezano uz opskrbu plinom i sklapaju ugovor o priključenju sa investitorom

 

HEP DISTRIBUCIJA d.o.o.
DP ELEKTROPRIMORJE RIJEKA
Rijeka, V.C. Emina 2
tel. 204-111
web

 • sudjeluju u postupku izdavanja lokacijske dozvole u dijelu utvrđivanja mogućnosti i načina priključenja na elektroenergetsku mrežu, te ugovorom sa investitorom utvrđuju opće uvjete za opskrbu električnom energijom

 

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA 
Uprava za inspekcijske poslove
Sektor inspekcijskog nadzora
Područna jedinica Rijeka
Rijeka, Blaža Polića 2/I
tel. 325-760
web

 • provode inspekcijski nadzor i kontrolu gradnje i svih sudionika u gradnji
 • izdaju uvjerenja za potrebe upisa građevina u zemljišne knjige (provjera da se ne vodi inspekcijski postupak) prema članku 331. i 333. zakona o prostornom uređenju i gradnji

 

 
mail print