Prijava poreza za 2012. godinu

Rijeka, 23. ožujka 2012.godine
Odjel gradske uprave za financije priopćuje pravnim i fizičkim osobama obavijest o obvazi dostave prijave poreza na tvrtku ili naziv i prijavu poreza na kuće za odmor za 2012. godinu u zakonskom roku.

Prijavu poreza na tvrtku ili naziv i prijavu poreza na kuće za odmor za 2011. godinu pravne i fizičke osobe dužne su dostaviti do 31. ožujka 2012. godine.

Na temelju članaka 38. i 42. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine", br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 73/08 i 25/12), članaka 13. i 31. Odluke o porezima Grada Rijeke ("Narodne novine” ,br. 108/01, 45/07, 147/10) i članka 62. Općeg poreznog zakona ("Narodne novine", br. 147/08 i 18/11)


GRAD RIJEKA, ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA FINANCIJE priopćuje pravnim i fizičkim osobama da su obvezni do 31. ožujka 2012. godine dostaviti 

PRIJAVE   POREZA   ZA   2012. GODINU

 

POREZ NA TVRTKU ILI NAZIV
Prema članku 42. stavak 1. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i članku 26. Odluke o porezima Grada Rijeke, propisano je da porez na tvrtku ili naziv plaćaju pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit ili poreza na dohodak i registrirane su za obavljanje djelatnosti.


Porez na tvrtku ili naziv prihod je grada ili općine na području koje je sjedište ili prebivalište ili uobičajeno boravište obveznika. Ako obveznik poreza na tvrtku ili naziv u svom sastavu ima poslovne jedinice na području grada Rijeke (prodavaonice, pogoni, radionice, prodajna mjesta i dr.), obveznik je poreza na tvrtku ili naziv za svaku poslovnu jedinicu, bez obzira gdje mu je sjedište ili prebivalište ili uobičajeno boravište.

Porez na tvrtku ili naziv plaća se neovisno o tome da li je tvrtka istaknuta.


Od plaćanja poreza na tvrtku, prema Odluci o porezima Grada Rijeke, oslobođeni su: državna tijela, Primorsko-goranska županija, Grad Rijeka, javne ustanove (pod javnom ustanovom smatra se samo ustanova koju je na području djelatnosti koja je zakonom određena kao javna služba osnovalo tijelo javne vlasti (RH ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave)), udruge, registrirane političke stranke, fizičke osobe koje samostalno obavljaju registriranu djelatnost - invalidi Domovinskog rata, te pravna ili fizička osoba, za prve tri godine obavljanja proizvodne djelatnosti, pod uvjetom da u radnom odnosu na neodređeno vrijeme ima zaposlena najmanje dva radnika.


Porez na tvrtku ili naziv ne plaća pravna i fizička osoba: koja ne obavlja djelatnost (u prethodnom poreznom razdoblju nije ostvarila prihod u smislu odredbi zakona i podzakonskih akata kojima se uređuje porez na dobit, iskazan u prijavi poreza na dobit, odnosno nije ostvarila poslovne primitke u smislu odredbi zakona i podzakonskih akata kojima se uređuje porez na dohodak, iskazane u knjizi primitaka i izdataka), koja je brisana iz odgovarajućeg registra ili je postupak brisanja iz registra u tijeku, te koja je privremeno obustavila obavljanje obrta, u suglasju sa zakonom kojim se uređuje obavljanje obrta.


Poreznu prijavu za 2012. godinu podnose svi obveznici poreza na tvrtku ili naziv kod kojih je u odnosu na postojeće službene evidencije Grada Rijeke - Odjela gradske uprave za financije došlo do promjene podataka koji utječu na utvrđivanje porezne obveze te svi obveznici koji na području grada Rijeke imaju poslovne jedinice (prodavaonice, pogoni, radionice, prodajna mjesta), a nisu izvršili prijavu u prethodnom razdoblju.

Porezni obveznik dužan je Gradu Rijeci - Odjelu gradske uprave za financije dostaviti dokaz o svakoj promjeni koja utječe na visinu poreza, u roku od 15 dana od nastale promjene.

 

POREZ NA KUĆE ZA ODMOR
Prema članku 35. stavak 1. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i članku 9. i 10. Odluke o porezima Grada Rijeke, propisano je da je obveznik poreza na kuću za odmor pravna ili fizička osoba koja je vlasnik kuće za odmor na području grada Rijeke.


Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade (stan), koji se koristi povremeno ili sezonski. Kućom za odmor ne smatraju se gospodarske zgrade koje služe za smještaj poljodjelskih strojeva, oruđa i drugog pribora.


Porez na kuće za odmor, prema Zakonu, ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja i prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres) i za vrijeme dok su u njima smješteni prognanici i izbjeglice, te za odmarališta u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja služe za smještaj djece do 15 godina starosti.

Porez na kuću za odmor plaća se prema četvornom metru korisne površine.


Poreznu prijavu za 2012. godinu podnose svi obveznici poreza na kuće za odmor kod kojih je u odnosu na postojeće službene evidencije Grada Rijeke - Odjela gradske uprave za financije došlo do promjene stanja glede korisne površine ili promjene vlasništva, te novi vlasnici kuća za odmor.

 

Za nepodnošenje prijave s podacima nužnim za utvrđivanje poreza predviđene su novčane kazne za prekršaj u iznosu od 500,00 Kn do 25.000,00 Kn, sukladno članku 89. navedenoga Zakona.

 

POJEDNOSTAVITE PODNOŠENJE PRIJAVE:

POREZNE PRIJAVE MOŽETE JEDNOSTAVNIJE I BRŽE PODNIJETI NA ONLINE OBRASCIMA:

 

ili


POPUNITE I POŠTOM POŠALJITE OBRAZAC PRIJAVE S PRILOZIMA NA ADRESU:

GRAD RIJEKA - ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA FINANCIJE
51000 RIJEKA - Korzo 16
FAX (051) 20 92 02

Obrasci prijava dostupni su na internet stranici www.rijeka.hr
Porezna prijava ne mora biti ispunjena na objavljenom obrascu, ali mora biti čitka i mora sadržavati sve zadane podatke iz objavljenog obrasca.

Još jednom se obavještavaju obveznici POREZA NA POTROŠNJU na području Grada Rijeke, da je Grad Rijeka - Odjel gradske uprave za financije od 01. siječnja 2008. godine nadležan za sve poslove u svezi utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza na potrošnju.
Obveznici poreza na potrošnju na području grada Rijeke dužni su podnijeti obračunsku prijavu - mjesečni izvještaj o obračunatom i uplaćenom porezu na potrošnju na propisanom obrascu do zadnjeg dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec, koji mogu dostaviti u pisarnicu Grada Rijeke, Titov trg 3, poštom na adresu: Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za financije, Korzo 16, 51000 Rijeka ili jednostavnije, brže i efikasnije putem on line obrasca:

 

Za sve upite o gradskim porezima obratite se na brojeve telefona:
(051) 20 96 78; 20 96 74, 20 96 11, 20 92 34.

 
mail print