Utvrđena lista prioriteta za sufinanciranje radova na obnovi i sanaciji zaštićenih građevina

Rijeka, 4. prosinca 2012.
Utvrđena je Lista prioriteta korištenja sredstava spomeničke rente iz Proračuna Grada Rijeke za sufinanciranje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke za 2013. i 2014.

Na osnovu Liste prioriteta bit će sufinancirani radovi na obnovi i sanaciji građevina unutar Urbanističke cjeline grada Rijeke odnosno građevina registriranih kao kulturno dobro.

Odjel za kulturu Grada Rijeke odnosno Direkcija za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara, raspisao je javni poziv za korištenje sredstava spomeničke rente namijenjenih sufinanciranju provođenja Programa sanacije i obnove pročelja i krovova u 2013. i 2014. godini.

Nakon provedene obrade prijava i sklopljenih predugovora, 30. studenog 2012. godine gradonačelnik je utvrdio konačni redoslijed Programa i Lista prioriteta za 2013. i 2014. godinu.
Na Listi prioriteta za 2013. i 2014. godinu su građevine na adresi:

 • Tizianova 9
 • Dolac 8
 • Dolac 3
 • P.R. Vitezovića 6
 • Omladinska 1
 • Strossmayerova 26
 • Adamićeva 16
 • Šet. V. Nazora 6
 • Kalvarija 1
 • Moše Albaharija 3,a,5
 • Slaviše V. Čiče 18
 • 1. maja 12
 • Brajšina 20
 • Moše Albaharija 2
 • Tizianova 1
 • Tizianova 5
 • Šet. I.G. Kovačića 29
 • Franje Račkog 5
 • Kalvarija 5
 • Vidikovac 24
 • Stube M.Remsa 13a
 • Adamićeva 10
 • Janeza Trdine 7 

 

U roku je stiglo 29 prijava, a Povjerenstvo za obradu prijava obavilo je stručno vrednovanje podnesenih prijava, bodovanje po zaprimljenim prijavama, eliminiralo one prijave koje nisu sadržavale potrebnu dokumentaciju temeljem koje bi bilo moguće procijeniti kvalitetu prijava, zaključilo da pojedine podnosioce prijava treba pozvati na dopunu dokumentacije nakon čega bi se programi uvrstili u Prijedlog liste prioriteta, te utvrdilo prijedlog Liste prioriteta.
Neki od prijavljenih nisu se odazvali pozivu radi sklapanja predugovora te su  obavijestili Grad Rijeku da odustaju od prijavljenog Programa te se za njih,  sukladno odredbi članka 15. stavka 2. Pravilnika, smatra da su odustali od provedbe Programa.

To su građevine na adresama: Laginjina 10, Kalvarija 18,  Uspon Vlahe Bukovca 5, Aleksandra Manzonia 5, Ignacia Henckea 1 i Šetalište Ivana Gorana Kovačića 5.

Od građevina koje su uvrštene na Listu prioriteta dvije su u vlasništvu pravnih osoba (Adamićeva 10 i Janeza Trdine7), a ostale su u vlasništvu fizičkih osoba.

Od navedenih građevina 21 građevina je stambeno i stambeno poslovne namjene, a to su: Tizianova 9, Dolac 8, Dolac 3, Pavla Rittera Vitezovića 6, Omladinska 1, Strossmayerova 26, Adamićeva 16, Šetalište Vladimira Nazora 6, Kalvarija 1, Moše Albaharija 3, 3a, 5, Slaviše Vahnera Čiče 18, Prvoga maja 12, Brajšina 20, Moše Albaharija 2, Tizianova 5, Tizianova 1, Šetalište Ivana Gorana Kovačića 29, Franje Račkog 5, Kalvarija 5, Vidikovac 24, Stube Marka Remsa 13a.

Dvije građevina su poslovne namjene: Adamićeva 10 i Janeza Trdine7.

Šest građevina se nalazi u zoni A (zona prioriteta)i to su: Dolac 8, Dolac 3, Pavla Rittera Vitezovića 6, Adamićeva 16, Adamićeva 10 i Janeza Trdine 7.

Šesnaest građevina se nalazi u zoni B i to su: Omladinska 1, Strossmayerova 26, Šetalište Vladimira Nazora 6, Kalvarija 1, Moše Albaharija 3, 3a, 5, Slaviše Vahnera Čiče 18, Prvoga maja 12, Brajšina 20, Moše Albaharija 2, Tizianova 5, Tizianova 1, Šetalište Ivana Gorana Kovačića 29, Franje Račkog 5, Kalvarija 5, Vidikovac 24, Stube Marka Remsa 13a.

Jedna građevina registrirana je kao pojedinačno registrirano kulturno dobro i to je Tizianova 9 (stambena zgrada Celligoi).

Po konzervatorskoj valorizaciji građevina Tizianova 9, s obzirom na to da je pojedinačno registrirano kulturno dobro, ima jedina spomeničku vrijednost dok pet građevina ima povijesno-arhitektonsku i povijesno-urbanističku vrijednost i to su: Dolac 3, Dolac 8, Omladinska 1, Strossmayerova 26, Adamićeva 10.
    
Građevine koje imaju definiranu arhitekturu su: Pavla Rittera Vitezovića 6, Šetalište Vladimira Nazora 6, Kalvarija 1, Moše Albaharija 3, 3a, 5, Slaviše Vajnera Čiče 18, Prvoga maja 12, Brajšina 20, Moše Albaharija 2, Tizianova  5, Tizianova 1.

Građevine uklopljene u ambijent su: Adamićeva 16, Šetalište Ivana Gorana Kovačića 29, Franje Račkog 5, Kalvarija 5, Vidikovac 24 i Stube Marka Remsa 13a.

Građevinsko stanje pročelja i krovova je pretežito ocijenjeno loše za 17 građevina: Tizianova 9, Dolac 8, Dolac 3, , Omladinska 1, Strossmayerova 26, Adamićeva 16, Šetalište Vladimira Nazora 6, Kalvarija 1, Moše Albaharija 3, 3a, 5, Slaviše Vahnera Čiče 18, Prvoga maja 12, Brajšina 20, Šetalište Ivana Gorana Kovačića 29, Franje Račkog 5, Kalvarija 5, Vidikovac 24, Stube Marka Remsa 13a, te srednje za 6 građevina: Pavla Rittera Vitezovića 6 Moše Albaharija 2, Tizianova 5, Tizianova 1, Adamićeva 10 i Janeza Trdine7.

Nakon što vlasnici, odnosno suvlasnici građevina, provedu postupak nabave radova sanacije i obnove građevina, Grad Rijeka će, putem Odjela gradske uprave za kulturu, s njima sklopiti ugovore o sufinanciranju njihovih Programa, u kojima će se pobliže regulirati omjeri i uvjeti sufinanciranja Programa.

Sredstva za sufinanciranje programa uvrštenih na Listu prioriteta planiraju se, unutar proračuna Grada Rijeke, Planom raspodjele sredstava spomeničke rente za 2013. godinu, te nadalje za 2014. godinu, u ukupnom iznosu od 12.200.619,87 kn, a broj Programa koji se sufinancira kroz slijedeće dvije godine ovisi o raspoloživim proračunskim sredstvima Grada Rijeke.

Sukladno potpisanim predugovorima u 2013. godini započelo bi se s provođenjem programa na građevinama Pavla Rittera Vitezovića 6, Omladinska 1, Adamićeva 16, Šetalište Vladimira Nazora 6, Kalvarija 1, Moše Albaharija 3, 3a i 5, Slaviše Vajnera Čiče 18, Brajšina 20, Tizianova 1, Kalvarija 5 i Stube Marka Remsa 13a za što je potrebno osigurati iznos od 2.274.975,94 kn iz sredstava spomeničke rente.

U 2014. godini izvodili bi se slijedeći programi: Tizianova 9, Dolac 8, Dolac 3, Strossmayerova 26, Prvoga maja 12, Moše Albaharija 2, Tizianova 5, Šetalište Ivana Gorana Kovačića 29, Franje Račkog 5, Vidikovac 24, Adamićeva 10 i Janeza Trdine 7 za što je potrebno osigurati iznos od 9.925.643,93 kn iz sredstava spomeničke rente.
(LJ.M.P.)

 
mail print