Zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke 

Direkcija poslovni objekti upravlja s 1786 poslovna prostora ukupne površine 212.467 m2, od čega su u zakupu 1591 poslovna prostora ukupne površine 165.146 m2. Slobodni poslovni prostori daju se u zakup putem javnog natječaja i to provođenjem usmenog natječaja (licitacija).

Javni natječaj se objavljuje na web stranicama Grada u rubrici rubrici Natječaji Grada Rijeke,  ističe na poslovnom prostoru koji se daje u zakup te na oglasnoj ploči Grada, Titov trg 3, najmanje 15 dana prije održavanja licitacije, a u dnevnom tisku se daje obavijest o objavljenom natječaju. U prosjeku se mjesečno oglašava 70-ak poslovnih prostora. Svi prostori ponuđeni na javnom natječaju, ukoliko za iste ne postoji interes, oglašavaju se u slijedećim javnim natječajima, do trenutka dodjele najpovoljnijem ponuditelju. Poslovni prostori daju se u zakup na razdoblje od 10 godina.

Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se pravna ili fizička osoba koja ponudi najvišu cijenu zakupnine po m2.
Kao tijekom 2010. i 2011. godine, tako i u 2012. godini, licitacije za sve poslovne prostore održavati će se i uz nazočnost samo jednog natjecatelja, neovisno o broju objavljenih natječaja za određeni prostor, budući se na taj način pomaže potencijalnim zakupnicima da u vrijeme gospodarske krize lakše dođu do prostora te da od obavljanja djelatnosti ostvaruju prihod.

Prije pristupa na javno nadmetanje, svaki natjecatelj dužan je položiti garantni polog koji se natjecateljima čije ponude nisu prihvaćene, vraća nakon završetka javnog natječaja, dok se položena jamčevina osobe čija je ponuda prihvaćena zadržava i uračunava u zakupninu. Dosadašnja iskustva pokazuju da je najveći interes iskazan za poslovne prostore namijenjene obavljanju trgovačke i uslužne djelatnosti, te za uredske prostore i to za one koji se nalaze u užem centru grada (L, Ia i Ib zona).

Zakupnik uzima u zakup poslovni prostor u viđenom stanju te ga je dužan urediti i privesti namjeni o vlastitom trošku, o čemu sklapa Ugovor s Gradom Rijeka.

Najniža početna mjesečna zakupnina za 2012. godinu iznosi 0,81 €/m2 mjesečno (atelieri), a najviša 26,10 €/m2 mjesečno (financijsko posredovanje, osiguranje, kockarnice i kladionice), dok prosječna početna mjesečna zakupnina iznosi 5,80 €/m2. Sve ostale početne zakupnine po zonama i djelatnostima ostale su na razini 2010. i 2011. godine, a mogu se vidjeti iz Cjenika za 2012. godinu. (CJENIK)

Najviša izlicitirana zakupnina u 2011. godini iznosila je 50,26 €/m2 mjesečno, a ista se odnosi na trgovinu brendirane odjeće domaćih proizvođača u L zoni (Korzo), dok je prosječna izlicitirana cijena zakupnine tijekom 2011. godine iznosila 6,82 €/m2 mjesečno.

Važno je istaknuti da je zbog permanentne kontrole naplate zakupnine koju stručna služba vrši tijekom godine te poduzimanja svih mjera za namirenje tražbina, tijekom 2011. godine faktor naplate iznosio  više od 80%.
U vrijeme gospodarske krize, zakupnicima se također izlazi u susret na način da se ne primjenjuju odredbe Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora kojom se zbog neplaćanja zakupnine otkazuje ugovor o zakupu, a nakon podmirenja duga isti povlači uz povećanje ugovorene zakupnine do 30%. Dodatno, Zaključkom Gradonačelnika s kolegija održanog 11. svibnja 2010. godine omogućuje se zakupnicima koji su dužni zakupninu, sklapanje Ugovora o nagodbi radi obročne otplate dugovanja prema kriterijima kako slijedi:

Redni broj

Visina duga s osnova korištenja poslovnog prostora

Maksimalan broj mjesečnih obroka

1.

do 10.000 kn

5

2.

od 10.001 kn - 30.000 kn

7

3.

od 30.001 kn - 60.000 kn

9

4.

od 60.001 kn na više

12


uz redovno podmirenje tekućih obveza i uz dostavu instrumenta osiguranja plaćanja (bianco zadužnice ovjerene od javnog bilježnika).
Detaljnije informacije o zakupu poslovnih prostora možete saznati od odgovornih osoba u Direkciji poslovni objekti.

 
mail print