Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, temeljem Odluka gadonačelnika objavljuje natječaj za prodaju i osnivanje prava služnosti na zemljištu u vlasništvu Grada Rijeke za slijedeće lokacije u k.o.: Plase, Kozala, Drenova, Sušak-nova, Srdoči.

PRODAJA:

1. LOKACIJA U K.O. PLASE

 • prodaja zemljišta označenog kao k.č.br. 347/3 u k.o. Plase radi formiranja građevne čestice postojeće garaže
 • ukupna površina zemljišta: 16 m²
 • zona i namjena zemljišta: 2. (druga), garaža u nizu
 • početna kupoprodajna cijena zemljišta: 655,00 kn
 • ukupna početna kupoprodajna cijena zemljišta: 10.480,00 kn
 • poseban uvjet: posjedovanje kupoprodajnog ugovora za građevinu (garažu) izgrađenu na k.č.br. 347/3, k.o. Plase i rješenja Odjela gradske uprave za komunalni sustav za plaćanje komunalne naknade  za garažu
 • nudi se sklapanje ugovora o kupoprodaji zemljišta

2. LOKACIJA U K.O. KOZALA

 • prodaja zemljišta označenog kao k.č.br. 744/2 u k.o. Kozala radi formiranja građevne čestice postojeće stambene građevine
 • ukupna površina zemljišta: 114 m²
 • zona i namjena zemljišta: 3. (treća), stambena (1-3 stana)
 • početna kupoprodajna cijena zemljišta: 265,00 kn
 • ukupna početna kupoprodajna cijena zemljišta: 30.210,00 kn
 • poseban uvjet: dokaz o vlasništvu stana u zgradi Kapitanovo 1
 • nudi se sklapanje ugovora o kupoprodaji zemljišta

3. LOKACIJA U K.O. DRENOVA

 • prodaja zemljišta označenog kao k.č.br. 1220/1, k.o. Drenova – površina suvlasničkog dijela Grada Rijeke iznosi 17,17 m² i k.č.br. 1217/32 – površina suvlasničkog dijela Grada Rijeke iznosi 25,71 m², radi formiranja građevne čestice postojeće stambene građevine
 • ukupna površina zemljišta: 42,88 m²
 • zona i namjena zemljišta: 3. zona, stambena (1-2 stana)
 • početna kupoprodajna cijena zemljišta: 265,00 kn
 • ukupna početna kupoprodajna cijena zemljišta: 11.363,20 kn
 • poseban uvjet: dokaz o suvlasništvu nekretnina u k.o. Drenova,
  označenih kao k.č.br. 1220/1 i k.č.br. 1217/32;
 • nudi se sklapanje ugovora o kupoprodaji zemljišta

4. LOKACIJA U K.O. SUŠAK-NOVA

 • prodaja zemljišta označenog kao k.č. 2578/2  površine 574 m², u 12/288 dijela (24 m²) i k.č. 2579/2 površine 135 m², u 1/24 dijela (6 m²), k.o. Sušak-nova
 • ukupna površina zemljišta: 30 m²
 • zona i namjena zemljišta: II. zona, obiteljska-stambena (1-3 stana)
 • početna kupoprodajna cijena zemljišta: 655,00 kn/m²
 • ukupna početna kupoprodajna cijena zemljišta: 19.650,00 kuna
 • poseban uvjet: dokaz o vlasništvu stana izgrađenog na k.č. 2578/2, k.o. Sušak-nova
 • nudi se sklapanje ugovora o kupoprodaji zemljišta

OSNIVANJE PRAVA SLUŽNOSTI:

5. LOKACIJA U K.O. SRDOČI

 • osnivanje prava služnosti puta na zemljištu označenom kao
  k.č. 449/26 bez upisane površine, upisana u z.k.ul. 4214, k.o. Srdoči
 • ukupna površina služnosti: 14 m²
 • zona zemljišta: III. zona
 • početna naknada za osnovanu služnost (kn/m²): 30,00 kn/m² zauzetog dijela zemljišta
 • ukupna početna naknada za osnovanu služnost: 420,00 kuna jednokratno
 • poseban uvjet: dokaz o vlasništvu zemljišta označenog kao k.č. 449/119, k.o. Srdoči
 • nudi se sklapanje ugovora o osnivanju prava služnosti puta

Osnovni uvjeti natječaja:

Ponude u skladu s natječajnom dokumentacijom predaju se do 3.11.2020. godine (utorak) u 11:00 sati.
Svaka ponuda mora imati potpisanu izjavu o prihvaćanju natječajnih uvjeta koja je sastavni dio natječajne dokumentacije.
Javno otvaranje ponuda održat će se istog dana u 12:00 sati u zgradi Titov trg 3, Rijeka, prizemno u sali. Neće se razmatrati nepotpune ponude te ponude zaprimljene izvan roka.
Natječajna dokumentacija podiže se na adresi Titov trg 3, sala za sastanke u prizemlju, uz predočenje dokaza o izvršenoj uplati iznosa od 100,00 kn po lokaciji, na račun HR3324020061837300005, Proračun Grada Rijeke, s pozivom na broj HR68 7242-OIB-515.
Sve informacije mogu se dobiti u prostorijama Odjela, Titov trg 3, Rijeka ili na sljedeće brojeve telefona:

 • za lokacije br. 1-3 na tel. br. 209-438;
 • za lokaciju br. 4: na tel. br. 209-204, te za
 • za lokaciju br. 5: na tel. br. 209-433.