Petak, 21. lipanj 2019.

Upute za izradu Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2020.-2022. godine

U skladu s odredbama članka 27. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15), a radi izrade Proračuna Grada Rijeke za 2020.-2022. godinu, Odjel gradske uprave za financije izradio je Upute za izradu Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2020.-2022. godine koje sadrže razradu propisane metodologije za izradu proračuna i financijskih planova upravnih tijela…

Više informacija

Srijeda, 25. srpanj 2018.

Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu

Gradsko je vijeće na 10. sjednici održanoj 12. srpnja 2018. godine razmatralo prijedlog Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu. Prijedlog Izvješća nije prihvaćen. Ukupni prihodi i primici proračuna ostvareni su u iznosu 790.212.822 kuna ili 89,4% godišnjeg plana. Ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu 812.524.172 kuna ili 91,7% godišnjeg…

Više informacija