O projektu
Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine trogodišnji je projekt koji provodi Grad Rijeka u partnerstvu sa Sveučilištem u Rijeci i Turističkom zajednicom grada Rijeke. Integrirani program „Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine“ bavi se obnovom i stavljanjem u funkciju dva reprezentativna zaštićena spomenika kulture – motornog broda Galeb i Palače Šećerane u sklopu bivšeg industrijskog bloka Rikard Benčić.

Cilj: Brod Galeb planira se pretvoriti u brod/muzej. Planirani zahvati odnose se na prenamjenu i izvođenje potrebnih zahvata za stavljanje u funkciju navedenih prostora za potrebe broda/muzeja kao odjela gradskog muzeja (80% prostora kulturne namjene) i pratećih turističkih sadržaja (20% prostora kulturne namjene).

Opis projekta
Projektom je predviđeno da brod ostane privezan u riječkoj luci i da se svojim bogatim sadržajima uklopi u kulturno-umjetnička strujanja u gradu Rijeci. Predviđa se niz događanja koja će objedinjavati različite kulturne djelatnosti u gradu kao što su kazališne predstave, tribine, performansi, edukativne radionice, video projekcije i drugi sadržaji koje će provoditi riječke kulturne institucije. Provedbom projekta Brod će postati turistička atrakcija kulturnog predznaka. Otvaranje Broda kao novog kulturno-turističkog sadržaja potaknut će otvaranje novih radnih mjesta u sektoru kulture.

Zahvati na rekonstrukciji postojećeg broda za potrebe kulturne i ne-kulturne namjene planiraju se tako da se ne mijenja vanjski izgled, već se novi sadržaj uz što manje, ali ipak potrebne intervencije smješta u prostor. Na taj način zadržavaju se osnovna obilježja broda, a on se korištenjem transformira za novu funkciju. Uvode se novi sigurnosni i tehnički sustavi koji omogućuju suvremeno korištenje i razvoj muzejskih aktivnosti.

U sklopu broda predviđeni su komercijalni prostori – hostel, restoran i kafić koji će povećati turističku atraktivnost i iskoristivost novouređene kulturne baštine, te stvoriti nove smještajne kapacitete kojima centar Rijeke oskudijeva, a na taj način i direktno doprinijeti povećanju broja noćenja i produženju turističke sezone s obzirom da je predviđeno kako će brod Galeb biti otvoren za posjetitelje i goste 365 dana u godini.

Koncept
Zahvati na rekonstrukciji postojećeg broda za potrebe kulturne i ne-kulturne namjene planiraju se tako da se ne mijenja vanjski izgled, već se novi sadržaj uz što manje, ali ipak potrebne intervencije smješta u prostor. Na taj način zadržavaju se osnovna obilježja broda, a on se korištenjem transformira za novu funkciju. Uvode se novi sigurnosni i tehnički sustavi koji omogućuju suvremeno korištenje i razvoj muzejskih aktivnosti.

Namjena projekta:

Koncept stalnog i povremenog muzejskog postava na Galebu sastavljen je s namjerom da muzejski postav bude privlačan najširem krugu posjetitelja i svim dobnim skupinama što će ujedno i oživjeti ovaj brod.

Trajanje projekta: 1. lipnja 2017. – 1. lipnja 2020.

Vrijednost investicije: 38.543.243,81 KN

Sufinanciranje iz EU sredstava: 85%