Europski fond za regionalni razvoj

Cilj projekta: Aktivnostima planiranog projekta i ostvarenim rezultatima stvorit će se uvjeti za razvoj novih i unaprjeđenje postojećih sadržaja, programa, usluga te aktivnosti, što će ujedno doprinijeti održivom razvoju i unaprjeđenju upravljanja kulturnom baštinom na području Primorsko-goranske županije.
Riječ je o kulturnoj baštini koja je zbog svoje jedinstvenosti i privlačnosti, prepoznata kao izrazito vrijedan resurs i ključno ulaganje Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke u sektoru kulture, s najvećim potencijalom za revitalizaciju i turističku valorizaciju, ali i stvaranje novih i inovativnih te moderniziranje postojećih obrazovnih i znanstvenih programa te usluga koje prema Statutu obavlja korisnik.

Dugoročno, projekt će rezultirati otvaranjem novih radnih mjesta koja će biti izravna posljedica provedbe integriranog projekta.

Osnovne aktivnosti:

Priprema studijske i projektne dokumentacije za integrirani projekt kojim će se ostvariti uvjeti za provedbu građevinskih zahvata i opremanje dva zaštićena nepokretna kulturna dobra: Guvernerove palače (oznaka dobra: Z-99) i Nugentove kuće (oznaka dobra: P-5257) te strateški okvir za buduće djelovanje korisnika, kao i njegovo pozicioniranje i valoriziranje u turističkom kontekstu na području Primorsko-goranske županije, odnosno unutar grada Rijeke.

Projekt revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće u Rijeci u prvoj fazi obuhvaća izradu studijske i projektne dokumentacije potrebne za pristupanje fazi provedbe integriranog projekta. Osim pripreme dokumentacije, tijekom trajanja projekta obuhvaćene su i aktivnosti diseminacije i koordinacije projektnih aktivnosti sukladno pravilima Europske unije.

Partneri:

  • Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka
  • Primorsko-goranska županija
  • Grad Rijeka

U suradnji s projektnim partnerima, stvorit će se preduvjeti za prezentiranje i jačanje prepoznatljivosti pokretne i nepokretne baštine koju korisnik čuva na obje lokacije.

Proračun:

  • Ukupna vrijednost projekta: 3.486.133,68 kn
  • Iznos potpore Europske Unije: 2.563.485,11 kn

Program iz kojeg se financira: Strukturni fondovi – Europski fond za regionalni razvoj – Operativni program “Konkurentnost i kohezija”

Trajanje projekta:  3. prosinca 2014. – 3. kolovoza 2018.

Kontakt osoba za više informacija: Mateja Jerman (mateja@ppmhp.hr)