Subpages list

Ured Grada

Pravni, savjetodavni, stručno-administrativni i protokolarni poslovi te poslovi odnosa s medijima i informiranja građana putem gradskih portala u vezi s djelokrugom rada riječke lokalne samouprave odnosno gradonačelnika, Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća.

Više informacija

Odjel za gospodarenje imovinom

Upravljanje, evidentiranje, održavanje, davanja u najam, davanja u zakup, davanja na korištenje i sl. svih objekata javne, poslovne i stambene namjene u vlasništvu Grada. Poslovi davanja koncesije za obavljanje djelatnosti tržnica na malo i dimnjačarskih poslova.

Više informacija

Odjel za komunalni sustav

Poslovi izgradnje komunalne infrastrukture i uređenja naselja u smislu planiranja, razvoja i gradnje uključivo i kupnju zemljišta i nabavu opreme za uređenja u gradu. Poslovi koordinacije komunalnih i trgovačkih društava, komunalnog redarstva, prometnog redarstva.

Više informacija

Odjel za poduzetništvo

Poticanje razvoja malog gospodarstva, stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja u smislu pružanja podrške poduzetničkim inicijativama i projektima rasta i razvoja subjekata malog gospodarstva u okvirima i prema mogućnostima s obzirom na nadležnosti Grada.

Više informacija

Odjel za odgoj i školstvo

U nadležnosti Grada Rijeke su djelatnosti predškolskog odgoja i osnovnoškolskog obrazovanja. Ovdje se prate i sufinanciraju programi za darovite pojedince te djecu i mlade s teškoćama u razvoju, programi privatnih vrtića i osnovnih škola, stipendiranja studenata i srednjoškolaca i sl.

Više informacija

Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb

Poslovi vezani uz socijalnu skrb za građane koji zbog nepovoljnih osobnih ili društvenih razloga nisu u stanju samostalno zadovoljiti svoje osnovne životne potrebe te poslovi vezani uz unapređenje dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite.

Više informacija

Odjel za kulturu

Odjel za kulturu bavi se provođenjem kulturnih politika kroz financiranje programa Javnih potreba u kulturi te financiranje i koordinaciju rada kulturnih ustanova. Važan dio djelokruga rada je zaštita i očuvanje kulturnih dobara, stvaranje kulturne infrastrukture i provedba projekta Europske prijestolnice kulture.

Više informacija

Odjel za sport i tehničku kulturu

Odjel brine o zadovoljavanju potreba stanovnika u području sporta i tehničke kulture te vodi brigu o objektima sporta i tehničke kulture Grada. U suradnji s drugim tijelima osmišljava i planira razvoj mreže sportskih objekata i onih tehničke kulture.

Više informacija

Odjel za financije

Upravni i stručni poslovi proračuna, planiranja i evidentiranja javnih nabava, financijskog poslovanja. Računovodstveno-knjigovodstveni poslovi, naplate gradskih poreza i ostalih prihoda, kao i rashoda te poslovi osiguranja.

Više informacija

Zavod za informatičku djelatnost

Poslovi planiranja, projektiranja, izgradnje i uspostavljanja informacijskih sustava, geoinformacijskih (GIS) sustava, integracije alfanumeričkih i grafičkih podataka, on-line usluga za građane u okviru izgradnje e-uprave.

Više informacija

Odjel za gradsku samoupravu i upravu

Područje radnopravnih odnosa službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada, Javne vatrogasne postrojbe i Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke. Komunikacija s Mjesnim odborima kao oblicima neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju.

Više informacija

Ured za financijsko upravljanje i kontrole

Poslovi i aktivnosti koordinacije na uspostavljanju sveobuhvatnog sustava unutarnjih kontrola u upravnim tijelima Grada Rijeke, čime se osigurava ostvarivanje ciljeva uz pravilno, etično, ekonomično, djelotvorno i učinkovito korištenje proračunskih i drugih sredstva.

Više informacija

Ured za unutarnju reviziju

Poslovi vezani uz procjene sustava unutarnjih kontrola, davanja neovisnog i objektivnog stručnog mišljenja i savjeta za unapređenje poslovanja i poboljšanja djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrole i gospodarenja.

Više informacija