U Direkcija gradskih poreza i ostalih prihoda obavljaju se poslovi upravnog postupka i analitičkih knjigovodstava potraživanja i to analitičkog knjigovodstva gradskih poreza, analitičkog knjigovodstva potraživanja i prihoda koja ostvaruju upravna tijela Grada Rijeke i analitičkog knjigovodstva prodanih stanova na području grada Rijeke te servisi građanima.

U Direkciji su ustrojene tri službe: