U Direkciji gradskih poreza i ostalih prihoda obavljaju se poslovi upravnog postupka i poslovi poduzimanja mjera naplate za gradske poreze, prodane stanove i druge prihode koja ostvaruju upravna tijela Grada Rijeke te servisi građanima.

U Direkciji su ustrojene dvije službe:

Zakoni i propisi koji se odnose na područje rada Direkcije: