U Direkciji gradskih poreza i ostalih prihoda obavljaju se poslovi upravnog postupka i poslovi poduzimanja mjera naplate za gradske poreze, prodane stanove i druge prihode koja ostvaruju upravna tijela Grada Rijeke te servisi građanima.

U Direkciji su ustrojene dvije službe:

Zakoni i propisi koji se odnose na područje rada Direkcije:

 • Opći porezni zakon (Narodne novine br. 115/16106/18121/19, 32/20 i 42/20)
 • Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine br. 47/09)
 • Zakon o lokalnim porezima (Narodne novine br. 115/16 i 101/17)
 • Zakon o posebnom porezu na kavu i bezalkoholnih pića (Narodne novine br. 72/13, 121/19 i 22/20)
 • Zakon o obveznim odnosima (Narodne novine br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18)
 • Zakon o kamatama (Narodne novine br. 94/04 i 35/05)
 • Zakon o upravnim pristojbama (Narodne novine br. 115/16)
 • Zakon o provedbi ovrha na novčanim sredstvima (Narodne novine br. 68/18, 02/20, 46/20 i 47/20)
 • Ovršni zakon (Narodne novine br. 112/02, 25/13, 93/14, 55/16 i 73/17)
 • Stečajni zakon (Narodne novine br. 71/15 i 104/17)
 • Zakon o stečaju potrošača (Narodne novine br. 100/15 i 67/18)
 • Zakon o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15)
 • Uredba o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (Narodne novine br. 52/13 i 94/14)
 • Odluka o porezima Grada Rijeke (Službene novine Grada Rijeke 22/19)