U Službi analitičkog knjigovodstva potraživanja obavljaju se računovodstveni poslovi analitičkog knjigovodstva potraživanja koji obuhvaćaju analitičko praćenje:

 • potraživanja i prihoda Grada po svim osnovama proizašlim iz djelokruga rada svih odjela gradske uprave i to za: dane garantne depozite, dane poduzetničke kredite, prihode od financijske imovine, prihode od nefinancijske imovine (dane koncesije, zakup i iznajmljivanje imovine, najamninu stambenog prostora, korištenje prostora elektrana), boravišne pristojbe, prihode po posebnim propisima – komunalni doprinos, kazne, prihode za ostala ostala potraživanja (po posebnim ugovorima, po sudskim troškovima, za refundaciju troškova korištenja prostora, za sufinanciranje radova na zgradama, za prihode od vlastite djelatnosti),  prihode od prodaje neproizvedene materijalne imovine (zemljišta), prihode od prodaje proizvedene materijalne imovine (poslovni prostori), prihode od prodaje osnovnog stada i dr.
 • izdavanje rješenja o povratu pogrešno ili više uplaćenih prihoda
 • izdavanje potvrda o izvršenom plaćanju tražbina za eksternu i internu upotrebu u svrhu izdavanja tabularnih isprava, u svrhu postupanja po tužbenim zahtjevima i dr.
 • praćenje naplate i ostvarenja prihoda u suradnji sa odjelima, te poduzimanje svih raspoloživih mjera naplate
 • prijavljivanje i praćene tražbina kod predstečajnih postupaka, stečajeva i likvidacija trgovačkih društava,
 • izrada mjesečnih izvještaja o stanju potraživanja po poslovnim subjektima za potrebe odjela gradske uprave
 • izrada odgovarajućih financijskih pokazatelja vezano za upravljanje financijskom imovinom
 • servisi građanima, pravnim i fizičkim osobama registriranim za obavljanje gospodarske djelatnosti i reviziji (usklađivanje stanja potraživanja, IOS-i, ažurno stanje potraživanja po poslovnom subjektu i dr.) odvjetničkim uredima, tijelima državne uprave, sudovima i dr.

Pored financijsko-knjigovodstvenih poslova, u Službi se obavljaju poslovi upravnog postupka vezano za zahtjeve za odgodu plaćanja, obročnu otplatu te otpis ili djelomičan otpis potraživanja temeljem Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (“Narodne novine” broj 52/13 i 94/14) te servisi građanima.

 

Ovoj Službi možete uputiti:

 1. Zahtjev za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava
 2. Zahtjev za izdavanje potvrde o stanju duga
 3. Zahtjev za otpis kamata ako se uplati glavnica u cijelosti jednokratno temeljem Uredbe – fizičke osobe
 4. Zahtjev za otpis kamata ako se uplati glavnica u cijelosti jednokratno temeljem Uredbe – pravne osobe
 5. Zahtjev za odgodu plaćanja, obročnu otplatu te otpis ili djelomičan otpis potraživanja temeljem Uredbe  – fizičke osobe
 6. Zahtjev za odgodu plaćanja i obročnu otplatu duga temeljem Uredbe – pravne osobe

 

Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Služba analitičkog knjigovodstva potraživanja

Viša referentica analitičkog knjigovodstva prodanih stanova T. +385 51 209 672 Korzo 16, Rijeka Benić Maja
maja.benic@rijeka.hr
Referentica analitičkog knjigovodstva potraživanja T. +385 51 209 660 Korzo 16, Rijeka Božić Astrid
astrid.bozic@rijeka.hr
Viša stručna suradnica analitičkog knjigovodstva potraživanja T. +385 51 209 217 Korzo 16, Rijeka Klepac Nataša
natasa.klepac@rijeka.hr
Stručna suradnica analitičkog knjigovodstva potraživanja T. +385 51 209 672 Korzo 16, Rijeka Ljubičić Nataša
natasa.ljubicic@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za ekonomske poslove T. +385 51 209 429 Titov trg 3, Rijeka Modrić Marina
marina.modric@rijeka.hr
Viša stručna suradnica analitičkog knjigovodstva potraživanja T. +385 51 209 984 Korzo 16, Rijeka Pašić Ilijana
ilijana.pasic@rijeka.hr
Viša stručna suradnica analitičkog knjigovodstva potraživanja T. +385 51 209 983 Korzo 16; Rijeka Popović Maja
maja.popovic@rijeka.hr
Referentica analitičkog knjigovodstva potraživanja Korzo 16, Rijeka Širola Matea
matea.sirola@rijeka.hr
Referent analitičkog knjigovodstva prodanih stanova T. +385 51 209 661 Korzo 16, Rijeka Spajić Martina
martina.spajic@rijeka.hr
Stručno osposobljavanje T. +385 51 209 217 Korzo 16, Rijeka Tomulić Holjar Petar
petar.tomulic-holjar@rijeka.hr