Poslovi Službe za neporezne prihode obuhvaćaju:

 • utvrđivanja, praćenja i evidentiranja obveze ugovorenih na obročno plaćanje, te obveze osiguranih instrumentima osiguranja plaćanja, izdavanje dokumenata izlaznog zaduženja,
 • vođenja koncesija u suradnji s Registrom koncesija, komunalnog doprinosa, iznajmljivanja i prodaje imovine, dugoročnih poduzetničkih kredita, garantnih depozita po različitim osnovama, bankama i korisnicima, praćenje prodanih gradskih stanova i dr.
 • poduzimanja mjera naplate i izvješćivanja u razne svrhe, te planiranja i praćenja ostvarenja prihoda iz djelokruga rada, praćenja izvršavanja obveza osiguranih sredstvima osiguranja naplate duga, vođenja očevidnika postupaka i naplate te registra poslovnih subjekata,
 • izrade raznih knjigovodstvenih naloga, rješenja o povratu pogrešno ili više uplaćenih sredstava, rješenja o ovrsi, izdavanja drugih rješenja i akata u upravnom postupku, obračunavanje kamata, prijave potraživanja u predstečajnim postupcima, stečajevima i likvidacijama te poslovi otpisivanja potraživanja iz djelokruga rada,
 • izrada službenih odgovora na upite iz djelokruga rada, komunikacija s obveznicima, ostalim ustrojstvenim jedinicama, financijskim institucijama i ostalim pravnim subjektima i nadležnim tijelima te vođenja propisanih pomoćnih evidencija

Ovoj Službi možete uputiti:

 1. Izdavanje potvrde o stanju duga po ugovoru o prodaji stana sklopljenom po odgovarajućoj pravnoj osnovi, utvrđeno uvidom u poslovne knjige Grada Rijeke na određeni dan, a koja potvrda sadrži saldo dospjelog duga za mjesečne obroke i obračunatu zakonsku zateznu kamatu, te revalorizirani saldo nedospjelog duga.
 2. Promjena adrese za dostavu mjesečnih uplatnica za obračunati mjesečni obrok iz ugovora o prodaji stana temeljem zahtjeva kupca stana zaprimljenog do 25. dana u mjesecu, s primjenom prvog dana sljedećeg mjeseca.
 3. Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun Grada Rijeke vraćaju se uplatiteljima, nakon dokumentiranog zahtjeva i provjere u poslovnim knjigama Grada Rijeke. Rješenje o povratu sredstava donosi Odjel gradske uprave za financije na temelju zahtjeva uplatitelja i utvrđenog činjeničnog stanja.
 4. zdavanje potvrde o stanju duga u različite svrhe za sva potraživanja Grada Rijeke.
 5. Zahtjev za otpis dospjelog i nedospjelog nenaplaćenog odnosno neplaćenog duga s osnove kamata ako se plati glavnica u cijelosti jednokratno temeljem članka 28. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (“Narodne novine” broj 52/13 i 94/14).
 6. Zahtjev za otpis dospjelog i nedospjelog nenaplaćenog odnosno neplaćenog duga s osnove kamata ako se plati glavnica u cijelosti jednokratno temeljem članka 28. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (“Narodne novine” broj 52/13 i 94/14).
 7. Zahtjev za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te otpis ili djelomičan otpis potraživanja temeljem članka 7. ili članka 19. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (“Narodne novine” broj 52/13 i 94/14) s propisanim prilozima iz članka 8. ili članka 20. Uredbe.
 8. Zahtjev za odgodu plaćanja i obročnu otplatu duga temeljem članka 7. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (“Narodne novine” broj 52/13 i 94/14) s propisanim prilozima iz članka 9. Uredbe.
Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Služba za neporezne prihode

Viša referentica za naplatu potraživanja T. +385 51 209 671 Korzo 16, Rijeka Babić Neda
neda.babic@rijeka.hr
Viša referentica za naplatu potraživanja T. +385 51 209 672 Korzo 16, Rijeka Benić Maja
maja.benic@rijeka.hr
Referentica za naplatu potraživanja T. +385 51 209 660 Korzo 16, Rijeka Božić Astrid
astrid.bozic@rijeka.hr
Referentica za naplatu potraživanja T. +385 51 209 673 Korzo 16 Drpić Marina
marina.drpic@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za naplatu potraživanja T. +385 51 209 672 Korzo 16, Rijeka Ljubičić Nataša
natasa.ljubicic@rijeka.hr
Viša stručna suradnica 1 za naplatu potraživanja T. +385 51 209 984 Korzo 16, Rijeka Pašić Ilijana
ilijana.pasic@rijeka.hr
Voditeljica službe za neporezne prihode T. +385 51 209 671 Korzo 16, Rijeka Plenković Nataša
natasa.plenkovic@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za naplatu potraživanja T. +385 51 209 983 Korzo 16; Rijeka Popović Maja
maja.popovic@rijeka.hr
Referentica za naplatu potraživanja T. +385 51 209 672 Korzo 16, Rijeka Šarlija Branka
branka.sarlija@rijeka.hr
Referentica za naplatu potraživanja T. +385 51 209 661 Korzo 16, Rijeka Spajić Martina
martina.spajic@rijeka.hr