Poslovi upravnog postupka i poduzimanja mjere naplate za gradske poreze obuhvaćaju:

  • utvrđivanje i evidentiranje poreznih obveznika, izdavanja rješenja o razrezu gradskih poreza, rješenja o ovrsi, rješenja o povratu pogrešno ili više uplaćenih sredstava, te izdavanja drugih rješenja i akata u upravnom postupku,
  • poduzimanja mjera naplate i izvješćivanja u razne svrhe, te planiranja i praćenja ostvarenja prihoda iz djelokruga rada, praćenje izvršavanja poreznih obveza osiguranih sredstvima osiguranja naplate poreznog duga, vođenja očevidnika postupaka i naplate te registra poslovnih subjekata,
  • izrade raznih knjigovodstvenih naloga, raznih obračuna u različite svrhe, obračunavanje kamata, prijave potraživanja u predstečajnim postupcima, stečajevima i likvidacijama te poslovi otpisivanja potraživanja iz djelokruga rada,
  • izrada službenih odgovora na upite iz djelokruga rada, komunikacija s poreznim obveznicima, ostalim ustrojstvenim jedinicama, financijskim institucijama i ostalim pravnim subjektima i nadležnim tijelima te vođenja propisanih pomoćnih knjiga,
  • obavljanje poslova odlaganja, čuvanja, izlučivanja poslovnih knjiga, knjigovodstvenih isprava i drugog arhivskog i registraturnog gradiva, te praćenje, ažuriranje upisnika predmeta upravnog postupka i urudžbenog zapisnika iz djelokruga rada u e-pisarnici, sukladno aktima Grada i zakonskim propisima

Porezni obveznik dužan je Službi za gradske poreze dostaviti dokaz o svakoj promjeni koja utječe na visinu poreza, u roku od 30 dana od nastale promjene.

Svake godine pozivaju se porezni obveznici da Gradu Rijeci do 31. ožujka podnesu poreznu prijavu ako je došlo do promjene podataka u odnosu na postojeće službene evidencije Grada Rijeke – Odjela gradske uprave za financije koji utječu na utvrđivanje porezne obveze, te svi obveznici koji na području grada Rijeke imaju poslovne jedinice (prodavaonice, pogone, radionice, prodajna mjesta), a nisu izvršili prijavu u prethodnom razdoblju.
Prijava poreza na potrošnju i kuće za odmor može se elektronički potpisati i dostaviti i putem online obrasca .

Zahtjevi koji se upućuju ovoj Službi

 

1. Zahtjev za izdavanje potvrde o stanju duga za gradske poreze Grada Rijeke u svrhu postupanja pred tijelima državne, lokalne i regionalne uprave, tijelima sudbene vlasti i dr.

2. Zahtjev za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava

3. Zahtjev za obustavu ovrhe po rješenju o ovrsi za gradske poreze kod nadležne organizacije platnog prometa

4. Zahtjev za sklapanje upravnog ugovora za odgodu plaćanja ili obročnu otplatu duga za gradske poreze

Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Glavni kontakt - Službe za gradske poreze

Služba za gradske poreze T. +385 51 209 611 F. +385 51 209 202 Korzo 16, Rijeka Voditeljica Službe
Popović Maja
maja.popovic@rijeka.hr
Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Služba za gradske poreze

Viši stručni suradnik za pravne poslove T. +385 51 209 651 Korzo 16 Rijeka Poropat Mario
mario.poropat@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za poreze T. +385 51 209 982 Korzo 16, Rijeka Širola Šepić Matea
matea.sirola-sepic@rijeka.hr
Stručna suradnica za poreze T. +385 51 209 674 Korzo 16 Stanić Tanja
tanja.stanic@rijeka.hr