Poslovi upravnog postupka i analitičkog knjigovodstva gradskih poreza obuhvaćaju:

  • vođenje i obavljanje poslova analitičkog knjigovodstva potraživanja za gradske poreze, poslove utvrđivanja, evidentiranja, naplate i ovrhe radi naplate gradskih poreza, poreza na tvrtku ili naziv, poreza na potrošnju, poreza na kuće za odmor,
  • planiranje i praćenje ostvarenja prihoda od gradskih poreza, obavljanje poslova vezano za porezne prijave i mjesečne izvještaje o obračunatom i uplaćenom porezu na potrošnju, poslove utvrđivanja poreznih obveznika, izdavanja rješenja o razrezu gradskih poreza, rješenja o ovrsi, rješenja o povratu pogrešno ili više uplaćenih sredstava, te drugih rješenja i akata u upravnom postupku te vođenje upravnog postupka
  • obavljanje poslova knjigovodstvenog praćenja poslovnih događaja iz djelokruga rada uz primjenu sustava kontrola, vođenje baze poslovnih subjekata, izrada naloga za isplatu, naloga za knjiženje, naloga za preknjiženje na bankovnim računima, izrada izvoda iz poslovnih knjiga, obračunavanje kamata, knjigovodstvena usklađenja s poslovnim subjektima, sa stvarnim stanjem i s glavnom knjigom, praćenje izvršavanja poreznih obveza osiguranih sredstvima osiguranja naplate poreznog duga, poduzimanje mjera naplate, pripremanje dokumentacije za pokretanje i praćenje ovršnih postupaka sukladno propisima, pripremanje dokumentacije za prijavu potraživanja u predstečajne nagodbe, stečajeve i likvidacije i njihovo praćenje iz djelokruga rada, obavljanje poslova otpisa potraživanja, obavljanje poslova otvaranja i zatvaranja poslovnih knjiga, praćenje očevidnika iz djelokruga rada (upisnik predmeta prvostupanjskog i drugostupanjskog postupka i upisnik predmeta neupravnih akata) te vođenje ostale pomoćne evidencije
  • obavljanje poslova vezano za obročnu otplatu, odgodu, otpis potraživanja temeljem propisa, nagodbi (sudska i temeljem propisa-PN, upravni ugovori, posebni porezni zakoni i dr.) i vođenje očevidnika
  • obavljanje poslova iz djelokruga rada u vezi: s izradom financijskih izvještaja Grada (poslovi popisa imovine i obveza Grada), s izradom izvještaja o izvršenju proračuna, s financijskom kontrolom i državnom i internom revizijom poslovanja, proračunskim i drugim nadzorom, sa servisima građanima, poslovanjem sa financijskim institucijama, odvjetničkim uredima, javnim bilježnicima, tijelima državne uprave i javne vlasti, sudovima, poslodavcima i dr. te  ažuriranjem web stranica
  • izrada periodičnih, operativnih, specifičnih i drugih izvještaja za potraživanja iz djelokruga rada u različite svrhe prema nadređenim rukovoditeljima i za potrebe Odjela, primanje stranka, izrada  službenih odgovora na upite iz djelokruga rada
  • obavljanje poslova odlaganja, čuvanja, izlučivanja poslovnih knjiga, knjigovodstvenih isprava i drugog arhivskog i registraturnog gradiva, te praćenje, ažuriranje upisnika predmeta upravnog postupka i urudžbenog  zapisnika iz djelokruga rada u e-pisarnici, sukladno aktima Grada i zakonskim propisima

Porezni obveznik dužan je Službi za gradske poreze dostaviti dokaz o svakoj promjeni koja utječe na visinu poreza, u roku od 15 dana od nastale promjene

Svake godine pozivaju se porezni obveznici da Gradu Rijeci do 31. ožujka podnesu poreznu prijavu ako je došlo do promjene podataka u odnosu na postojeće službene evidencije Grada Rijeke – Odjela gradske uprave za financije koji utječu na utvrđivanje porezne obveze, te svi obveznici koji na području grada Rijeke imaju poslovne jedinice (prodavaonice, pogone, radionice, prodajna mjesta), a nisu izvršili prijavu u prethodnom razdoblju.

Prijava poreza na potrošnju može se elektronički potpisati i dostaviti i putem online obrasca .

Zahtjevi koji se upućuju ovoj Službi

 

1. Zahtjev za izdavanje potvrde o stanju duga za gradske poreze Grada Rijeke u svrhu postupanja pred tijelima državne, lokalne i regionalne uprave, tijelima sudbene vlasti i dr.

2. Zahtjev za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava

3. Zahtjev za obustavu ovrhe po rješenju o ovrsi za gradske poreze kod nadležne organizacije platnog prometa

Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Služba za gradske poreze

Viša referentica poreznog knjigovodstva T. +385 51 209 234 Korzo 16 Adžić Ana
ana.adzic@rijeka.hr
Voditeljica Službe za gradske poreze T. +385 51 209 611 Korzo 16, Rijeka Bilandžija Marija
marija.bilandzija@rijeka.hr
gradski.porezi@rijeka.hr
Viša stručna suradnica poreznog knjigovodstva T. +385 51 209 678 Korzo 16, Rijeka Mrvoš Tatjana
tanja.mrvos@rijeka.hr
Viši referent poreznog knjigovodstva T. +385 51 209 674 Korzo 16 Stanić Tanja
tanja.stanic@rijeka.hr