U Službi financijske operative obavljaju se:

  • poslovi likvidature, vođenje knjige ulaznih računa i ugovora, poslovi platnog prometa za: sve odjele gradske uprave osim Odjela gradske uprave za komunalni sustav, Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Rijeke, mjesne odbore Grada Rijeke
  • obračun i isplata plaća djelatnika gradske uprave i Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke, obračun i isplata dohotka od drugih samostalnih i nesamostalnih djelatnosti (naknade vijećnicima, članovima Poglavarstva Grada Rijeke, članovima radnih tijela i upravnih vijeća, ugovora o autorskom djelu, stipendije i dr.), vođenje analitičkih kartica, izrada obrazaca, potvrda i izvješća
  • blagajničko poslovanje.
  • poslovi likvidature, vođenje knjige ulaznih računa i ugovora, poslovi platnog prometa za Odjel gradske uprave za komunalni sustav
  • vođenje pomoćnih evidencija danih i primljenih instrumenata osiguranja plaćanja.
Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Služba financijske operative

Referentica - likvidatorica računa T. +385 51 209 686 Korzo 16, Rijeka Bozanić Jusup Daria
daria.bozanic-jusup@rijeka.hr
Referentica - likvidator računa i blagajnik T. +385 51 209 655 Korzo 16, Rijeka Bučić Vlasta
vlasta.bucic@rijeka.hr
Referentica - likvidator računa T. +385 51 209 684 Korzo 16, Rijeka Kralj Adela
adela.kralj@rijeka.hr
Referentica za obračun i isplatu plaća T. +385 51 209 683 Korzo 16, Rijeka Kunst Zora
zora.kunst@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za obračun i isplatu plaća i drugog dohotka T. +385 51 209 670 Korzo 16, Rijeka Škoda Branka
branka.skoda@rijeka.hr
Viša stručna suradnica financijske operative T. +385 51 209 659 Korzo 16, Rijeka Vukas Piroška
piroska.vukas@rijeka.hr
Referentica za obračun i isplatu plaća T. +385 51 209 666 Korzo 16, RIjeka Žan Sanja
sanja.zan@rijeka.hr