Poslove koji se obavljaju u Odjelu gradske uprave za financije organizira i vodi pročelnik koji je i odgovoran za zakonitost rada i poslovanja Odjela. Pročelnik zastupa Odjel u poslovima financiranja i proračuna, daje upute i koordinira radom kod donošenja smjernica za pripremu proračuna,  izrade prijedloga proračuna i izrade prijedloga izvršenja proračuna, te organizira provođenje odluka Gradskog vijeća i gradonačelnika.

Broj računa za redovno poslovanje Grada Rijeke je 2402006-1837300005 Proračun Grada Rijeke

OIB Grada Rijeke – 54382731928

U Odjelu gradske uprave za financije obavljaju se: poslovi proračuna, financijsko poslovanje i računovodstveno-knjigovodstveni poslovi, naplata gradskih poreza i ostalih prihoda te poslovi osiguranja.

  • Poslovi proračuna obuhvaćaju planiranje i izradu proračuna, planiranje i praćenje likvidnosti, kontrolu izvršavanja proračuna, izradu polugodišnjeg izvještaja o izvršavanju proračuna i godišnjeg obračuna proračuna, provedbu postupaka vezanih za zaduživanje Grada i davanje jamstava, praćenje zaduživanja i izradu izvješća o stanju duga.
  • Poslovi planiranja i evidentiranja javnih nabava obuhvaćaju koordinaciju i objedinjavanje godišnjeg plana javne nabave Grada, objedinjavanje evidencije provedenih postupaka javnih nabava, vođenje objedinjene evidencije o urednom ispunjenju ugovora i izdavanje potvrda izvršiteljima radova odnosno isporučiteljima robe i usluga o urednom ispunjenju ugovora prema Gradu, koordinaciju i sudjelovanje u provedbi objedinjenih postupaka javne nabave koji se provode za potrebe više odjela, vođenje procedure za izdavanja prethodne suglasnosti gradonačelnika upravnim tijelima Grada u pojedinim postupcima te unapređenje sustava javnih nabava u dijelu uvođenja pisanih procedura.
  • Financijsko poslovanje obuhvaća blagajničko poslovanje, poslove obračuna i isplata plaća za službenike i namještenike Grada i Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke, kontrolu naloga za plaćanje u skladu s financijsko-računovodstvenim propisima i izvršavanje plaćanja temeljem naloga upravnih tijela Grada, Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke i mjesnih odbora, vođenje evidencije ulaznih računa, te evidentiranje, pohranjivanje i aktiviranje izdanih i primljenih sredstava osiguranja plaćanja.
  • Računovodstveno-knjigovodstveni poslovi podrazumijevaju vođenje knjigovodstvenih poslova proračuna, Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke i mjesnih odbora, vođenje analitičkih knjigovodstvenih evidencija poslovnih promjena i transakcija nastalih na imovini, obvezama i potraživanjima, vođenje evidencije o danim i primljenim jamstvima i garancijama, te sastavljanje financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja u skladu s financijsko-računovodstvenim propisima.
  • Naplata gradskih poreza i drugih prihoda podrazumijeva utvrđivanje obveznika plaćanja gradskih poreza i naplatu gradskih poreza, utvrđivanje mjesečnih obveza i naplatu prihoda od prodanih gradskih stanova, te analitičko praćenje naplate ostalih prihoda koja ostvaruju upravna tijela Grada.
  • Poslovi osiguranja obuhvaćaju provođenje postupaka javne nabave usluga osiguranja imovine te službenika i namještenika Grada, praćenje izvršavanja obveza i potraživanja po osiguranju, prijave štete i poduzimanje radnji za utvrđivanje visine štete i naplatu štete.