Broj računa za redovno poslovanje Grada Rijeke je 2402006-1837300005 Proračun Grada Rijeke

OIB Grada Rijeke – 54382731928

U Odjelu gradske uprave za financije obavljaju se: upravni i stručni poslovi proračuna, financijskog poslovanja i računovodstveno-knjigovodstveni poslovi, naplate gradskih poreza i ostalih prihoda, izrade i provedbe akata i drugih dokumenata iz djelokruga rada odjela, poslovi financijskog upravljanja i kontrola, poslovi osiguranja te poslovi vođenja i upravljanja Riznicom Grada (u daljnjem tekstu: Riznica) kao jedinstvenog upravljačko-informacijskog i računovodstvenog sustava u kojem se planiraju i izvršavaju prihodi i rashodi svih proračunskih korisnika uključenih u konsolidirani proračun Grada.

  • Poslovi proračuna obuhvaćaju pripremu, planiranje i izradu prijedloga proračuna Grada, njegove izmjene i dopune tijekom proračunske godine te izradu pratećih akata, praćenje, kontrolu i analizu dinamike izvršavanja prihoda i rashoda proračuna te izradu godišnjih, polugodišnjih i periodičnih izvještaja o izvršenju proračuna, utvrđivanje proračunskih ograničenja potrošnje utvrđenih na procjeni prihoda i primitaka te predlaganje mjera za uravnoteženje proračuna, davanje uputa i suradnja s proračunskim korisnicima na poboljšanju postupka pripreme, planiranja i izrade financijskih planova, davanje stručnih mišljenja na prijedloge akata u dijelu procjene njihova fiskalnog učinka na proračun te provedbu postupaka vezano uz zaduživanje Grada, davanje jamstava i suglasnosti za zaduženje, praćenje zaduženosti i izvještavanje o stanju duga.
  • Financijsko poslovanje i računovodstveno-knjigovodstveni poslovi obuhvaćaju poslove upravljanja dnevnom likvidnosti, izvršavanje rashoda i izdataka Grada i proračunskih korisnika, poslove obračuna i isplate plaća za službenike i namještenike Grada, Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke, Doma mladih Rijeka i Dječjeg doma Tić Rijeka, blagajničko poslovanje, vođenje knjigovodstvenih poslova proračuna za Grad, Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Rijeke, mjesne odbore i Dječji dom Tić Rijeka, vođenje propisanih analitičkih knjigovodstvenih evidencija potraživanja, obveza i nefinancijske imovine te sastavljanje financijskih i statističkih izvješća u skladu s financijsko-računovodstvenim propisima.
  • Poslovi naplate gradskih poreza i drugih prihoda obuhvaćaju utvrđivanje obveznika plaćanja gradskih poreza, vođenje poreznih postupaka, naplatu gradskih poreza te pokretanje i vođenje postupaka radi njihove prisilne naplate, utvrđivanje mjesečnih obveza i naplatu prihoda od prodanih gradskih stanova i poduzimanje mjera radi njihove prisilne naplate te vođenje postupaka radi naplate drugih prihoda sukladno posebnim propisima. Poslovi izrade i provedbe akata i drugih dokumenata iz djelokruga rada odjela obuhvaćaju izradu i provedbu akata kojima se uređuje financijsko poslovanje Grada te sudjelovanje u izradi i provođenju strateških i ostalih dokumenata Grada.
  • Poslovi financijskog upravljanja i kontrola obuhvaćaju aktivnosti uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola sukladno propisima.
  • Poslovi osiguranja obuhvaćaju utvrđivanje vrste i opsega usluga osiguranja imovine i službenika i namještenika Grada, praćenje izvršavanja ugovora o osiguranju, prijave šteta i poduzimanje radnji za utvrđivanje visine i naplatu šteta te sastavljanje izvješća o naplati šteta.