Broj računa za redovno poslovanje Grada Rijeke je 2402006-1837300005 – Proračun Grada Rijeke

IBAN: HR3324020061837300005

SWIFT: ESBCHR22

OIB Grada Rijeke – 54382731928

U Odjelu gradske uprave za financije obavljaju se: upravni i stručni poslovi proračuna, financijskog poslovanja i računovodstveno-knjigovodstveni poslovi, naplate gradskih poreza i ostalih prihoda, izrade i provedbe akata i drugih dokumenata iz djelokruga rada odjela, poslovi financijskog upravljanja i kontrola, poslovi osiguranja te poslovi vođenja i upravljanja Riznicom Grada (u daljnjem tekstu: Riznica) kao jedinstvenog upravljačko-informacijskog i računovodstvenog sustava u kojem se planiraju i izvršavaju prihodi i rashodi svih proračunskih korisnika uključenih u konsolidirani proračun Grada.

 • Poslovi proračuna: priprema, planiranje i izrada prijedloga proračuna Grada, njegove izmjene i dopune tijekom proračunske godine te izrada pratećih akata, praćenje, kontrola i analiza dinamike izvršavanja prihoda i rashoda proračuna te izradu godišnjih, polugodišnjih i periodičnih izvještaja o izvršenju proračuna, utvrđivanje proračunskih ograničenja potrošnje utvrđenih na procjeni prihoda i primitaka te predlaganje mjera za uravnoteženje proračuna, davanje uputa i suradnja s proračunskim korisnicima na poboljšanju postupka pripreme, planiranja i izrade financijskih planova, davanje stručnih mišljenja na prijedloge akata u dijelu procjene njihova fiskalnog učinka na proračun te provedbu postupaka vezano uz zaduživanje Grada, davanje jamstava i suglasnosti za zaduženje, praćenje zaduženosti i izvještavanje o stanju duga.
 • Financijsko poslovanje i računovodstveno-knjigovodstveni poslovi: poslovi upravljanja dnevnom likvidnosti, izvršavanje rashoda i izdataka Grada i proračunskih korisnika, poslove obračuna i isplate plaća za službenike i namještenike Grada, Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke, Doma mladih Rijeka i Dječjeg doma Tić Rijeka, blagajničko poslovanje, vođenje knjigovodstvenih poslova proračuna za Grad, Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Rijeke, mjesne odbore i Dječji dom Tić Rijeka, vođenje propisanih analitičkih knjigovodstvenih evidencija potraživanja, obveza i nefinancijske imovine te sastavljanje financijskih i statističkih izvješća u skladu s financijsko-računovodstvenim propisima.
 • Poslovi naplate gradskih poreza i drugih prihoda: utvrđivanje obveznika plaćanja gradskih poreza, vođenje poreznih postupaka, naplatu gradskih poreza te pokretanje i vođenje postupaka radi njihove prisilne naplate, utvrđivanje mjesečnih obveza i naplatu prihoda od prodanih gradskih stanova i poduzimanje mjera radi njihove prisilne naplate te vođenje postupaka radi naplate drugih prihoda sukladno posebnim propisima.
 • Poslovi izrade i provedbe akata i drugih dokumenata iz djelokruga rada odjela: izrada i provedba akata kojima se uređuje financijsko poslovanje Grada te sudjelovanje u izradi i provođenju strateških i ostalih dokumenata Grada.
 • Poslovi financijskog upravljanja i kontrola: izrada prijedloga internih akata za ključne procese financijskog upravljanja koje donosi odgovorna osoba korisnika proračuna,  praćenje primjene internih akata te predlaganje njihove izmjene i dopune sukladno izmjenama zakona i propisa na kojima se temelje, praćenje promjena u poslovanju korisnika proračuna i korisnika proračuna iz nadležnosti, rezultata vanjskih procjena te samoprocjene sustava unutarnjih kontrola, izrada dodatnih uputa i smjernica o primjeni internih akata, te davanje tumačenja u vezi s njihovom primjenom, sudjelovanje u razvijanju računovodstvenog sustava, uključujući troškovno i upravljačko računovodstvo na razini korisnika proračuna i korisnika proračuna iz nadležnosti, pružanje savjeta rukovoditeljima ustrojstvenih jedinica i korisnika proračuna iz nadležnosti, koordiniranje provođenja samoprocjene sustava unutarnjih kontrola putem Izjave o fiskalnoj odgovornosti  korisniku proračuna i institucija iz nadležnosti i  ostale aktivnosti uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola sukladno propisima.
 • Poslovi osiguranja: utvrđivanje vrste i opsega usluga osiguranja imovine i službenika i namještenika Grada, praćenje izvršavanja ugovora o osiguranju, prijave šteta i poduzimanje radnji za utvrđivanje visine i naplatu šteta te sastavljanje izvješća o naplati šteta.

Zakoni i propisi koji se odnose na područje rada Odjela:

Direkcija za proračun:

 • Zakon o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15)
 • Zakon o državnim potporama (Narodne novine br. 47/14 i 69/17)
 • Zakon o koncesijama  (Narodne novine br. 69/17)
 • Zakon o financiranju jedinicama lokalne, područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 127/17)
 • Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine br. 24/13,  102/17 i 1/20)
 • Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 55/09 i 139/10)
 • Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokane i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (Narodne novine br. 128/09, 142/14 i 23/19)
 • Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine br. 124/14, 115/15, 87/163/18 i 126/19)
 • Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine br. 26/10, 120/13 i 1/20)

Direkcija računovodstva proračuna i gradske riznice

Direkcija gradskih poreza i ostalih prihoda:

 • Opći porezni zakon (Narodne novine br. 115/16106/18121/19, 32/20 i 42/20)
 • Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine br. 47/09)
 • Zakon o lokalnim porezima (Narodne novine br. 115/16 i 101/17)
 • Zakon o posebnom porezu na kavu i bezalkoholnih pića (Narodne novine br. 72/13, 121/19 i 22/20)
 • Zakon o obveznim odnosima (Narodne novine br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18)
 • Zakon o kamatama (Narodne novine br. 94/04 i 35/05)
 • Zakon o upravnim pristojbama (Narodne novine br. 115/16)
 • Zakon o provedbi ovrha na novčanim sredstvima (Narodne novine br. 68/18, 02/20, 46/20 i 47/20)
 • Ovršni zakon (Narodne novine br. 112/02, 25/13, 93/14, 55/16 i 73/17)
 • Stečajni zakon (Narodne novine br. 71/15 i 104/17)
 • Zakon o stečaju potrošača (Narodne novine br. 100/15 i 67/18)
 • Zakon o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15)
 • Uredba o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (Narodne novine br. 52/13 i 94/14)
 • Odluka o porezima Grada Rijeke (Službene novine Grada Rijeke 22/19)

Direkcija financijske operative i platnog prometa gradske riznice:

Financijsko upravljanje i kontrole:

 • Zakon o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15)
 • Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru   (Narodne novine br. 78/15102/19)
 • Pravilnik o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru  (Narodne novine br.  58/16)
 • Zakon o fiskalnoj odgovornosti   (Narodne novine br. 111/18 i 41/20)
 • Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti  i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila   (Narodne novine br. 95/19)
 • Pravilnik o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru (Narodne novine, br. 78/20.) (veza članak 43. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru)
 • Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20)
 • Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine br. 26/15)
 • Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija    (Narodne novine br. 121/14) (veza članak 6.)
 • Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine br. 124/14, 115/15, 87/163/18i 126/19)
 • Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (Narodne novine br. 17/19) (podredno)
 • i s njima povezani svi ostali propisi iz djelokruga proračunskog poslovanja