Broj računa za redovno poslovanje Grada Rijeke je 2402006-1837300005 Proračun Grada Rijeke

OIB Grada Rijeke – 54382731928

U Odjelu gradske uprave za financije obavljaju se: upravni i stručni poslovi proračuna, financijskog poslovanja i računovodstveno-knjigovodstveni poslovi, naplate gradskih poreza i ostalih prihoda, izrade i provedbe akata i drugih dokumenata iz djelokruga rada odjela, poslovi financijskog upravljanja i kontrola, poslovi osiguranja te poslovi vođenja i upravljanja Riznicom Grada (u daljnjem tekstu: Riznica) kao jedinstvenog upravljačko-informacijskog i računovodstvenog sustava u kojem se planiraju i izvršavaju prihodi i rashodi svih proračunskih korisnika uključenih u konsolidirani proračun Grada.

 • Poslovi proračuna obuhvaćaju pripremu, planiranje i izradu prijedloga proračuna Grada, njegove izmjene i dopune tijekom proračunske godine te izradu pratećih akata, praćenje, kontrolu i analizu dinamike izvršavanja prihoda i rashoda proračuna te izradu godišnjih, polugodišnjih i periodičnih izvještaja o izvršenju proračuna, utvrđivanje proračunskih ograničenja potrošnje utvrđenih na procjeni prihoda i primitaka te predlaganje mjera za uravnoteženje proračuna, davanje uputa i suradnja s proračunskim korisnicima na poboljšanju postupka pripreme, planiranja i izrade financijskih planova, davanje stručnih mišljenja na prijedloge akata u dijelu procjene njihova fiskalnog učinka na proračun te provedbu postupaka vezano uz zaduživanje Grada, davanje jamstava i suglasnosti za zaduženje, praćenje zaduženosti i izvještavanje o stanju duga.
 • Financijsko poslovanje i računovodstveno-knjigovodstveni poslovi obuhvaćaju poslove upravljanja dnevnom likvidnosti, izvršavanje rashoda i izdataka Grada i proračunskih korisnika, poslove obračuna i isplate plaća za službenike i namještenike Grada, Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke, Doma mladih Rijeka i Dječjeg doma Tić Rijeka, blagajničko poslovanje, vođenje knjigovodstvenih poslova proračuna za Grad, Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Rijeke, mjesne odbore i Dječji dom Tić Rijeka, vođenje propisanih analitičkih knjigovodstvenih evidencija potraživanja, obveza i nefinancijske imovine te sastavljanje financijskih i statističkih izvješća u skladu s financijsko-računovodstvenim propisima.
 • Poslovi naplate gradskih poreza i drugih prihoda obuhvaćaju utvrđivanje obveznika plaćanja gradskih poreza, vođenje poreznih postupaka, naplatu gradskih poreza te pokretanje i vođenje postupaka radi njihove prisilne naplate, utvrđivanje mjesečnih obveza i naplatu prihoda od prodanih gradskih stanova i poduzimanje mjera radi njihove prisilne naplate te vođenje postupaka radi naplate drugih prihoda sukladno posebnim propisima. Poslovi izrade i provedbe akata i drugih dokumenata iz djelokruga rada odjela obuhvaćaju izradu i provedbu akata kojima se uređuje financijsko poslovanje Grada te sudjelovanje u izradi i provođenju strateških i ostalih dokumenata Grada.
 • Poslovi financijskog upravljanja i kontrola obuhvaćaju aktivnosti uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola sukladno propisima.
 • Poslovi osiguranja obuhvaćaju utvrđivanje vrste i opsega usluga osiguranja imovine i službenika i namještenika Grada, praćenje izvršavanja ugovora o osiguranju, prijave šteta i poduzimanje radnji za utvrđivanje visine i naplatu šteta te sastavljanje izvješća o naplati šteta.

Zakoni i propisi koji se odnose na područje rada Odjela:

Direkcija za proračun:

 • Zakon o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15)
 • Zakon o državnim potporama (Narodne novine br. 47/14 i 69/17)
 • Zakon o koncesijama  (Narodne novine br. 69/17)
 • Zakon o financiranju jedinicama lokalne, područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 127/17)
 • Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine br. 24/13 i 102/17)
 • Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 55/09 i 139/10)
 • Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokane i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (Narodne novine br. 128/09, 142/14 i 23/19)
 • Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine br. 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18)
 • Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine br. 26/10 i 120/13)

Direkcija za računovodstvene poslove:

Direkcija gradskih poreza i ostalih prihoda: