U Uredu za financijsko upravljanje i kontrole Grada Rijeke obavljaju se poslovi i aktivnosti koordinacije na uspostavljanju sveobuhvatnog sustava unutarnjih kontrola u upravnim tijelima Grada Rijeke, a kojim se, upravljajući rizicima, osigurava razumna sigurnost da će se u ostvarivanju ciljeva proračunska i druga sredstva koristiti pravilno, etično, ekonomično, djelotvorno i učinkovito.

Navedeni poslovi i aktivnosti  uključuju:

  • koordinaciju uspostavljanja i razvoja metodologija financijskog upravljanja i sustava unutarnjih kontrola koje se primarno odnose na prethodne i naknadne financijske kontrole, funkcije računovodstva i financijskog izvještavanja,
  • sudjelovanje i pružanje pomoći rukovodećim službenicima u tijelima gradske uprave na uspostavljanju unutarnjih kontrola,
  • sastavljanje knjige (mape) poslovnih procesa i ažuriranje iste,
  • analiza rizika u dijelu sustavnog praćenja prihoda i primitaka, izvršavanja rashoda i izdataka, praćenja imovine i obveza te odgovarajuće provjere sigurnosti i zaštite financijske i nefinancijske imovine, postupaka javne nabave i upravljanja projektima,
  • ustrojavanje registra rizika,
  • kontrole poslovnih transakcija, natječajnih procedura i ugovora,
  • donošenje i praćenje Plana financijskog upravljanja i kontrola,
  • izrada godišnjeg Izvješća o stanju i napretku financijskog upravljanja i kontrola,
  • suradnja sa Središnjom harmonizacijskom jedinicom Ministarstva financija i unutarnjom revizijom,
  • obavljanje ostalih poslova sukladno zakonu, drugim propisima i po nalogu gradonačelnika.