Direkcija za gradnju i održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene bavi se:

 • hitnim intervencijama, praćenjem nastalih šteta na objektima te prijavom i pripremom dokumentacije osiguravateljima radi ostvarivanja prava na naknadu štete
 • analizom, planiranjem potreba, opsega radova i usluga, te procjenom troškova redovnog i investicijskog održavanja
 • izvođenjem rekonstrukcija i dogradnji na objektima
 • analizom, planiranjem potreba, organiziranjem i praćenjem građenja objekata u vlasništvu Grada

Pojedinačni poslovi i odgovorne osobe čije kontakte možete pronaći niže u popisu kontakata:

 • za objekte stambene i poslovne namjene: Mladen Ilić, Nena Brozan Perišić, Davor Tomičić, Alen Žunić
 • za objekte samouprave, mjesne odbore, objekte zdravstva i nužnog smještaja, sportske objekte: Alen Šimoković
 • za objekte kulture: Lea Grgurić
 • za objekte osnovnih škola i Dom mladih: Radmila Jovanović, Mihaela Moguš
 • za objekte vrtića i investicije: Dejan Blažić
 • za gradnju i investicije: Aleksandra Jurić-Židanik, Dejan Blažić, Davor Tomičić
 • za ekonomska pitanja: Dina Turčić

Direkcija za gradnju i održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene, upućuje pozive za dostavu ponuda u postupcima jednostavne nabave gospodarskim subjektima s liste koja je objavljena na profilu javne nabave Grada Rijeke ispod zakonskog praga.

Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Direkcija za gradnju i održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene

Savjetnik za poslove gradnje i održavanja objekata T. +385 51 209 583 F. +385 51 209 342 Titov trg 3, Rijeka Blažić Dejan
dejan.blazic@rijeka.hr
Viša stručna suradnica 1 za poslove održavanja objekata T. +385 51 209 543 Titov trg 3, Rijeka Brozan Perišić Nena
nena.brozan-perisic@rijeka.hr
Ravnatelj Direkcije za gradnju i održavanje objekata javne poslovne i stambene namjene T. +385 51 209 346 Titov trg 3, Rijeka Čaušević Marin
marin.causevic@rijeka.hr
Savjetnica za poslove gradnje i održavanja objekata T. +385 51 209 968 Titov trg 3, Rijeka Grgurić Lea
lea.grguric@rijeka.hr
Savjetnik za poslove gradnje i održavanja objekata T. +385 51 209 359 Titov trg 3, Rijeka Ilić Mladen
mladen.ilic@rijeka.hr
Viša stručna suradnica poslove održavanja objekata T. +385 51 209 354
T. +385 91 43 52 604
Titov trg 3 Jovanović Radmila
radmila.jovanovic@rijeka.hr
Savjetnica za poslove gradnje i održavanja objekata T. +385 51 209 384 Titov trg 3, Rijeka Jurić-Židanik Aleksandra
aleksandra.juric-zidanik@rijeka.hr
Savjetnica za gradnju i održavanje objekata T. +385 51 209 363 Titov trg 3, Rijeka Moguš Mihaela
mihaela.mogus@rijeka.hr
OV-Viša stručna suradnica za ekonomske poslove T. +385 51 209 277 Titov trg 3, Rijeka Pejnović Tihana
tihana.pejnovic@rijeka.hr
Viši stručnik suradnik za poslove održavanja objekata T. +381 51 209 586 Titov trg 3, Rijeka Šimoković Alen
alen.simokovic@rijeka.hr
Savjetnik za poslove gradnje i održavanja objekata T. +385 51 209 347 Titov trg 3, Rijeka Tomičić Davor
davor.tomicic@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za ekonomske poslove T. +385 51 209 277 Titov trg 3, Rijeka Turčić Dina
dina.turcic@rijeka.hr
Savjetnik za poslove gradnje i održavanja objekata T. +385 51 209 282 Titov trg 3, Rijeka Žunić Alen
alen.zunic@rijeka.hr