Direkcija za pravne i imovinske poslove bavi se:

  • poslovima vezanim za uknjižbu prava vlasništva na nekretninama Grada Rijeke
  • zastupanjem Grada Rijeke u postupcima povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora
  • zastupanjem Grada Rijeke u postupcima vezanim za naknadu imovine  oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine
  • poslovima vezanim za kupoprodaju nekretnina
  • poslovima vezanim za etažiranje zgrada i legalizaciju  zgrada koje čine imovinu Grada Rijeke
  • poslovima vezanim uz pripremu i provođenje javne nabave
Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Direkcija za pravne i imovinske poslove

Viši stručni suradnik za pravne i imovinske poslove T. +385 51 209 422 Titov trg 3, Rijeka Brala Andrej
andrej.brala@rijeka.hr
Ravnateljica Direkcije za pravne i imovinske poslove T. +385 51 209 344 Titov trg 3, Rijeka Brdar Ermina
ermina.brdar@rijeka.hr
Viša savjetnica za pravne poslove T. +385 51 209 360 Titov trg 3, Rijeka Frankić Tamara
tamara.frankic@rijeka.hr
Viši stručni suradnik za pravne i imovinske poslove T. +385 51 209 352 Titov trg 3, Rijeka Jukić Dražen
drazen.jukic@rijeka.hr
Savjetnica za tehničke poslove i poslove e-nekretnina T. +385 51 209 222 Titov trg 3, Rijeka Marinić Mazor Ksenija
ksenija.marinic-mazor@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za poslove eNekretnina Titov trg 3, Rijeka Morić Beštak Vanja
Viša stručna suradnica za poslove e-nekretnina T. +385 51 209 222 Titov trg 3, Rijeka Morić Beštak Vanja
vanja.moricbestak@rijeka.hr
Viša savjetnica - koordinatorica za imovinske i pravne poslove T. +385 51 209 387 Titov trg 3, Rijeka Mujarić Jasminka
jasminka.mujaric@rijeka.hr
Savjetnica za ekonomske poslove T. +385 51 209 330 Titov trg 3, Rijeka Pavin Baričević Martina
martina.pavinbaricevic@rijeka.hr
Referent za geodetske poslove T. +385 51 209 276 Titov trg 3, Rijeka Sparožić Marin
marin.sparozic@rijeka.hr
Savjetnica za imovinske i pravne poslove T. +385 51 209 425 Titov trg 3, Rijeka Superina Marina
marina.superina@rijeka.hr