Direkcija za upravljanje objektima poslovne i javne namjene bavi se:

 • davanjem u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke (objekti poslovne i javne namjene),
 • provođenjem postupaka javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora putem licitacija
 • sklapanjem ugovora o zakupu, ugovora o jamstvu, ugovora o obročnoj otplati duga i dr.,
 • fakturiranjem i naplatom zakupnine,
 • kontrolom provedbe ugovora o zakupu, ugovora o obročnoj otplati duga i dr.
 • pokretanjem postupaka zbog nepoštivanja ugovora o zakupu, ugovora o obročnoj otplati duga i dr.
 • izdavanjem suglasnosti zakupnicima za uređenje poslovnih prostora,
 • obradom zahtjeva zakupnika za promjenom i/ili dopunom djelatnosti u poslovnom prostoru,
 • obradom zahtjeva zakupnika za promjenom i/ili dopunom: aktivnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru, asortimana koji se nudi, vrste ugostiteljske djelatnosti ili usluga koje se pružaju, u okviru ugovorene djelatnosti,
 • obradom zahtjeva zakupnika za odobrenje podzakupa poslovnog prostora,
 • obradom zahtjeva za stupanje u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika (pravno sljedništvo)
 • obradom zahtjeva zakupnika za obročnom otplatom duga.
 • obradom pisama namjere zainteresiranih osoba za zakup poslovnih prostora.

Pojedinačni poslovi i odgovorne osobe čije kontakte možete pronaći niže u popisu kontakata:

 • Marina Superina – sklapanje ugovora o zakupu po provedenom postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora, ugovora o jamstvu, ugovora o obročnoj otplati duga, izdavanje suglasnosti zakupnicima za preinaku poslovnog prostora; pokretanje postupaka zbog nepoštivanja odredbi iz ugovora o zakupu, ugovora o obročnoj otplati duga i dr.; obrada zahtjeva zakupnika za davanje poslovnog prostora u podzakup; obrada zahtjeva za stupanje u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika (pravno sljedništvo); davanje informacija o objavljenim javnim natječajima za davanje u zakup poslovnih prostora.
 • Petar Đurić – obrada zahtjeva zakupnika za promjenom i/ili dopunom djelatnosti u poslovnom prostoru; obrada zahtjeva za promjenom i/ili dopunom: aktivnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru, asortimana koji se nudi, vrste ugostiteljske djelatnosti ili usluga koje se pružaju, u okviru ugovorene djelatnosti, obrada zahtjeva za otpis potraživanja.
 • Edo Damjanović – provođenje postupaka licitacija, provođenje postupka obnove ugovora o zakupu nakon isteka ugovora (dostavljanje ponuda i sklapanje ugovora o zakupu); zaprimanje pisama namjere zainteresiranih osoba za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Rijeke; davanje informacija o objavljenim javnim natječajima za davanje u zakup poslovnih prostora.
 • Mladenka Amančić – naplata potraživanja zakupnine i kamate, naplata sredstava osiguranja plaćanja; fakturiranje kamate; pokretanje postupaka zbog nepoštivanja odredbi iz ugovora o zakupu (neplaćanje zakupnine) i ugovora o obročnoj otplati duga; informacije o visini cijene zakupnine i naplate zakupnine i kamate, obrada zahtjeva zakupnika za obročnom otplatom duga i za povlačenje otkaza ugovora o zakupu.
 • Anita Katalinić – ovjera ulaznih računa za Direkciju; refaktura računa (električne energije, vode i plina); izvještaji o stanju duga kandidata prilikom održavanja licitacija; praćenje naplate obročne otplate; evidencija bankarskih garancija; povrat sredstava osiguranja plaćanja.
 • Marija Turak – kontrola ispravnosti ulaznih računa te ovjera i unos računa u aplikaciju riznice; izrada planova i programa Direkcije te polugodišnjih i godišnjih financijskih izvještaja; knjiženje zaduženja po sudskim pristojbama te praćenje naplate istih; obrada zahtjeva za otpis potraživanja; izrada izvješća o najvišim i prosječno izlicitiranim cijenama zakupnine nakon provedene licitacije; suradnja u poslovima vođenja registra nekretnina kojima upravlja i raspolaže Odjel; praćenje naplate zakupnine te aktiviranje sredstava prisilne naplate (mjenice, bjanko zadužnice).
 • Dolores Alić – evidencija poslovnih prostora; izmjera poslovnog prostora i izrada tlocrta poslovnog prostora; primopredaja poslovnih prostora; evidencije potrošnje vode struje i grijanja.
 • Boris Jakovac – razgled poslovnih prostora oglašenih na javnom natječaju za davanje u zakup; primopredaja poslovnih prostora, evidencije potrošnje vode struje i grijanja.

Normativni akti:

Arhiva akata:

Početne jedinične cijene zakupnina:

Registar poslovnih prostora Grada Rijeke:

Karte ulica poslovnih prostora po zonama:

Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Direkcija za upravljanje objektima poslovne i javne namjene

Viša referentica za evidenciju i korištenje prostora u Gradu Rijeci T. +385 51 209 579 Titov trg 3, Rijeka Alić Dolores
dolores.alic@rijeka.hr
Savjetnica za poslove naplate potraživanja T. +3815 51 209 420 Titov trg 3, Rijeka Amančić Mladenka
mladenka.amancic@rijeka.hr
Viši referent za korištenje i evidenciju poslovnog prostora T. +385 51 209 427 Titov trg 3, Rijeka Damjanović Edo
edo.damjanovic@rijeka.hr
Viša referentica za evidenciju i korištenje prostora T. +385 51 209 427 Titov trg 3, Rijeka Fonović Petra
petra.fonovic@rijeka.hr
Referent za evidenciju i primopredaju prostora T. +385 51 209 430 Titov trg 3, Rijeka Jakovac Boris
boris.jakovac@rijeka.hr
Viša referentica za evidenciju i korištenje prostora T. +385 51 209 429 Titov trg 3, Rijeka Jerkić Mateja
mateja.jerkic@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za poslove zakupa T. +385 51 209 212 Titov trg 3, Rijeka Katalinić Anita
anita.katalinic@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za pravne poslove T. +385 51 209 966 Titov trg 3, Rijeka Mesić Ana
ana.mesic@rijeka.hr
Savjetnica 2 za poslove zakupa i pravne poslove T. +385 51 209 425 Titov trg 3, Rijeka Superina Marina
marina.superina@rijeka.hr
Savjetnica za ekonomske poslove T. +385 51 209 212 Titov trg 3, Rijeka Turak Marija
marija.turak@rijeka.hr
Savjetnik za poslove zakupa i ekonomske poslove T. +385 51 209 965 Titov trg 3, Rijeka Đurić Petar
petar.djuric@rijeka.hr