Direkcija za upravljanje objektima poslovne i javne namjene bavi se:

 • davanjem u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke (objekti poslovne i javne namjene),
 • provođenjem postupaka javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora putem licitacija,
 • vođenjem Registra poslovnih prostora Grada Rijeke
 • sklapanjem ugovora o zakupu, ugovora o jamstvu, ugovora o obročnoj otplati duga i dr.,
 • fakturiranjem i naplatom zakupnine,
 • kontrolom provedbe ugovora o zakupu, ugovora o obročnoj otplati duga i dr.
 • pokretanjem postupaka zbog nepoštivanja ugovora o zakupu, ugovora o obročnoj otplati duga i dr.
 • izdavanjem suglasnosti zakupnicima za uređenje poslovnih prostora,
 • obradom zahtjeva zakupnika za promjenom i/ili dopunom djelatnosti u poslovnom prostoru,
 • obradom zahtjeva zakupnika za promjenom i/ili dopunom: aktivnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru, asortimana koji se nudi, vrste ugostiteljske djelatnosti ili usluga koje se pružaju, u okviru ugovorene djelatnosti,
 • obradom zahtjeva zakupnika za odobrenje podzakupa poslovnog prostora,
 • obradom zahtjeva za stupanje u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika (pravno sljedništvo)
 • obradom zahtjeva zakupnika za obročnom otplatom duga.
 • obradom pisama namjere zainteresiranih osoba za zakup poslovnih prostora.

Pojedinačni poslovi i odgovorne osobe čije kontakte možete pronaći niže u popisu kontakata:

 • Marina Superina, Ana Mesić, Irina Gregov, Maša Žic – sklapanje ugovora o zakupu po provedenom postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora, ugovora o jamstvu, ugovora o obročnoj otplati duga, izdavanje suglasnosti zakupnicima za preinaku poslovnog prostora; pokretanje postupaka zbog nepoštivanja odredbi iz ugovora o zakupu, ugovora o obročnoj otplati duga i dr.; obrada zahtjeva zakupnika za davanje poslovnog prostora u podzakup; obrada zahtjeva za stupanje u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika (pravno sljedništvo); davanje informacija o objavljenim javnim natječajima za davanje u zakup poslovnih prostora.
 • Petar Đurić – obrada zahtjeva zakupnika za promjenom i/ili dopunom djelatnosti u poslovnom prostoru; obrada zahtjeva za promjenom i/ili dopunom: aktivnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru, asortimana koji se nudi, vrste ugostiteljske djelatnosti ili usluga koje se pružaju, u okviru ugovorene djelatnosti, obrada zahtjeva za otpis potraživanja.
 • Mladenka Amančić – naplata potraživanja zakupnine i kamate, naplata sredstava osiguranja plaćanja; fakturiranje kamate; pokretanje postupaka zbog nepoštivanja odredbi iz ugovora o zakupu (neplaćanje zakupnine) i ugovora o obročnoj otplati duga; informacije o visini cijene zakupnine i naplate zakupnine i kamate, obrada zahtjeva zakupnika za obročnom otplatom duga i za povlačenje otkaza ugovora o zakupu.
 • Anita Katalinić – ovjera ulaznih računa za Direkciju; refaktura računa (električne energije, vode i plina); izvještaji o stanju duga kandidata prilikom održavanja licitacija; praćenje naplate obročne otplate; evidencija bankarskih garancija; povrat sredstava osiguranja plaćanja.
 • Marija Turak – kontrola ispravnosti ulaznih računa te ovjera i unos računa u aplikaciju riznice; izrada planova i programa Direkcije te polugodišnjih i godišnjih financijskih izvještaja; knjiženje zaduženja po sudskim pristojbama te praćenje naplate istih; obrada zahtjeva za otpis potraživanja; izrada izvješća o najvišim i prosječno izlicitiranim cijenama zakupnine nakon provedene licitacije; suradnja u poslovima vođenja registra nekretnina kojima upravlja i raspolaže Odjel; praćenje naplate zakupnine te aktiviranje sredstava prisilne naplate (mjenice, bjanko zadužnice).
 • Petra Fonović, Mateja Jerkić – fakturiranje zakupnine i ostalih troškova (naknada za korištenje poslovnog prostora, troškovi objave natječaja, režijski troškovi i sl.); evidentiranje prihoda u poslovnim knjigama i usklađivanje konta analitike s Glavnom knjigom; praćenje naplate zakupnine i ostalih prihoda te poduzimanje mjera ažurnosti naplate potraživanja (naplata instrumenata osiguranja plaćanja); kontroliranje podataka koji su prijavljeni u knjigu IRA; unos i izmjene matičnih podataka u bazi podataka te arhiviranje dokumentacije vezano za ugovore o zakupu; obračunavanje preplaćene ili manje plaćene zakupnine radi utvrđenih razlika u površini poslovnih prostora prilikom nove izmjere.
 • Nina Bajok – izrađivanje snimke postojećeg stanja, te nacrta i skica objekata poslovne i javne namjene; sudjelovanje u postupku davanja suglasnosti za uređenje poslovnih prostora, sudjelovanje u izradi primopredajnih zapisnika poslovnih prostora i po potrebi sudjelovanje u primopredaji objekata poslovne namjene; unošenje promjena u aplikaciji Baza imovine i drugim bazama iz djelokruga rada Direkcije; kontroliranje ispravnosti i ovjera računa; pripremanje tehničkog dijela dokumentacije o nabavi.
 • Boris Jakovac – razgled poslovnih prostora oglašenih na javnom natječaju za davanje u zakup; primopredaja poslovnih prostora, evidencije potrošnje vode struje i grijanja.
 • Nedjeljko Storić, Joško Perić – kontrola korištenja poslovnih prostora i javnih objekata; provođenje deložacija poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke; sudjelovanje u provođenju ovršnih postupaka nadležnih Sudova, pljenidbi i ispražnjenja poslovnih prostora.

Zakoni i propisi koji se odnose na područje rada Direkcije:

 • Odluka o zakupu poslovnog prostora (Službene novine Grada Rijeke br. 8/1813/19)
 • Odluka o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora (Službene novine Grada Rijeke br. 8/18,13/19)
 • Odluka o kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Rijeke (Službene novine Grada Rijeke br. 16/19 i 3/22)
 • Pravilnik o određivanju minimalnih tehničkih uvjeta uređenja slobodnih poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke (Službene novine Grada Rijeke br. 13/19)
 • Pravilnik o utvrđivanju zakupnine i djelatnosti u poslovnom prostoru (Službene novine Grada Rijeke br. 7/21)
 • Početne cijene zakupnine (Službene novine Grada Rijeke br. 7/21)
 • Registar poslovnih prostora Grada Rijeke (slobodni i prostori u zakupu)
 • Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine br. 125/1164/15112/18)
 • Odluka o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007 (Narodne novine br. 58/0772/07)
 • Uredba o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (Narodne novine br. 52/13 i 94/14)
 • Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (Narodne novine br. 92/9639/99, 42/9992/9943/00131/00, 27/01, 34/01, 65/01118/0180/0281/02 i 98/19)

Početne jedinične cijene zakupnina:

Popis ulica poslovnih prostora po zonama:

Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Direkcija za upravljanje objektima poslovne i javne namjene

Savjetnica za poslove naplate potraživanja T. +3815 51 209 420 Titov trg 3, Rijeka Amančić Mladenka
mladenka.amancic@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za tehničke poslove T. +385 51 209 290 Trpimirova 2, Rijeka Bajok Nina
nina.bajok@rijeka.hr
Savjetnica za ekonomske poslove T. +385 51 209 427 Titov trg 3, Rijeka Fonović Petra
petra.fonovic@rijeka.hr
Savjetnica za poslove zakupa i pravne poslove T. +385 51 209 432 Titov trg 3, Rijeka Gregov Irina
irina.gregov@rijeka.hr
Referent za evidenciju i primopredaju prostora T. +385 51 209 430 Titov trg 3, Rijeka Jakovac Boris
boris.jakovac@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za poslove zakupa T. +385 51 209 969 Titov trg 3, Rijeka Jerkić Mateja
mateja.jerkic@rijeka.hr
Savjetnica za ekonomske poslove T. +385 51 209 429 Titov trg 3, Rijeka Katalinić Anita
anita.katalinic@rijeka.hr
Savjetnica za poslove zakupa i pravne poslove T. +385 51 209 966 Titov trg 3, Rijeka Mesić Ana
ana.mesic@rijeka.hr
Viši stručni suradnik - izvidnik T. +385 51 209 488
T. +385 98 208 517
Titov trg 3, Rijeka Perić Joško
josko.peric@rijeka.hr
Voditeljica - ravnateljica Direkcije za upravljane objektima poslovne i javne namjene T. +385 51 209 580 Titov trg 3, Rijeka Smokrović Koludrović Mirjana
mirjana.smokrovic-koludrovic@rijeka.hr
Stručni suradnik - Izvidnik T. +385 51 209 488 Titov trg 3, Rijeka Storić Nedjeljko
nedjeljko.storic@rijeka.hr
Savjetnica za poslove zakupa i pravne poslove T. +385 51 209 425 Titov trg 3, Rijeka Superina Marina
marina.superina@rijeka.hr
Savjetnica za ekonomske poslove T. +385 51 209 212 Titov trg 3, Rijeka Turak Marija
marija.turak@rijeka.hr
Savjetnica za poslove zakupa i pravne poslove T. +385 51 209 966 Titov trg 3 Žic Maša
masa.zic@rijeka.hr
Savjetnik za poslove zakupa i ekonomske poslove T. +385 51 209 965 Titov trg 3, Rijeka Đurić Petar
petar.djuric@rijeka.hr