U Odjelu gradske uprave za gospodarenje imovinom obavljaju se poslovi upravljanja, evidentiranja, stjecanja, otuđivanja, gradnje, održavanja, davanja u najam, davanja u zakup, davanja na upravljanje i davanja na korištenje svih objekata javne, poslovne i stambene namjene u vlasništvu Grada te poslovi davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova.

Odjel obavlja i poslove evidencije najmoprimaca i određivanja visine najamnine na području grada Rijeke, evidencije stanova i poslovnih prostora na području grada Rijeke, evidencije u svezi s upravljanjem stambenim zgradama na području grada Rijeke (upravitelji stambenih i poslovnih zgrada, visina zajedničke pričuve zgrada na području grada Rijeke i slično).

U Odjelu se vodi, primjenjuje i ažurira informacijski sustav eNekretnine u kojem se vode podaci i dokumentacija o vrijednostima nekretnina u prometu za područje grada Rijeke.

Odjel koordinira aktivnosti i osigurava potrebne resurse i podršku za redovan rad Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke.

U Odjelu se obavljaju i poslovi sustavnog gospodarenja energijom u objektima u vlasništvu Grada, poslovi pripreme i provedbe energetske certifikacije objekata u vlasništvu Grada kao i poslovi u svezi s predlaganjem mjera energetske učinkovitosti u objektima u vlasništvu Grada te planova i mjera za korištenje obnovljivih izvora energije.

Zakoni i propisi koji se odnose na rad Odjela: