U Direkciji za opće i kadrovske poslove obavljaju se poslovi u svezi s radno pravnim odnosima službenika i namještenika u upravnim tijelima i Uredu za unutarnju reviziju Grada Rijeke, poslovi u svezi s radno pravnim odnosima radnika Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke, Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke i Dječjeg doma Tić Rijeka, poslovi u svezi s radno pravnim odnosima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika, te poslovi iz domene dvije službe:

Zakoni i propisi koji se odnose na rad Službe:

 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/114/18 i 112/19)
 • Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 28/10)
 • Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Narodne novine br. 74/10 i 125/14)
 • Uredba o postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita (Narodne novine br. 61/06, 145/12, 01/14, 11/15, 124/15 i 27/17).
 • Uredba o uredskom poslovanju (Narodne novine br. 75/21)
 • Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada Rijeke (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 37/10 i Službene novine Grada Rijeke br. 14/14)
 • Pravilnik o načinu evidentiranja dolaska na rad, odlaska s rada i izlazaka tijekom radnog vremena službenika i namještenika Grada Rijeke (Službene novine Grada Rijeke br. 13/15)
 • Odluka o radnom vremenu u upravnim tijelima Grada Rijeke (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 18/11 i 23/11 i Službene novine Grada Rijeke br. 13/15)
 • Etički kodeks službenika i namještenika upravnih tijela Grada Rijeke (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 54/12)
 • Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika Grada Rijeke (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 3/09)
 • Odluka o uredovnim danima upravnih tijela Grada Rijeke (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 5/11 i Službene novine Grada Rijeke br. 5/16)