U Direkciji općih i kadrovskih poslova obavljaju se svi poslovi i zadaće u svezi s radnim odnosima djelatnika gradske uprave, prijamom i otpremom pošte, održavanjem poslovnog prostora gradske uprave i drugim općim poslovima.

Unutar Direkcije ustrojene su dve Službe:

Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Pisarnice

Pisarnica (šalter-sala); rad sa strankama za sva upravna tijela Grada Rijeke - od ponedjeljka do petka, od 8.30 do 15.30 sati T. +385 51 209 316 Titov trg 3, Rijeka Koordinatorica pisarnice
Paskaš Senka
senka.paskas@rijeka.hr
Pisarnica za poslove vezane za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje, odgoj i školstvo, gradsku samoupravu i upravu te sport i tehničku kulturu - od ponedjeljaka do petka, od 8.30 do 15.30 sati T. +385 51 209 264 Trpimirova 2
Referentica za otpremu pošte T. +385 51 209 315 Titov trg 3, Rijeka Sparožić Tamara
tamara.sparozic@rijeka.hr
Referentica za otpremu pošte T. +385 51 209 315 Titov trg 3, Rijeka Sparožić Tamara
tamara.sparozic@rijeka.hr

 

Skip to content