Služba kadrovskih poslova i pisarnica obavlja poslove vezane uz radno pravne odnose službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada, radnika Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke, Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke i Dječjeg doma Tić Rijeka.

Također služba obavlja poslove vezane uz uredsko poslovanje (primanje dokumenata, razvrstavanje i raspoređivanje, upisivanje u odgovarajuće evidencije, dostava u rad, otprema, čuvanje i izlučivanje).

Zakoni i propisi koji se odnose na rad Službe:

 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11 i 4/18)
 • Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 28/10)
 • Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Narodne novine br. 74/10 i 125/14)
 • Uredba o postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita (Narodne novine br. 61/06, 145/12, 01/14, 11/15, 124/15 i 27/17).
 • Uredba o uredskom poslovanju (Narodne novine br. 7/09)
 • Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada Rijeke (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 37/10 i Službene novine Grada Rijeke br. 14/14)
 • Pravilnik o načinu evidentiranja dolaska na rad, odlaska s rada i izlazaka tijekom radnog vremena službenika i namještenika Grada Rijeke (Službene novine Grada Rijeke br. 13/15)
 • Odluka o radnom vremenu u upravnim tijelima Grada Rijeke (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 18/11 i 23/11 i Službene novine Grada Rijeke br. 13/15)
 • Etički kodeks službenika i namještenika upravnih tijela Grada Rijeke (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 54/12)
 • Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika Grada Rijeke (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 3/09)
 • Odluka o uredovnim danima upravnih tijela Grada Rijeke (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 5/11 i Službene novine Grada Rijeke br. 5/16)

 

Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web
Referentica za prijem i otpremu pošte T. +385 51 209 317 Titov trg 3, Rijeka Bazzara Sandra
sandra.bazzara@rijeka.hr
Referentica arhive T. +385 51 209 336 Trpimirova 2, Rijeka Biljaković Ranka
ranka.biljakovic@rijeka.hr
Referent 1 za kadrovske poslove T. +385 51 209 476 F. +385 51 209 480 Trpimirova 2, Rijeka Bošnjak Biserka
biserka.bosnjak@rijeka.hr
Referentica za otpremu pošte T. +385 51 209 315 F. +385 51 209 480 Titov trg 3, Rijeka Brkljača Ljubica
ljubica.brkljaca@rijeka.hr
Dostavljač T. +385 51 209 319 F. +385 51 209 480 Titov trg 3, Rijeka Cibić Antonio
antonio.cibic@rijeka.hr
Referentica za prijem i otpremu pošte T. +385 51 209 264 F. +385 51 209 480 Trpimirova 2, Rijeka Diminić Jagoda
jagoda.diminic@rijeka.hr
Referentica za prijem i otpremu pošte T. +385 51 209 324 F. +385 51 209 480 Titov trg 3, Rijeka Domijan Dragica
dragica.domijan@rijeka.hr
Stručna suradnica arhive T. +385 51 209 318 F. +385 51 209 480 Trpimirova 2, Rijeka Glavan Tamara
tamara.glavan@rijeka.hr
Referentica za prijem i otpremu pošte T. +385 51 209 317 F. +385 51 209 480 Titov trg 3, Rijeka Goreta Deana
deana.goreta@rijeka.hr
Viši savjetnik za kadrovske poslove T. +385 51 209 482 F. +385 51 209 480 Trpimirova 2, Rijeka Kontuš Sanja
sanja.kontus@rijeka.hr
Referentica za otpremu pošte T. +385 51 209 510 F. +385 51 209 480 Titov trg 3, Rijeka Kurilić Sandra
sandra.kurilic@rijeka.hr
Referentica za prijem i otpremu pošte T. +385 51 209 936 F. +385 51 209 480 Trpimirova 2, Rijeka Maljevac Marija
marija.maljevac@rijeka.hr
Dostavljač T. +385 51 209 319 F. +385 51 209 480 Titov trg 3, Rijeka Malnar Alan
alan.malnar@rijeka.hr
Stručna suradnica za kadrovske poslove T. +385 51 209 475 F. +385 51 209 480 Trpimirova 2, Rijeka Maoduš Sandra
sandra.maodus@rijeka.hr
Viša savjetnica za kadrovske poslove T. +385 51 209 474 F. +385 51 209 589 Trpimirova 2, Rijeka Marušić Baričević Sanja
sanja.marusic@rijeka.hr
Referentica za prijem i otpremu pošte T. +385 51 209 272 F. +385 51 209 480 Titov trg 3, Rijeka Matijević Vesna
vesna.matijevic@rijeka.hr
Referentica za prijem i otpremu pošte T. +385 51 209 263 F. +385 51 209 480 Trpimirova 2, Rijeka Mauna Višnja
visnja.mauna@rijeka.hr
Referent arhive T. +385 51 209 225 F. +385 51 209 480 Trpimirova 2. Rijeka Nemetz Nikola
nikola.nemetz@rijeka.hr
Voditelj 2 Službe pisarnica T. +385 51 209 316 F. +385 51 209 480 Titov trg 3, Rijeka Paskaš Senka
senka.paskas@rijeka.hr
Referentica za otpremu pošte T. +385 51 209 315 Titov trg 3, Rijeka Sparožić Tamara
tamara.sparozic@rijeka.hr
Referentica za otpremu pošte T. +385 51 209 315 Titov trg 3, Rijeka Sparožić Tamara
tamara.sparozic@rijeka.hr
Referent arhive T. +385 51 209 336 F. +385 51 209 480 Trpimirova 2, Rijeka Zec Luka
luka.zec@rijeka.hr
Skip to content