U Odjelu za gradsku samoupravu i upravu obavljaju se poslovi u svezi s neposrednim sudjelovanjem građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana te poslovi u svezi s radnopravnim odnosima službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada, Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke, Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke i Dječjeg doma Tić.

Također, u Odjelu se obavljaju poslovi uredskog poslovanja i pisarnice, poslovi u svezi s upravljanjem skloništima, poslovi zaštite na radu i zaštite od požara u objektima koje koriste upravna tijela Grada te ustanove čiji je osnivač Grad, kao i poslovi zaštite i spašavanja.