U Odjelu za gradsku samoupravu i upravu obavljaju se poslovi u svezi s neposrednim sudjelovanjem građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana te poslovi u svezi s radnopravnim odnosima službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada, Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke, Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke i Dječjeg doma Tić.

Također, u Odjelu se obavljaju poslovi uredskog poslovanja i pisarnice, poslovi u svezi s upravljanjem skloništima, poslovi zaštite na radu i zaštite od požara u objektima koje koriste upravna tijela Grada te ustanove čiji je osnivač Grad, kao i poslovi zaštite i spašavanja.

Zakoni i propisi koji se odnose na rad Odjela:

Mjesna samouprava:

 • Izvadak iz Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi
 • Statut Grada Rijeke – pročišćeni tekst, Izmjene (Službene novine Grada Rijeke 2/20 i 3/21)
 • Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Rijeke (Službene novine Primorsko-goranske županije 14/13)
 • Odluka o područjima, granicama i sjedištima mjesnih odbora na području Grada Rijeke (Službene novine Primorsko-goranske županije 11/10, Službene novine Grada Rijeke 9/18)
 • Odluka o određivanju naknade troškova za rad članova vijeća mjesnih odbora (Službene novine Primorsko-goranske županije 30/03, 03/05)
 • Odluka o načelima, kriterijima i postupku za određivanje imena ulica i trgova na području Grada Rijeke (Službene novine Primorsko-goranske županije 12/04, 44/09, i 21/12)
 • Odluka o davanju na privremeno ili povremeno korištenje poslovnog prostora u objektima mjesne samouprave u vlasništvu Grada Rijeke (Službene novine Grada Rijeke 8/14)
 • pravila i poslovnik vijeća mjesnih odbora

Kadrovski poslovi i pisarnica:

 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11 i 4/18 i 112/19)
 • Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 28/10)
 • Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Narodne novine br. 74/10 i 125/14)
 • Uredba o postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita (Narodne novine br. 61/06, 145/12, 01/14, 11/15, 124/15 i 27/17).
 • Uredba o uredskom poslovanju (Narodne novine br. 75/21)
 • Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada Rijeke (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 37/10 i Službene novine Grada Rijeke br. 14/14)
 • Pravilnik o načinu evidentiranja dolaska na rad, odlaska s rada i izlazaka tijekom radnog vremena službenika i namještenika Grada Rijeke (Službene novine Grada Rijeke br. 13/15)
 • Odluka o radnom vremenu u upravnim tijelima Grada Rijeke (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 18/11 i 23/11 i Službene novine Grada Rijeke br. 13/15)
 • Etički kodeks službenika i namještenika upravnih tijela Grada Rijeke (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 54/12)
 • Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika Grada Rijeke (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 3/09)
 • Odluka o uredovnim danima upravnih tijela Grada Rijeke (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 5/11 i Službene novine Grada Rijeke br. 5/16)

Sigurnost na radu i opći poslovi:

 • Zakon o radu (Narodne novine, br. 93/14127/17 i 98/19)
 • Zakon o zaštiti na radu (Narodne novine br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18)
 • Zakon o zaštiti od požara (Narodne novine br. 92/10)
 • Zakon o vatrogastvu (Narodne novine br. 125/19)
 • Zakon o privatnoj zaštiti (Narodne novine br. 16/20)
 • Zakon o sustavu civilne zaštite (Narodne novine br. 82/15118/18, 31/20 i 20/21)
 • Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (Narodne novine br. 79/06 i 110/15)
 • Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (Narodne novine br. 16/19)
 • Plan zaštite od požara za područje grada Rijeke (Službene novine Grada Rijeke broj 3/15)