Poslovi odjela uključuju:

 • prikupljanje i analiziranje potreba upravnih tijela za nabavom robe, radova i usluga,
 • koordiniranje aktivnosti na planiranju potreba korisnika za provođenje središnje javne nabave,
 • izradu i objavu plana nabave,
 • vođenje registra ugovora i okvirnih sporazuma,
 • objavljivanje postupaka javne nabave u mjerodavnim službenim glasilima i na web portalu,
 • provođenje postupaka javne nabave,
 • praćenje izvršenja ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma,
 • komunikaciju i suradnju sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za politiku javne nabave i drugim nadležnim javnim tijelima.

Zakoni i propisi koji se odnose na rad Odjela su:

 • Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16)
 • Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (Narodne novine br. 65/17 i 75/20)
 • Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine br. 101/17 i 144/20)
 • Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi (Narodne novine br. 101/17)
 • Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave (Narodne novine 65/17)
 • Pravilnik o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 65/17)
 • Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave (Službene novine Grada Rijeke br. 3/17)
 • Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu (Službene novine Grada Rijeke br. 23/19)