Poslovi i zadaci Direkcije plana, razvoja i gradnje

 • uređenja naselja,
 • planiranja, razvoja i gradnje građevina, pripadajućih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, uključivo kupnju zemljišta
 • nabave opreme, analize, kontrole i uređenja prometa
 • koordinacije komunalnih i trgovačkih društava iz djelokruga rada Odjela
 • davanja subvencija za grobna mjesta
 • davanja koncesije za pružanje javne vodne usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama,
 • utvrđivanja komunalnog doprinosa i druge naknade, te donošenja rješenja, naplata i postupaka ovrhe iz nadležnosti Odjela,
 • održavanje građevina i pripadajućih objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
 • javna nabava iz djelokruga poslova Direkcije.

Razvoj i gradnja građevina obuhvaća naročito: razvoj, analizu i planiranje potreba gradnje građevina, projektiranje i geodetsku pripremu zemljišta za gradnju uključivo kupnju zemljišta, građenje, primopredaju i preuzimanje građevina u vlasništvo, kao i vođenje razvojnih projekata u suradnji s komunalnim i trgovačkim društvima, Agencijom za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke i ostalim upravnim tijelima Grada.

Pod građevinama i pripadajućim objektima i uređajima komunalne infrastrukture podrazumijevaju se naročito: nerazvrstane ceste sukladno zakonu kojim se uređuju ceste, druge javne površine sukladno zakonu kojim se uređuje komunalno gospodarstvo, komunalne vodne građevine, energetski objekti za distribuciju toplinske energije, groblja, odlagališta otpada te ostale građevine i oprema komunalnih i trgovačkih društava koje se financiraju iz izvora sredstava naknade za razvoj.

Analiza, kontrola i uređenje prometa obuhvaća poslove analize postojećih i predlaganje novih prometnih rješenja lokalnog značaja, izdavanje prometnih suglasnosti.

Poslovi subvencioniranja za grobna mjesta obuhvaćaju utvrđivanje korisnika, obračun i kontrolu uplata.

Pojedinačni poslovi i odgovorne osobe čije kontakte možete pronaći niže u popisu kontakata:

 • Tomislav Petrović – obračun naknade za legalizaciju nezakonito izgrađenih ili rekonstruiranih zgrada
 • Iva Čendak – obračun komunalnog doprinosa
 • Kristina Banić – utvrđivanje posebnih prometnih uvjeta i izdavanje prometnih suglasnosti
 • Sebastian Jurić – utvrđivanje posebnih prometnih uvjeta i izdavanje prometnih suglasnosti i suglasnosti za ulazak u pješačke zone
 • Kristina Borgin – pravni poslovi uz komunalni doprinos i legalizaciju
 • Eddy Ropac – planiranje i izgradnja objekata, cesta i komunalne infrastrukture
 • Irena Mijaljević – planiranje i izgradnja objekata, cesta i komunalne infrastrukture
 • Irena Markotić – planiranje i izgradnja objekata, cesta, komunalne infrastrukture, groblja, vodoopskrbe i odvodnje
Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Direkcija plana razvoja i gradnje

Savjetnica za poslove prometa T. +385 51 209 382 Titov trg 3, Rijeka Banić Kristina
kristina.banic@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za pravne poslove uz komunalni doprinos i legalizaciju T. +385 51 209 246 Titov trg 3, Rijeka Borgin Kristina
kristina.borgin@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za razvojne investicije i komunalni doprinos T. +385 51 209 372 Titov trg 3, Rijeka Čendak Iva
iva.cendak@rijeka.hr
Savjetnica za plan razvoja T. +385 51 209 374 F. +385 51 373 522 Titov trg 3, Rijeka Gnjato Valentina
+385 51 209 374
valentina.gnjato@rijeka.hr
Voditeljica Službe plana T. +385 51 209 375 Titov trg 3 Grubiša Nedjeljka
nedjeljka.grubisa@rijeka.hr
Savjetnik za kapitalne razvojne investicije T. +385 51 209 379 Titov trg 3 Jurić Sebastian
sebastian.juric@rijeka.hr
Voditeljica - Ravnateljica 1 Direkcije plana razvoja i gradnje T. +385 51 209 925 Titov trg 3 Markotić Irena
irena.markotic@rijeka.hr
Savjetnica za kapitalne razvojne investicije T. +385 51 209 211 Titov trg 3 Mijaljević Irena
irena.mijaljevic@rijeka.hr
Savjetnik 2 za obračun naknada i razvojne investicije T. +385 51 209 926 Titov trg 3, Rijeka Petrović Tomislav
tomislav.petrovic@rijeka.hr
Savjetnik za kapitalne razvojne investicije T. +385 51 209 376 Titov trg 3 Ropac Eddy
eddy.ropac@rijeka.hr
Referent za administrativne poslove T. +385 51 209 929 Titov trg 3 Dario Šimurina
dario.simurina@rijeka.hr
Ravnatelj Direkcije plana, razvoja i gradnje T. +385 51 209 377 Titov trg 3, Rijeka Štimac Zvonko
zvonko.stimac@rijeka.hr