Poslovi i zadaci Direkcije plana, razvoja i gradnje

 • uređenja naselja,
 • planiranja, razvoja i gradnje građevina, pripadajućih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, uključivo kupnju zemljišta
 • nabave opreme, analize, kontrole i uređenja prometa
 • koordinacije komunalnih i trgovačkih društava iz djelokruga rada Odjela
 • davanja subvencija za grobna mjesta
 • davanja koncesije za pružanje javne vodne usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama,
 • utvrđivanja komunalnog doprinosa i druge naknade, te donošenja rješenja, naplata i postupaka ovrhe iz nadležnosti Odjela,
 • održavanje građevina i pripadajućih objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
 • javna nabava iz djelokruga poslova Direkcije.

Razvoj i gradnja građevina obuhvaća naročito: razvoj, analizu i planiranje potreba gradnje građevina, projektiranje i geodetsku pripremu zemljišta za gradnju uključivo kupnju zemljišta, građenje, primopredaju i preuzimanje građevina u vlasništvo, kao i vođenje razvojnih projekata u suradnji s komunalnim i trgovačkim društvima, Agencijom za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke i ostalim upravnim tijelima Grada.

Pod građevinama i pripadajućim objektima i uređajima komunalne infrastrukture podrazumijevaju se naročito: nerazvrstane ceste sukladno zakonu kojim se uređuju ceste, druge javne površine sukladno zakonu kojim se uređuje komunalno gospodarstvo, komunalne vodne građevine, energetski objekti za distribuciju toplinske energije, groblja, odlagališta otpada te ostale građevine i oprema komunalnih i trgovačkih društava koje se financiraju iz izvora sredstava naknade za razvoj.

Analiza, kontrola i uređenje prometa obuhvaća poslove analize postojećih i predlaganje novih prometnih rješenja lokalnog značaja, izdavanje prometnih suglasnosti.

Poslovi subvencioniranja za grobna mjesta obuhvaćaju utvrđivanje korisnika, obračun i kontrolu uplata.

Pojedinačni poslovi i odgovorne osobe čije kontakte možete pronaći niže u popisu kontakata:

 • Tomislav Petrović – obračun naknade za legalizaciju nezakonito izgrađenih ili rekonstruiranih zgrada
 • Iva Daycer – obračun komunalnog doprinosa
 • Kristina Banić – utvrđivanje posebnih prometnih uvjeta i izdavanje prometnih suglasnosti
 • Fićor Sanjin – utvrđivanje posebnih prometnih uvjeta i izdavanje prometnih suglasnosti i suglasnosti za ulazak u pješačke zone, te izdavanje dozvola za autotaksi prijevoz
 • Eddy Ropac – planiranje i izgradnja objekata, cesta i komunalne infrastrukture
 • Irena Mijaljević – planiranje i izgradnja objekata, cesta i komunalne infrastrukture
 • Irena Markotić – planiranje i izgradnja objekata, cesta, komunalne infrastrukture, groblja, vodoopskrbe i odvodnje

Propisi koji se odnose na rad Direkcije:

 • Odluka o komunalnom doprinosu („Službene novine Grada Rijeke“ broj 4/19)
 • Odluka o grobljima („Službene novine Grada Rijeke“ broj 4/19 i 7/21)
 • Odluka o uređenju prometa na području grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 9/19, 22/19)
 • Odluka o visini troškova blokiranja i deblokiranja vozila („Službene novine Grada Rijeke“ broj 14/19)
 • Odluka o određivanju lokacija i broju rezerviranih parkirališnih mjesta za određene korisnike („Službene novine Grada Rijeke“ broj 14/19)
 • Odluka o određivanju parkirališta za parkiranje autobusa („Službene novine Grada Rijeke“ broj 14/19)
 • Odluka o određivanju javnih parkirališta s naplatom („Službene novine Grada Rijeke“ broj 14/19, 16/19 i 17/19)
 • Tržni red na tržnicama na malo u gradu Rijeci („Službene novine Grada Rijeke“ broj 12/17 i 8/18)
 • Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 4/189/18, 22/19)
 • Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 4/19)
Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Direkcija plana razvoja i gradnje

Viši stručni suradnik za komunalni doprinos i naknadu legalizacije T. +385 51 209 295 Titov trg 3, Rijeka Čajić Arnel
arnel.cajic@rijeka.hr
Savjetnica za pravne poslove T. 051 209 383 Titov trg 3, Rijeka Bakarčić Andrea
andrea.bakarcic@rijeka.hr
Savjetnica za obračun komunalnog doprinosa, naknadu legalizacije i razvojne investicije T. +385 51 209 395 Titov trg 3a, Rijeka Baković Dunja
dunja.bakovic@rijeka.hr
Savjetnica za poslove prometa T. +385 51 209 382 Titov trg 3, Rijeka Banić Kristina
kristina.banic@rijeka.hr
Savjetnica za obračun komunalnog doprinosa, naknadu legalizacije i razvojne investicije T. +385 51 209 372 Titov trg 3, Rijeka Daycer Iva
iva.daycer@rijeka.hr
Savjetnik za poslove prometa T. +385 51 209 379 Titov Trg 3 Fićor Sanjin
sanjin.ficor@rijeka.hr
Savjetnica za plan razvoja T. +385 51 209 374 F. +385 51 373 522 Titov trg 3, Rijeka Gnjato Valentina
+385 51 209 374
valentina.gnjato@rijeka.hr
Voditeljica Službe plana T. +385 51 209 375 Titov trg 3, Rijeka Kapović Irena
irena.kapovic@rijeka.hr
Savjetnica za kapitalne razvojne investicije T. +385 51 209 925 Titov trg 3 Markotić Irena
irena.markotic@rijeka.hr
Savjetnica za kapitalne razvojne investicije T. +385 51 209 211 Titov trg 3 Mijaljević Irena
irena.mijaljevic@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za komunalne poslove i poslove naplate T. +385 51 209 373 Titov trg 3, Rijeka Munjas Nikolina
nikolina.munjas@rijeka.hr
Savjetnik za kapitalne razvojne investicije T. +385 51 209 376 Titov trg 3 Ropac Eddy
eddy.ropac@rijeka.hr
Ravnatelj Direkcije plana, razvoja i gradnje T. +385 51 209 377 Titov trg 3, Rijeka Štimac Zvonko
zvonko.stimac@rijeka.hr