Komunalno redarstvo obavlja nadzor nad provođenjem i poštivanjem Odluke o komunalnom redu i drugih odluka Gradskog Vijeća, vezanih uz komunalno gospodarstvo, ali i niza drugih propisa.

Nadležnosti i ovlasti komunalnog redarstva:

 • obavljanje nadzora nad provedbom propisa kojima se uređuje komunalni red,
 • obavljanje nadzora nad provedbom propisa o držanju kućnih ljubimaca,
 • obavljanje nadzora nad davanjem javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke na korištenje za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta (kiosaka, montažnih objekata, pokretnih naprava, ugostiteljskih terasa, štandova, reklamnih i drugih naprava) i nad korištenjem javnih površina za druge svrhe,
 • obavljanje nadzora nad provedbom propisa kojima se uređuje zaštita od buke u djelokrugu jedinica lokalne samouprave,
 • obavljanje nadzora nad provedbom propisa kojima se uređuju nerazvrstane ceste,
 • obavljanje nadzora nad provedbom propisa stavljenih u nadležnost jedinica lokalne samouprave, kojima se uređuje građevinska inspekcija,
 • obavljanje nadzora nad provedbom propisa o otpadu iz djelokruga jedinice lokalne samouprave,
 • obavljanje nadzora nad pravnim i fizičkim osobama kojima je dodijeljena koncesija radi obavljanja komunalne djelatnosti, djelatnosti na pomorskom dobru ili druge djelatnosti,
 • obavljanje nadzora temeljem propisa kojim se uređuje javni prijevoz putnika,
 • obavljanje nadzora nad provedbom propisa kojima se uređuje autotaksi prijevoz putnika,
 • obavljanje nadzora nad radom komunalnih i trgovačkih društava koji obavljaju poslove iz područja komunalnog i vodnog gospodarstva te prikupljanja i postupanja s otpadom,
 • obavljanje nadzora nad primjenom propisanih mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, mjera na sprečavanju širenja ambrozije i drugih mjera koje se tiču zaštite zdravlja pučanstva iz djelokruga jedinica lokalne samouprave
 • nadzor izvršenja obveza i provedbe mjera zaštite od svjetlosnog onečišćenja.

Što nije u nadležnosti komunalnog redara:

 • zagađenje zraka, vode te opasna zračenja
 • kršenje javnog reda i mira
 • kućni red i drugi odnosi između vlasnika stanova u višestambenim zgradama,
 • građenje čvrstih objekata,
 • sporovi između vlasnika susjednih parcela (međe, zidovi, stabla, izlijevanje vode i sl.)

Propisi koji se odnose na rad Direkcije:

Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Kontakt Dežurnog centra

Kontakt sa strankama u Dežurnom centru T. +385 51 209 497
T. 0800 51 00 (besplatan telefon 0-24)
Dolac 8 komunalno.dezurstvo@rijeka.hr

Komunalni nered i ostala oštećenja mogu se prijaviti i putem obrasca.

Također, komunalni nered se može prijaviti putem putem internet platforme “Gradsko oko”, koja je dostupna kao:

Komunalni redari primaju stranke svaki radni dan u vremenu od 8 do 9 i od 15 do 16 sati na adresi Dolac 8.

Ostali kontakti Komunalnog redarstva koje možete zvati za pojedine djelatnosti ili područja mjesnih odbora:

Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Služba za komunalno redarstvo

Voditeljica Službe za komunalno redarstvo T. +385 51 209 487 Dolac 8 Jukić Lovrić Jelena
jelena.jukic-lovric@rijeka.hr
Komunalna redarka T. +385 51 209 497 Dolac 8 Jukić Mirjana
mirjana.jukic@rijeka.hr
Komunalna redarka zadužena za poslove nadzora propisane Zakonom o građevinskoj inspekciji u dijelu nadležnosti komunalnog redarstva T. +385 51 209 269
T. +385 98 208 693
Dolac 8, Rijeka Justinić Andrea
andrea.justinic@rijeka.hr
Komunalni redar zadužen za nadzor prekopa javnih površina T. +385 51 209 496
T. +385 98 208 654
Dolac 8 Pejnović Darko
darko.pejnovic@rijeka.hr
Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Komunalni redari po MO

Komunalni redar za MO Belveder, MO Mlaka, MO Banderovo T. +385 51 209 485
T. +385 98 208 290
Dolac 8 Ikanović Mehmed
mehmed.ikanovic@rijeka.hr
Komunalni redar za područje MO Drenova, MO Brašćine – Pulac T. +385 51 209 233
T. +385 99 2391 402
Dolac 8, Rijeka Kmetović Stijepo
stjepo.kmetovic@rijeka.hr
Komunalni redar za područje MO Sveti Nikola T. +385 51 209 494
T. +385 98 210 101
Dolac 8, Rijeka Lipovšek Silvio
silvio.lipovsek@rijeka.hr
Komunalni redar za područje MO Centar-Sušak, MO Orehovica, MO Draga, MO Sveti Kuzam, ½ MO Podvežica sjever T. +385 51 209 492
T. +385 99 7022 339
Dolac 8 Lončarić Sanjin
sanjin.loncaric@rijeka.hr
Komunalni redar za područje MO Brajda-Dolac, MO Kozala T. +385 51 209 233
T. +385 98 208 831
Dolac 8 Mandekić Milan
milan.mandekic@rijeka.hr
Komunalni redar zadužen za nadzor prekopa javnih površina T. +385 51 209 496
T. +385 98 208 806
Dolac 8, Rijeka Maraž Zoran
zoran.maraz@rijeka.hr
Referent - komunalni redar za područje MO Srdoči i MO Gornji Zamet T. +385 51 209 495
T. +385 91 212 24 91
Dolac 8, Rijeka Marinić Davorin
davorin.marinic@rijeka.hr
Komunalni redar za područje MO Škurinjska Draga, MO Škurinje i MO Potok T. +385 51 209 493
T. +385 99 7330 933
Dolac 8, Rijeka Mrvčić Davor
davor.mrvcic@rijeka.hr
Komunalni redar za područje MO Turnić i MO Podmurvice T. +385 51 209 493
T. +385 99 2391 474
Dolac 8 Pavletić Dean
dean.pavletic@rijeka.hr
Komunalni redar za područje MO Kantrida i MO Pehlin T. +385 51 209 293
T. +385 91 228 9269
Dolac 8, Rijeka Salamon Roberto
roberto.salamon@rijeka.hr
Komunalni redar za područje MO Zamet i MO Grbci T. +385 51 209 494
T. +385 98 208 752
Dolac 8 Srdoc Jadran
jadran.srdoc@rijeka.hr
Komunalni redar za područje MO Bulevard, MO Pećine, MO Podvežica – jug i MO Luka T. +385 51 209 232
T. +385 99 7022 322
Dolac 8 Stupar Srđan
srdan.stupar@rijeka.hr
Komunalni redar za područje MO Gornja Vežica, MO Školjić - Stari grad, MO Svilno, MO Pašac T. +385 51 209 486
T. +385 98 208 691
Dolac 8, Rijeka Vukelić Tibor
tibor.vukelic@rijeka.hr
Komunalni redar za područje MO Luka (veći dio), MO Krimeja, MO Grad Trsat i MO Vojak T. +385 51 209 492
T. +385 99 219 0628
Dolac 8, Rijeka Zdrilić Zoran
zoran.zdrilic@rijeka.hr