Direkciju zajedničke komunalne djelatnosti čine: Služba održavanja i Služba gospodarenja i naplate.

Ravnatelj Direkcije zajedničke komunalne djelatnosti je Željko Vitas, a tajnica je Barbara Brkljačić.

Služba održavanja

U Službi održavanja zaključuju se ugovori o davanju na korištenje javnih površina, donose koncesijska odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru i koncesije na pomorskom dobru u nadležnosti Grada, vode se postupci po zaprimljenim zahtjevima za odobrenje prekopa, zauzimanja i korištenja cesta i drugih javnih površina, uvođenje privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova, obračun naknade te ukidanje ranije izdanih dozvola za autotaksi prijevoz.

Obavljaju se poslovi ugovaranja i nadzora nad provođenjem radova održavanja komunalne infrastrukture koji obuhvaćaju: održavanje čistoće javnih površina, održavanje javnih površina (zelenih površina, dječjih igrališta, fontana, sanitarnih čvorova, javnih satova, plaža i ostale komunalne opreme), održavanje nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, groblja i odvodnju oborinskih voda sa nerazvrstane ceste koja nije dio mjesne kanalizacijske ili kanalske mreže, poslovi ugovaranja i nadzora nad provođenjem radova redovnog upravljanja pomorskim dobrom te ostalih poslova kao što su: provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Rijeke, dežurna pogrebna služba, veterinarske usluge, čišćenje mora za vrijeme sezone kupanja, održavanje gradskog kupatila i aktivnosti vezane za dekoraciju i iluminaciju Grada.

Odgovorne osobe i kontakti Službe održavanja:

 • Snježana Baždarić – Voditeljica Službe održavanja
 • Boris Škorić – građevinsko održavanje fontana,  građevinsko održavanje javnih zelenih površina i parkova, samostojeće prijenosne ograde. Priprema tehničke dokumentacije, izrada projektnih zadataka za uređenje zelenih površina, stručno tehnička kontrola i investicijski nadzor.
 • Lucija Bagić – održavanje pothodnika, pasaža, javnih sanitarnih čvorova i stijenskih pokosa na javnim površinama i uklanjanje grafita
 • Ticijana Mohorić – nadzor nad poslovima održavanja nerazvrstanih cesta i drugih javnih površina, upisivanje i vođenje evidencije komunalne infrastrukture (nerazvrstanih cesta)
 • Karla Ćurković – postupci po zaprimljenim zahtjevima za odobrenje prekopa, zauzimanja i korištenja cesta i drugih javnih površina, obračun naknade te ukidanje ranije izdanih dozvola za autotaksi prijevoz
 • Danilo Capan- održavanje javne rasvjete, održavanje fontana, održavanje samočistećih nužnika, održavanje ploča s natpisom Grada Rijeke
 • Aleksandar Šebelja – održavanje pokretnih stubišta, javnih satova, kićenje grada, održavanje dizala, održavanje invalidskih platformi na kopnu i plažama, kićenje povodom manifestacija, održavanje privremenih priključka
 • Ivan Šimatović – održavanje čistoće javno prometnih površina, čišćenje slivnika, čišćenje plaža, sanacija divljih odlagališta, provođenje mjere dezinfekcija, dezinsekcije i deratizacije, hvatanje pasa i mačaka lutalica, uklanjanja lešina s javnih površina i sl. Izgubljeni psi i mačke čiji se vlasnik ne može pronaći i napušteni psi i mačke uhvaćeni na području grada Rijeke, drže se u Skloništu za životinje koje se nalazi u Liču. Grad Rijeka apelira na udruge za zaštitu životinja i građane, bez obzira na prebivalište, da ako mogu i imaju uvjeta, udome napuštene životinje iz Skloništa. Potencijalni udomitelji mogu se prijaviti na recepciji Klinike za male životinje pri Veterinarskoj stanici Rijeka ili na telefon 345-033, gdje će dobiti sve potrebne informacije o vremenu i načinu eventualnog preuzimanja životinja iz Skloništa za životinje.
 • Ivana Parac  i Nives Stošić –  hortikulturno održavanje javnih zelenih površina.
 • Eni Pivac – upravljanje štandovima u vlasništvu Grada, održavanje dječjih igrališta sa loptom, održavanje spomenika, nadzor nad održavanjem građevina oborinske odvodnje u parkovima
 • Anđelina Čobić – održavanje klupa na zelenim i drugim javnim površinama, održavanje naprava za igru i mladeži, građevinsko održavanje javnih dječjih igrališta, održavanje stubišta
 • Adriana Šneler – održavanje autobusnih čekaonica, održavanje groblja, oglasne površine
 • Tomislav Pađen – redovno održavanje pomorskog dobra uključujući održavanje sanitarnih čvorova svlačionica, hidroinstalacija na plažama, građevinski i obrtnički radovi po prioritetima mjesnih odbora na nerazvrstanim cestama i pratećoj infrastrukturi
 • Astrid Duletić – korištenje javnih površina za postavu privremenih objekata odvijanje manifestacija i sl; lokacije za postavu privremenih objekata (montažni objekti, kiosk, pokretna radnja, uslužna naprava, naprava za zabavu, zabavni park i sl.); korištenje nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke za reklamiranje (transparent, zastava, reklamna površina, reklamna konstrukcija, reklamni uređaj, oglasni stup, oglasni ormarić i oglasna ploča
 • Branislava Dželajlija – podnošenje zahtjeva za izdavanje koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru

Služba gospodarenja i naplate

U Službi gospodarenja i naplate obavljaju se poslovi utvrđivanja obveze i naplata komunalne naknade i spomeničke rente, fakturiranje i naplata naknade po ugovorima o korištenju površine javne namjene u vlasništvu Grada Rijeke te fakturiranje i naplata koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru. Također se vrše poslovi utvrđivanja i naplate naknade za uređenje voda u ime i korist Hrvatskih voda.

Odgovorne osobe i kontakti Službe gospodarenja i naplate:

 • Anita Kosić – Voditeljica Službe gospodarenja i naplate
 • Vlatka Linardić, Vanda Badurina  i Marina Vučetić-Barić – utvrđivanje obveze i donošenje rješenja o komunalnoj naknadi i naknadi za uređenje voda
 • Lorena Peranić – utvrđivanje obveze i donošenje rješenja o spomeničkoj renti
 • Milka Samaržija Tomičić utvrđivanje obveze i donošenje rješenja o spomeničkoj renti i sva problematika vezana za rješenja; naplata spomeničke rente

Propisi koji se odnose na rad Direkcije:

 • Odluka o korištenju površina javne namjene i nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke za postavu privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta te druge opreme i uređaja („Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/19)
 • Odluka o komunalnoj naknadi – neslužbeni pročišćeni tekst („Službene novine Grada Rijeke“ broj 3/19, 6/20, 11/2016/20 i 7/21)
 • Odluka o određivanju djelatnosti koje se smatraju komunalnim djelatnostima („Službene novine Grada Rijeke“ broj 14/18)
 • Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti („Službene novine Grada Rijeke“ broj 14/184/19 i 15/21)
 • Odluka o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju ugovora („Službene novine Grada Rijeke“ broj 14/18 i 4/19)
 • Odluka o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju ugovora o koncesiji („Službene novine Grada Rijeke“ broj 14/18)
 • Odluka o nerazvrstanim cestama na području grada Rijeke (“Službene novine Primorsko goranske županije” broj 54/12 i Službene novine Grada Rijeke broj 15/21)
Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti

Viša stručna suradnica za utvrđivanje naknada T. +385 51 209 388 Titov trg 3, Rijeka Badurina Vanda
vanda.badurina@rijeka.hr
Savjetnica za javne površine i komunalne objekte T. +385 51 209 306 Titov trg 3a Bagić Lucija
lucija.bagic@rijeka.hr
Voditeljica Službe održavanja T. +385 51 209 927 Titov trg 3, Rijeka Baždarić Snježana
snjezana.bazdaric@rijeka.hr
Administrativna tajnica T. +385 51 209 405 F. +385 51 209 406 Titov trg 3 Brkljačić Barbara
barbara.brkljacic@rijeka.hr
Savjetnica za javne površine i komunalne objekte T. +385 51 209 393 Titov trg 3a, Rijeka Čobić Anđelina
andjelina.cobic@rijeka.hr
Referentica za računovodstvo prihoda T. +385 51 209 409 Titov trg 3, Rijeka Čorak Marija
marija.corak@rijeka.hr
Ćurković Karla - Savjetnica 2 za prekope i promet T. +385 51 209 304 Titov trg 3 Karla Ćurković
karla.curkovic@rijeka.hr
Referent 1 za očevid u prostorima T. +385 51 209 385 Titov trg 3, Rijeka Dragović Daniel
daniel.dragovic@rijeka.hr
Savjetnica za pravne poslove T. +385 51 209 390 Titov trg 3. Rijeka Duda Mirjana
mirjana.duda@rijeka.hr
Viša referentica za davanje u zakup javnih površina T. +385 51 209 401 Titov trg 3 Duletić Astrid
astrid.duletic@rijeka.hr
Savjetnica za pravne poslove T. +385 51 209 345 Titov trg 3 Dželajlija Branislava
branislava.dzelajlija@rijeka.hr
Viši referent za očevid u prostorima T. +385 51 209 403 Titov trg 3, Rijeka Sakić Josip
josip.sakic@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za utvrđivanje naknada T. +385 51 209 412 Titov trg 3, Rijeka Kinkela Lukić Andrea
andrea.kinkela-lukic@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za naplatu naknada T. +385 51 209 410 Titov trg 3, Rijeka Klaričić Daniela
daniela.klaricic@rijeka.hr
Voditeljica Službe gospodarenja i naplate T. +385 51 209 404 Titov trg 3, Rijeka Kosić Anita
anita.kosic@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za utvrđivanje naknada T. +385 51 209 308 Titov trg 3, Rijeka Linardić Vlatka
vlatka.linardic@rijeka.hr
Viši referent za očevid u prostorima T. +385 51 209 418 Titov trg 3, Rijeka Nikšić Marin
marin.niksic@rijeka.hr
Savjetnica 1 za nerazvrstane ceste T. +385 51 209 391 Titov trg 3, Rijeka Ticijana Mohorić
ticijana.mohoric@rijeka.hr
Savjetnica za zelene površine T. +385 51 209 392 Titov trg 3a, Rijeka Parac Ivana
ivana.parac@rijeka.hr
Viši stručni suradnik 1 za pomorsko dobro T. +385 51 209 399 Titov trg 3, Rijeka Pađen Tomislav
tomislav.padjen@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za spomeničku rentu T. +385 51 209 307 Titov trg 3, Rijeka Peranić Lorena
lorena.peranic@rijeka.hr
Savjetnica za javne površine i komunalne objekte T. +385 51 209 395 Titov trg 3a Pivac Eni
eni.pivac@rijeka.hr
Savjetnica za izradu plana i i programa praćenja izvršenja T. +385 51 209 414 Titov trg 3, Rijeka Edita Pogorilić
edita.pogorilic@rijeka.hr
Stručna suradnica 1 za naplatu naknada T. +385 51 209 417 Titov trg 3, Rijeka Sabljak Silvija
silvija.sabljak@rijeka.hr
Savjetnica za pravne poslove T. +385 51 209 411 Titov trg 3, Rijeka Samaržija Tomičić Milka
milka.samarzija-tomicic@rijeka.hr
Viši referent za komunalne objekte i elektroinstalacije T. + 385 51 209 338 Titov trg 3a, Rijeka Šebelja Aleksandar
aleksandar.sebelja@rijeka.hr
Savjetnik za komunalnu higijenu T. +385 51 209 397 Titov trg 3, Rijeka Šimatović Ivan
ivan.simatovic@rijeka.hr
Savjetnik za javne površine i komunalne objekte T. +385 51 209 400 F. +385 51 209 302 Titov trg 3 Škorić Boris
boris.skoric@rijeka.hr
Savjetnica za javne površine i komunalne objekte T. +385 51 209 398 Titov trg 3a, Rijeka Šneler Adriana
adriana.sneler@rijeka.hr
Savjetnica za zelene površine T. 051 209 386 Titov trg 3, Rijeka Stošić Nives
nives.stosic@rijeka.hr
Ravnatelj Direkcije zajedničke komunalne djelatnosti T. +385 51 209 407 F. +385 51 209 406 Titov trg 3 Vitas Željko
zeljko.vitas@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za utvrđivanje naknada T. +385 51 209 402 Titov trg 3, Rijeka Vučetić Barić Marina
marina.vucetic-baric@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za prihode T. +385 51 209 416 Titov trg 3, Rijeka Vučinović Adriana
adriana.vucinovic@rijeka.hr
Administrativna tajnica T. +385 51 209 205 Titov trg 3, Rijeka Zdravič Branka
branka.zdravic@rijeka.hr