U Direkciji zajedničke komunalne djelatnosti se donose: rješenja o obvezi komunalne naknade, rješenja o obvezi spomeničke rente, zaključuju se ugovori i donose rješenja o davanju na korištenje javnih površina, koncesijska odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru te obavlja fakturiranje i vodi brigu o naplati navedenih naknada.

U Direkciji se obavljaju poslovi ugovaranja i nadzora nad provođenjem radova održavanja komunalne infrastrukture koji obuhvaćaju: održavanje čistoće javnih površina, održavanje javnih površina (zelenih površina, dječjih igrališta, fontana, sanitarnih čvorova, plaža, opreme), održavanje nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, groblja i odvodnje atmosferskih voda.

U Direkciji se obavljaju poslovi ugovaranja i nadzora nad provođenjem radova redovnog upravljanja pomorskim dobrom.

U Direkciji se obavljaju poslovi ugovaranja i nadzora nad obavljanjem i ostalih poslova kao što su: provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Rijeke, dežurna pogrebna služba, veterinarske usluge, održavanje gradskog kupatila i aktivnosti vezane za dekoraciju i iluminaciju Grada.

Pojedinačni poslovi i odgovorne osobe čije kontakte možete pronaći niže u popisu kontakata:

 • Barbara Brkljačić – informacije o nadležnim djelatnicima za pojedine poslove i telefonskim brojevima u Direkciji zajedničke komunalne djelatnosti
 • Boris Škorić – građevinsko održavanje fontana,  građevinsko održavanje javnih zelenih površina i parkova, samostojeće prijenosne ograde. Priprema tehničke dokumentacije, izrada projektnih zadataka za uređenje zelenih površina, stručno tehnička kontrola i investicijski nadzor.
 • Branislava Dželalija – podnošenje zahtjeva za izdavanje koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru
 • Lucija Bagić – održavanje pothodnika, pasaža i javnih sanitarnih čvorova, uklanjanje grafita i stijenskih pokosa
 • Višnja Mohorovičić – održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje pješačkih površina u središtu grada, održavanje Mosta hrvatskih branitelja, radovi na sanaciji potpornih zidova
 • Danilo Capan- održavanje javne rasvjete, održavanje fontana, održavanje samočistećih nužnika, održavanje ploča s natpisom Grada Rijeke
 • Aleksandar Šebelja – održavanje pokretnih stubišta, javnih satova, kićenje grada, održavanje dizala, održavanje invalidskih platformi na kopnu i plažama, kićenje povodom manifestacija, održavanje privremenih priključka
 • Ivan Šimatović – održavanje čistoće javno prometnih površina, čišćenje slivnika, čišćenje plaža, sanacija divljih odlagališta, provođenje mjere dezinfekcija, dezinsekcije i deratizacije, hvatanje pasa i mačaka lutalica, uklanjanja lešina s javnih površina i sl. Izgubljeni psi i mačke čiji se vlasnik ne može pronaći i napušteni psi i mačke uhvaćeni na području grada Rijeke, drže se u Skloništu za životinje koje se nalazi u Liču. Grad Rijeka apelira na udruge za zaštitu životinja i građane, bez obzira na prebivalište, da ako mogu i imaju uvjeta, udome napuštene životinje iz Skloništa. Potencijalni udomitelji mogu se prijaviti na recepciji Klinike za male životinje pri Veterinarskoj stanici Rijeka ili na telefon 345-033, gdje će dobiti sve potrebne informacije o vremenu i načinu eventualnog preuzimanja životinja iz Skloništa za životinje.
 • Ivana Parac  i Zoran Tadić –  hortikulturno održavanje javnih zelenih površina.
 • Ivica Koić – manipulacija štandovima u vlasništvu Grada, održavanje dječjih igrališta sa loptom, održavanje spomenika, nadzor nad održavanjem građevina oborinske odvodnje u parkovima
 • Anđelina Ćobić – održavanje klupa na zelenim i drugim javnim površinama, održavanje naprava za igru i mladeži, građevinsko održavanje javnih dječjih igrališta
 • Adriana Šneler – održavanje autobusnih čekaonica, održavanje groblja, oglasne površine
 • Vlatka Linardić, Vanda Badurina  i Marina Vučetić-Barić – utvrđivanje obveze i donošenje rješenje o komunalnoj naknadi i naknadi za uređenje voda
 • Milka Samaržija Tomičić utvrđivanje obveze i donošenje rješenja o spomeničkoj renti i sva problematika vezana za rješenja; naplata spomeničke rente
 • Astrid Duletić – korištenje javnih površina za postavu privremenih objekata odvijanje manifestacija i sl; lokacije za postavu privremenih objekata (montažni objekti, kiosk, pokretna radnja, uslužna naprava, naprava za zabavu, zabavni park i sl.); korištenje nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke za reklamiranje (transparent, zastava, reklamna površina, reklamna konstrukcija, reklamni uređaj, oglasni stup, oglasni ormarić i oglasna ploča)
 • Tatjana Pavačić – redovno održavanje pomorskog dobra uključujući održavanje sanitarnih čvorova svlačionica, hidroinstalacija na plažama, građevinski i obrtnički radovi po prioritetima mjesnih odbora na nerazvrstanim cestama i pratećoj infrastrukturi
 • Jelena Kožul – vođenje  postupka po zaprimljenim zahtjevima za odobrenje prekopa, zauzimanja i korištenja cesta i drugih javnih površina, uvođenje privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova, obračun naknade te izdavanje dozvola za autotaksi prijevoz

Propisi koji se odnose na rad Direkcije:

 • Odluka o korištenju površina javne namjene i nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke za postavu privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta te druge opreme i uređaja („Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/19)
 • Odluka o komunalnoj naknadi – neslužbeni pročišćeni tekst, Odluka izmjeni odluke o komunalnoj naknadi („Službene novine Grada Rijeke“ broj 11/20, i 16/20)
 • Odluka o određivanju djelatnosti koje se smatraju komunalnim djelatnostima („Službene novine Grada Rijeke“ broj 14/18)
 • Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti („Službene novine Grada Rijeke“ broj 14/18 i 4/19)
 • Odluka o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju ugovora („Službene novine Grada Rijeke“ broj 14/18 i 4/19)
 • Odluka o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju ugovora o koncesiji („Službene novine Grada Rijeke“ broj 14/18)
 • Odluka o nerazvrstanim cestama na području grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 54/12)
Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti

Viša stručna suradnica za utvrđivanje naknada T. +385 51 209 388 Titov trg 3, Rijeka Badurina Vanda
vanda.badurina@rijeka.hr
Savjetnica za javne posvršine i komunalne objekte T. +385 51 209 306 Titov trg 3a Bagić Lucija
lucija.bagic@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za javne površine i osiguranje T. +385 51 209 395 Titov trg 3a, Rijeka Baković Dunja
dunja.bakovic@rijeka.hr
Administrativna tajnica T. +385 51 209 405 F. +385 51 209 406 Titov trg 3 Brkljačić Barbara
barbara.brkljacic@rijeka.hr
Administrativna tajnica 1 T. +385 51 209 380
T. +385 51 209 522
Titov trg 3 Butković Gordana
gordana.butkovic@rijeka.hr
Viši stručni suradnik za javnu rasvjetu T. +385 51 209 348 Titov trg 3a, Rijeka Capan Danilo
danilo.capan@rijeka.hr
Savjetnica za javne posvršine i komunalne objekte T. +385 51 209 393 Titov trg 3a, Rijeka Čobić Anđelina
andjelina.cobic@rijeka.hr
Referentica za računovodstvo prihoda T. +385 51 209 409 Titov trg 3, Rijeka Čorak Marija
marija.corak@rijeka.hr
Referent 1 za očevid u prostorima T. +385 51 209 385 Titov trg 3, Rijeka Dragović Daniel
daniel.dragvic@rijeka.hr
Savjetnica za pravne poslove T. +385 51 209 390 Titov trg 3. Rijeka Duda Mirjana
mirjana.duda@rijeka.hr
Viša referentica za davanje u zakup javnih površina T. +385 51 209 401 Titov trg 3 Duletić Astrid
astrid.duletic@rijeka.hr
Savjetnik za pravne poslove T. +385 51 209 345 Titov trg 3 Dželalija Branislava
branislava.dzelajlija@rijeka.hr
Viši referent za očevid u prostorima T. +385 51 209 403 Titov trg 3, Rijeka Sakić Josip
josip.sakic@rijeka.hr
Voditeljica Službe gospodarenja i naplate T. +385 51 209 410 Titov trg 3, Rijeka Kosić Anita
anita.kosic@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za promet T. +385 51 209 304 Titov trg 3 Kožul Jelena
jelena.kozul@rijeka.hr
Administrativna tajnica T. +385 51 209 405 Titov trg 3, Rijeka Kraguljac Zorana
zorana.kraguljac@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za utvrđivanje naknada T. +385 51 209 308 Titov trg 3, Rijeka Linardić Vlatka
vlatka.linardic@rijeka.hr
Viši referent za očevid u prostorima T. +385 51 209 418 Titov trg 3, Rijeka Marin Nikšić
marin.niksic@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za nerazvrstane ceste T. +385 51 209 391 Titov trg 3a Mohorovičić Višnja
visnja.mohorovicic@rijeka.hr
Savjetnica za zelene površine T. +385 51 209 392 Titov trg 3a, Rijeka Parac Ivana
ivana.parac@rijeka.hr
Viši stručni suradnik 1 za pomorsko dobro T. +385 51 209 403 Titov trg 3, Rijeka Pađen Tomislav
tomislav.padjen@rijeka.hr
Savjetnica za javne posvršine i komunalne objekte T. +385 51 209 395 Titov trg 3a Pivac Eni
eni.pivac@rijeka.hr
Stručna suradnica 1 za naplatu naknada T. +385 51 209 417 Titov trg 3, Rijeka Sabljak Silvija
silvija.sabljak@rijeka.hr
Savjetnica za pravne poslove T. +385 51 209 411 Titov trg 3, Rijeka Samaržija Tomičić Milka
milka.samarzija-tomicic@rijeka.hr
Viši referent za komunalne objekte i elektroinstalacije T. + 385 51 209 338 Titov trg 3a, Rijeka Šebelja Aleksandar
aleksandar.sebelja@rijeka.hr
Savjetnik za komunalnu higijenu T. +385 51 209 397 Titov trg 3, Rijeka Šimatović Ivan
ivan.simatovic@rijeka.hr
Savjetnik za javne posvršine i komunalne objekte T. +385 51 209 400 F. +385 51 209 302 Titov trg 3 Škorić Boris
boris.skoric@rijeka.hr
Savjetnica za javne površine i komunalne objekte T. +385 51 209 398 Titov trg 3a, Rijeka Šneler Adriana
adriana.sneler@rijeka.hr
Ravnatelj Direkcije zajedničke komunalne djelatnosti T. +385 51 209 407 F. +385 51 209 406 Titov trg 3 Vitas Željko
zeljko.vitas@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za utvrđivanje naknada T. +385 51 209 402 Titov trg 3, Rijeka Munjas Nikolina
nikolina.munjas@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za prihode T. +385 51 209 416 Titov trg 3, Rijeka Vučinović Adriana
adriana.vucinovic@rijeka.hr
Administrativna tajnica T. +385 51 209 205 Titov trg 3, Rijeka Zdravič Branka
branka.zdravic@rijeka.hr