Poslovi Odjela uključuju:

  • planiranje, razvoj i analizu potreba gradnje građevina, projektiranje i geodetsku pripremu zemljišta za gradnju (uključivo kupnju zemljišta), građenje, primopredaju i preuzimanje građevina u vlasništvo,
  • vođenje razvojnih projekata u suradnji s komunalnim i trgovačkim društvima u vlasništvu ili većinskom vlasništvu Grada Rijeke,
  • utvrđivanje komunalnog doprinosa, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, komunalne i druge naknade te spomeničke rente, kao i donošenje rješenja, postupke naplate i ovrhe iz djelokruga rada Odjela,
  • davanje koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru i davanje koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra koja je u nadležnosti Grada Rijeke, kao i brigu o zaštiti pomorskog dobra u općoj upotrebi,
  • upravljanje građevinama, objektima i uređajima komunalne infrastrukture te njihovo održavanje,
  • poslove u svezi korištenja i privremenog korištenja javnih površina i drugih nekretnina, privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta u vlasništvu Grada Rijeke,
  • poslove u svezi izdavanja dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza,
  • poslove pripreme i provedbe postupaka (javne) nabave iz djelokruga rada Odjela,
  • poslove komunalnog redarstva,
  • poslove prometnog redarstva.