Poslovi Odjela uključuju:

 • planiranje, razvoj i analizu potreba gradnje građevina, projektiranje i geodetsku pripremu zemljišta za gradnju (uključivo kupnju zemljišta), građenje, primopredaju i preuzimanje građevina u vlasništvo,
 • vođenje razvojnih projekata u suradnji s komunalnim i trgovačkim društvima u vlasništvu ili većinskom vlasništvu Grada Rijeke,
 • poslove analize, kontrole i uređenja prometa
 • poslove koordinacije komunalnih i trgovačkih društava u vlasništvu odnosno suvlasništvu Grada iz djelokruga rada Odjela
 • davanje subvencija za grobna mjesta
 • dodjelu pružanja javne vodne usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama
 • utvrđivanje komunalnog doprinosa, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, komunalne i druge naknade te spomeničke rente, kao i donošenje rješenja, postupke naplate i ovrhe iz djelokruga rada Odjela,
 • davanje koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru i davanje koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra koja je u nadležnosti Grada Rijeke, kao i brigu o zaštiti pomorskog dobra u općoj upotrebi,
 • održavanje građevina, objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
 • poslove u svezi obavljanja komunalnih djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade
 • poslove u svezi korištenja i privremenog korištenja javnih površina i drugih nekretnina te reklamnih i oglasnih predmeta u vlasništvu Grada Rijeke,
 • poslove u svezi izdavanja dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza,
 • poslove komunalnog redarstva,
 • poslove prometnog redarstva.

Zakoni i propisi koji se odnose na rad Odjela: