Poslovi i zadaće Direkcije programa usmjereni su na lokalne potrebe stanovnika u području kulture koje obuhvaćaju:

  • praćenje stanja u području kulture,
  • osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za rad ustanova kojima je Grad osnivač i vlasnik,
  • predlaganje programa javnih potreba Grada u kulturi, raspodjelu sredstava proračuna Grada odobrenih za programe iz područja muzejske, galerijske, likovne, knjižnične i nakladničke, glazbene, scenske, filmske, novomedijske djelatnosti, te kulturnih manifestacija,
  • praćenje namjenskog korištenja sredstava proračuna Grada te izradu strateških dokumenata kulturne politike Grada.

Direkcija programa prati rad i upravljanje u ustanovama u kulturi kojima je Grad vlasnik i osnivač, prati i potiče rad udruga te drugih pravnih i fizičkih osoba u kulturi, pruža stručnu pomoć u ostvarenju programa i rješavanju problematike korisnika proračuna Grada u kulturi, sudjeluje u pripremi i realizaciji kulturnih manifestacija od značaja za Grad, objedinjuje i razmatra predložene projekte iz institucionalne i izvaninstitucionalne kulture te predlaže njihovo prihvaćanje, sudjeluje i potiče predstavljanje i razvoj kulturnog stvaralaštva.

 

Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Direkcija programa

Viša stručna suradnica za pripremu i provedbu projekata T. +385 51 209 540 Korzo 16. Rijeka Batelić Ksenija
ksenija.batelic@rijeka.hr
Viši stručni suradnik za knjižnu, knjižničnu i nakladničku djelatnost T. +385 51 209 235 F. +385 51 209 560 Korzo 16, Rijeka Kapidžić Alen
alen.kapidzic@rijeka.hr
Referentica za opće poslove T. +385 51 209 555 F. +385 51 209 560 Korzo 16, Rijeka Brunjak Silvana
silvana.brunjak@rijeka.hr
Savjetnica za muzejsku, galerijsku i ostale likovne djelatnosti T. +385 51 209 556 F. +385 51 209 560 Korzo 16, Rijeka Šarlija Plamena
plamena.sarlija@rijeka.hr
Ravnateljica Direkcije programa T. +385 51 209 557
T. +385 99 7022 342
F. +385 51 209 560 Korzo 16, Rijeka Semion-Tatić Helena
helena.semion-tatic@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za nove medije i audiovizualnu djelatnost T. +385 51 209 213 F. +385 51 209 560 Korzo 16, Rijeka Tataj Vanja
vanja.tataj@rijeka.hr
Savjetnica za kazališnu i scensku djelatnost T. +385 51 209 540 F. +385 51 209 560 Korzo 16, Rijeka Višnjić-Karković Višnja
visnja.visnjic-karkovic@rijeka.hr
Savjetnica za glazbenu djelatnost T. +385 51 209 593 F. +385 51 209 560 Korzo 16, Rijeka Vujović Sandra
sandra.vujovic@rijeka.hr