U Direkciji za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara u Odjelu za kulturu Grada Rijeke u nadležnosti je predlaganje i koordiniranje provedbe programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara u vlasništvu Grada Rijeke, kojima upravlja Odjel gradske uprave za kulturu, vođenje i koordiniranje projekata izgradnje novih objekata ustanova u kulturi, kojih je osnivač Grad, i to u dijelu izrade projektne dokumentacije te u dijelu nadzora i izvođenja radova. Direkcija za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara izrađuje i sve kratkoročne i dugoročne financijske planove vezane uz raspodjelu sredstava spomeničke rente i druge financijske planove koji se odnose na financiranje programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara te na izgradnju novih ustanova u kulturi. Praćenje realizacije provedbe programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara koji se sufinanciraju iz Proračuna Grada Rijeke, kroz Javne potrebe u kulturi Grada Rijeke i putem Javnog poziva za obnovu i sanaciju pročelja i krovova na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke i groblja, također su djelokrug njezina rada, a tu je i predlaganje programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara za sufinanciranje u sklopu javnih potreba Ministarstva kulture Republike Hrvatske i fondova Europske unije. U djelokrugu rada Direkcije je i izrada općih akata na temelju kojih se prikupljaju sredstva spomeničke rente na području grada Rijeke, kao i prijedlozi za kolegij Gradonačelnika Grada Rijeke iz djelokruga zaštite i očuvanja kulturnih dobara te provođenje postupaka proučavanja, evidentiranja, dokumentiranja i praćenja stanja kulturnih dobara s ciljem stvaranja jedinstvene baze podataka o kulturnim dobrima na području grada Rijeke, i to sve u suradnji s Ministarstvom kulture Republike Hrvatske. Usporedno s provedbom, Direkcija o postupcima informira javnost s ciljem promicanja aktivnosti Grada na području zaštite i očuvanja kulturnih dobara Grada Rijeke.

Zakoni i propisi koji se odnose na rad Direkcije

Strateški okvir na razini Grada Rijeke

Zakoni:

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99NN 151/03NN 157/03 Ispravak, NN 87/09NN 88/10NN 61/11 , NN 25/12NN 136/12 NN 157/13,NN 152/1444/17 i 90/18)

Pravilnici:

 • Pravilnik o iskaznici  i znački inspektora zaštite kulturnih dobara te  načinu vođenja očevidnika o obavljenim pregledima (NN 117/12 NN 124/12– Ispravak)
 • Pravilnik o uvjetima za dobivanje dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 98/18)
 • Pravilnik o postupku i načinu izdavanja dopuštenja za obavljanje podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske u područjima gdje se nalaze kulturna dobra (NN 49/1955/19 -Ispravak)
 • Pravilnik o arheološkim istraživanjima (NN 102/10)
 • Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske (NN 89/11NN 130/13)
 • Pravilnik o stručnim zvanjima u konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN 59/09117/12NN 57/13)
 • Pravilnik o određivanju kulturnih predmeta koji se smatraju nacionalnim blagom država članica Europske unije (NN 38/04)
 • Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu izdavanja službene iskaznice službenika Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i službene iskaznice službenika Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode u Zagrebu (NN 110/04)
 • Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti pokretnina koje imaju kulturnu, umjetničku ili povijesnu vrijednost (NN 77/04)
 • Pravilnik o označavanju nepokretnih kulturnih dobara i objekata u kojima su smještene zbirke kulturnih dobara (NN 12/06)
 • Pravilnik o uvjetima za davanje dozvole radi izvoza i iznošenja kulturnih dobara iz Republike Hrvatske (NN 75/13)
 • Pravilnik o upisniku koncesija na kulturnom dobru (NN 77/15)
 • Pravilnik o načinu vođenja i sadržaju upisnika i evidencije o prometu pokretnim kulturnim dobrima i drugim kulturnim predmetima koji imaju umjetničko, povijesno, arheološko i drugo značenje (NN 77/15110/16)
 • Pravilnik o uvjetima, načinu i postupku čuvanja i korištenja dokumentacijske građe (NN 77/15)
 • Pravilnik o dokumentaciji za izdavanje prethodnog odobrenja za radove na kulturnom dobru (NN 134/15)
 • Uredba Vijeća (EZ) br. 116/2009 od 18. prosinca 2008. o izvozu kulturnih dobara
 • Uredba o unosu i uvozu kulturnih dobara R (EU) 880/2019, u OG L 151/ od 07.06.2019.
 • Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 1081/2012 od 9. studenoga 2012. godine za potrebe Uredbe Vijeća (EZ) br. 116/2009 o izvozu kulturnih dobara (kodificirani tekst)

 Financiranje zaštite i očuvanja kulturnih dobara

Zakon:

Pravilnici:

 • Pravilnik o  postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke (SN GR 13/19)
 • Pravilnik o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke (SN GR 13/19)
 • Pravilnik o korištenju sredstava spomeničke rente za provođenje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke (SN PGŽ 6/10)
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o korištenju sredstava spomeničke rente  za provođenje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke (SN GR 3/14)
 • Pravilnik o korištenju sredstava spomeničke rente za provođenje Programa sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat (SN GR 8/16)

 Odluka:

 • Odluka o davanju na privremeno ili povremeno korištenje poslovnog prostora u objektima kulture u vlasništvu Grada Rijeke (SN PGŽ 19/13 i 12/14)

Odlučivanje u kulturi

Zakon:

Odluka:

Autorska prava

Zakon:

Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Direkcija za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara

Viša stručna suradnica za organizaciju i potporu u provedbi projekata T. +385 51 209 994 Korzo 16, Rijeka Ančić Iličić Arijana
arijana.ancic-ilicic@rijeka.hr
Savjetnik za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara Grbac Mladen
mladen.grbac@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za pripremu i provedbu projekata T. +385 51 209 565 Korzo 16, Rijeka Ikanović Ingrid
ingrid.ikanovic@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara Korzo 16, Rijeka Jazbec Tomaić Iva
+385 51 209 250
iva.jazbec-tomaic@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za pravne poslove Kalčić Tihana
tihana.kalcic@rijeka.hr
Ravnateljica Direkcije za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara T. +385 51 209 552 F. +385 51 209 560 Korzo 16, Rijeka Linić Vlasta
vlasta.linic@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za pripremu i provedbu projekata T. +385 51 209 226 Korzo 16, Rijeka Lukin Sonja
sonja.lukin@rijeka.hr
Savjetnica za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara T. +385 51 209 238 F. +385 51 209 560 Korzo 16, Rijeka Medurić-Javor Ružica
ruzica.meduric-javor@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara T. +385 51 209 250 Korzo 16, RIjeka Mekelenić Ivana
ivana.mekelenic@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za organizaciju i potporu u provedbi projekata T. +385 51 209 994 Korzo 16, Rijeka Paprika Todorović Gordana
gordana.paprika-todorovic@rijeka.hr
Savjetnik za organizaciju i potporu u provedbi projekta Revitalizacija kompleksa Benčić T. +385 51 209 547 Korzo 16, Rijeka Pujić Mladen
mladen.pujic@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara T. +385 51 209 554 Korzo 16, Rijeka Sekovanić Tajana
tajana.sekovanic@rijeka.hr