U Direkciji za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara u Odjelu za kulturu Grada Rijeke u nadležnosti je predlaganje i koordiniranje provedbe programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara u vlasništvu Grada Rijeke, kojima upravlja Odjel gradske uprave za kulturu, vođenje i koordiniranje projekata izgradnje novih objekata ustanova u kulturi, kojih je osnivač Grad, i to u dijelu izrade projektne dokumentacije te u dijelu nadzora i izvođenja radova. Direkcija za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara izrađuje i sve kratkoročne i dugoročne financijske planove vezane uz raspodjelu sredstava spomeničke rente i druge financijske planove koji se odnose na financiranje programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara te na izgradnju novih ustanova u kulturi. Praćenje realizacije provedbe programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara koji se sufinanciraju iz Proračuna Grada Rijeke, kroz Javne potrebe u kulturi Grada Rijeke i putem Javnog poziva za obnovu i sanaciju pročelja i krovova na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke i groblja, također su djelokrug njezina rada, a tu je i predlaganje programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara za sufinanciranje u sklopu javnih potreba Ministarstva kulture Republike Hrvatske i fondova Europske unije. U djelokrugu rada Direkcije je i izrada općih akata na temelju kojih se prikupljaju sredstva spomeničke rente na području grada Rijeke, kao i prijedlozi za kolegij Gradonačelnika Grada Rijeke iz djelokruga zaštite i očuvanja kulturnih dobara te provođenje postupaka proučavanja, evidentiranja, dokumentiranja i praćenja stanja kulturnih dobara s ciljem stvaranja jedinstvene baze podataka o kulturnim dobrima na području grada Rijeke, i to sve u suradnji s Ministarstvom kulture Republike Hrvatske. Usporedno s provedbom, Direkcija o postupcima informira javnost s ciljem promicanja aktivnosti Grada na području zaštite i očuvanja kulturnih dobara Grada Rijeke.

 

Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Direkcija za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara

Viša stručna suradnica za organizaciju i potporu u provedbi projekata T. +385 51 209 994 Korzo 16, Rijeka Ančić Iličić Arijana
arijana.ancic-ilicic@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za pripremu i provedbu projekata T. +385 51 209 565 Korzo 16, Rijeka Ikanović Ingrid
ingrid.ikanovic@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara Korzo 16, Rijeka Jazbec Tomaić Iva
+385 51 209 250
iva.jazbec-tomaic@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za pravne poslove Kalčić Tihana
tihana.kalcic@rijeka.hr
Ravnateljica Direkcije za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara T. +385 51 209 552 F. +385 51 209 560 Korzo 16, Rijeka Linić Vlasta
vlasta.linic@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za pripremu i provedbu projekata T. +385 51 209 226 Korzo 16, Rijeka Lukin Sonja
sonja.lukin@rijeka.hr
Savjetnica za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara T. +385 51 209 238 F. +385 51 209 560 Korzo 16, Rijeka Medurić-Javor Ružica
ruzica.meduric-javor@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za organizaciju i potporu u provedbi projekata T. +385 51 209 994 Korzo 16, Rijeka Paprika Todorović Gordana
gordana.paprika-todorovic@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara T. +385 51 209 554 Korzo 16, Rijeka Sekovanić Tajana
tajana.sekovanic@rijeka.hr