U Direkciji za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara u Odjelu za kulturu Grada Rijeke u nadležnosti je predlaganje i koordiniranje provedbe programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara u vlasništvu Grada Rijeke, kojima upravlja Odjel gradske uprave za kulturu, vođenje i koordiniranje projekata izgradnje novih objekata ustanova u kulturi, kojih je osnivač Grad, i to u dijelu izrade projektne dokumentacije te u dijelu nadzora i izvođenja radova.

Direkcija za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara izrađuje i sve kratkoročne i dugoročne financijske planove vezane uz raspodjelu sredstava spomeničke rente i druge financijske planove koji se odnose na financiranje programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara te na izgradnju novih ustanova u kulturi. Praćenje realizacije provedbe programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara koji se sufinanciraju iz Proračuna Grada Rijeke, kroz Javne potrebe u kulturi Grada Rijeke i putem Javnog poziva za obnovu i sanaciju pročelja i krovova na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke i groblja, također su djelokrug njezina rada, a tu je i predlaganje programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara za sufinanciranje u sklopu javnih potreba Ministarstva kulture Republike Hrvatske i fondova Europske unije.

U djelokrugu rada Direkcije je i izrada općih akata na temelju kojih se prikupljaju sredstva spomeničke rente na području grada Rijeke, kao i prijedlozi za kolegij Gradonačelnika Grada Rijeke iz djelokruga zaštite i očuvanja kulturnih dobara te provođenje postupaka proučavanja, evidentiranja, dokumentiranja i praćenja stanja kulturnih dobara s ciljem stvaranja jedinstvene baze podataka o kulturnim dobrima na području grada Rijeke, i to sve u suradnji s Ministarstvom kulture Republike Hrvatske. Usporedno s provedbom, Direkcija o postupcima informira javnost s ciljem promicanja aktivnosti Grada na području zaštite i očuvanja kulturnih dobara Grada Rijeke.

Zakoni i propisi koji se odnose na rad Direkcije

Strateški okvir na razini Grada Rijeke

Zakoni:

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine br. 69/99, 151/03, 157/03 – Ispravak, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 44/17, 90/18, 32/2062/20 i 117/21)

Pravilnici:

 • Pravilnik o iskaznici i znački inspektora zaštite kulturnih dobara te načinu vođenja očevidnika o obavljenim pregledima (Narodne novine br. 117/12124/12 – Ispravak)
 • Pravilnik o uvjetima za dobivanje dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine br. 98/18)
 • Pravilnik o postupku i načinu izdavanja dopuštenja za obavljanje podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske u područjima gdje se nalaze kulturna dobra (Narodne novine br. 49/1955/19 – Ispravak i 79/20)
 • Pravilnik o arheološkim istraživanjima (Narodne novine br. 102/10 i 2/20)
 • Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske (Narodne novine br. 89/11130/13)
 • Pravilnik o stručnim zvanjima u konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja (Narodne novine br. 59/09117/1257/13)
 • Pravilnik o određivanju kulturnih predmeta koji se smatraju nacionalnim blagom država članica Europske unije (Narodne novine br. 38/04)
 • Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu izdavanja službene iskaznice službenika Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i službene iskaznice službenika Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode u Zagrebu (Narodne novine br. 110/04)
 • Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti pokretnina koje imaju kulturnu, umjetničku ili povijesnu vrijednost (Narodne novine br. 77/04)
 • Pravilnik o označavanju nepokretnih kulturnih dobara i objekata u kojima su smještene zbirke kulturnih dobara (Narodne novine br. 12/06)
 • Pravilnik o uvjetima za davanje dozvole radi izvoza i iznošenja kulturnih dobara iz Republike Hrvatske (Narodne novine br. 75/13)
 • Pravilnik o upisniku koncesija na kulturnom dobru (Narodne novine br. 77/15)
 • Pravilnik o načinu vođenja i sadržaju upisnika i evidencije o prometu pokretnim kulturnim dobrima i drugim kulturnim predmetima koji imaju umjetničko, povijesno, arheološko i drugo značenje (Narodne novine br. 77/15110/16)
 • Pravilnik o uvjetima, načinu i postupku čuvanja i korištenja dokumentacijske građe (Narodne novine br. 77/15)
 • Pravilnik o dokumentaciji za izdavanje prethodnog odobrenja za radove na kulturnom dobru (Narodne novine br. 134/15)
 • Uredba Vijeća (EZ) br. 116/2009 od 18. prosinca 2008. o izvozu kulturnih dobara
 • Uredba o unosu i uvozu kulturnih dobara R (EU) 880/2019, u OG L 151/ od 07.06.2019.
 • Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 1081/2012 od 9. studenoga 2012. godine za potrebe Uredbe Vijeća (EZ) br. 116/2009 o izvozu kulturnih dobara (kodificirani tekst)

 Financiranje zaštite i očuvanja kulturnih dobara

Zakon:

 • Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine br. 47/90, 27/93, 38/09)

Pravilnici:

 • Pravilnik o  postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke (Službene novine Grada Rijeke br. 13/19)
 • Pravilnik o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke (Službene novine Grada Rijeke br. 13/19)
 • Pravilnik o korištenju sredstava spomeničke rente za provođenje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 6/10)
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o korištenju sredstava spomeničke rente  za provođenje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke (Službene novine Grada Rijeke br. 3/14)
 • Pravilnik o korištenju sredstava spomeničke rente za provođenje Programa sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat (Službene novine Grada Rijeke br. 8/16)

 Odluka:

 • Odluka o davanju na privremeno ili povremeno korištenje poslovnog prostora u objektima kulture u vlasništvu Grada Rijeke (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 19/13 i 12/14)

Odlučivanje u kulturi

Zakon:

Odluka:

 • Odluka o osnivanju kulturnih vijeća Grada Rijeke (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 15/12, 5/13, 33/13 i  Službene novine Grada Rijeke br. 13/19)

Autorska prava

Zakon:

 • Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (Narodne novine br. 111/21)
Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Direkcija za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara

Viša stručna suradnica za organizaciju i potporu u provedbi projekata T. +385 51 209 994 Korzo 16, Rijeka Ančić Iličić Arijana
arijana.ancic-ilicic@rijeka.hr
Savjetnica za financijske poslove vezane uz europske projekte Korzo 16, Rijeka Bačić Anita
anita.bacic@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za pripremu i provedbu projekata T. +385 51 209 540 Korzo 16. Rijeka Batelić Ksenija
ksenija.batelic@rijeka.hr
Savjetnik za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara Grbac Mladen
mladen.grbac@rijeka.hr
Savjetnica 2 za pravne poslove T. +385 51 209 565 Korzo 16, Rijeka Ikanović Ingrid
ingrid.ikanovic@rijeka.hr
Savjetnica za pravne poslove Kalčić Tihana
tihana.kalcic@rijeka.hr
Ravnateljica Direkcije za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara T. +385 51 209 552 F. +385 51 209 560 Korzo 16, Rijeka Linić Vlasta
vlasta.linic@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za pripremu i provedbu projekata T. +385 51 209 226 Korzo 16, Rijeka Lukin Sonja
sonja.lukin@rijeka.hr
Savjetnica za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara T. +385 51 209 238 F. +385 51 209 560 Korzo 16, Rijeka Medurić-Javor Ružica
ruzica.meduric-javor@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara T. +385 51 209 250 Korzo 16, RIjeka Mekelenić Ivana
ivana.mekelenic@rijeka.hr
Savjetnik za organizaciju i potporu u provedbi projekta Revitalizacija kompleksa Benčić T. +385 51 209 547 Korzo 16, Rijeka Pujić Mladen
mladen.pujic@rijeka.hr
Savjetnica za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara T. +385 51 209 554 Korzo 16, Rijeka Sekovanić Tajana
tajana.sekovanic@rijeka.hr
Savjetnik za financijske poslove vezane uz EU projekte Soža Savić Ivana
ivana.soza-savic@rijeka.hr