Djelatnosti Odjela gradske uprave za kulturu:

 • predlaganje programa javnih potreba u kulturi i praćenje njegove realizacije
 • praćenje rada i upravljanja u ustanovama u kulturi kojima je Grad Rijeka vlasnik i osnivač,
 • praćenje i nadziranje realizacije projekta Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture,
 • provođenje aktivnosti na projektima i programima u kulturi od interesa za Grad
 • obavljanje stručnih poslova u vezi s kulturnim manifestacijama i programima od interesa za grad te razvojem kreativnih industrija,
 • praćenje i poticanje rada udruga te drugih pravnih i fizičkih osoba u kulturi,
 • pružanje stručne pomoći u ostvarenju programa i rješavanju problematike korisnika proračuna Grada Rijeke u kulturi,
 • izrada strateških dokumenata kulturne politike Grada,
 • objedinjavanje i razmatranje predloženih projekata iz institucionalne i izvaninstitucionalne kulture te predlaganje njihova prihvaćanja,
 • predlaganje namjenu i način korištenja objekata namijenjenih djelatnostima u kulturi te nadziranje njihova korištenja,
 • sustavno praćenje gradnje novih objekata namijenjenih ustanovama u kulturi,
 • sustavno praćenje poslova iz djelokruga zaštite i očuvanja kulturnih dobara, vođenje i koordiniranje provedbe programa zaštite i očuvanja koji se financiraju ili sufinanciraju iz Proračuna Grada Rijeke i drugih izvora, suradnja s nadležnim službama i institucijama o svim pitanjima zaštite i očuvanja te izrada planova korištenja sredstava prikupljenih naplatom spomeničke rente.