Djelatnosti Odjela gradske uprave za kulturu:

 • predlaganje Programa javnih potreba u kulturi i praćenje njegove realizacije
 • praćenje rada i upravljanja u ustanovama u kulturi kojima je Grad Rijeka vlasnik i osnivač,
 • praćenje i nadziranje realizacije projekta Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture,
 • provođenje aktivnosti na projektima i programima u kulturi od interesa za Grad
 • obavljanje stručnih poslova u vezi s kulturnim manifestacijama i programima od interesa za grad te razvojem kreativnih industrija,
 • praćenje i poticanje rada udruga te drugih pravnih i fizičkih osoba u kulturi,
 • pružanje stručne pomoći u ostvarenju programa i rješavanju problematike korisnika proračuna Grada Rijeke u kulturi,
 • izrada strateških dokumenata kulturne politike Grada,
 • objedinjavanje i razmatranje predloženih projekata iz institucionalne i izvaninstitucionalne kulture te predlaganje njihova prihvaćanja,
 • predlaganje namjene i način korištenja objekata namijenjenih djelatnostima u kulturi te nadziranje njihova korištenja,
 • sustavno praćenje gradnje novih objekata namijenjenih ustanovama u kulturi,
 • sustavno praćenje poslova iz djelokruga zaštite i očuvanja kulturnih dobara, vođenje i koordiniranje provedbe programa zaštite i očuvanja koji se financiraju ili sufinanciraju iz Proračuna Grada Rijeke i drugih izvora, suradnja s nadležnim službama i institucijama o svim pitanjima zaštite i očuvanja te izrada planova korištenja sredstava prikupljenih naplatom spomeničke rente.

Odjel za kulturu Grada Rijeke u suradnji s vanjskim suradnicima izradio je Strategiju kulturnog razvitka Grada Rijeke 2013. – 2020. Dokument je usvojilo Gradsko vijeće Grada Rijeke na 36. sjednici, 17. travnja 2013. godine.

Zakoni i propisi koji se odnose na djelatnost Odjela:

Odlučivanje u kulturi

 • Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine br. 83/22)
 • Odluka o osnivanju kulturnih vijeća Grada Rijeke (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 15/12, 5/13, 33/13 i Službene novine Grada Rijeke br. 13/19)

Ustanove u kulturi

 • Zakon o ustanovama (Narodne novine br. 76/9329/97, 47/99 – ispravak i 35/08 i 127/19)
 • Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine br. 83/22)

Nagrade

Financiranje kulture

 • Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine br. 83/22)
 • Pravilnik o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke (Službene novine Grada Rijeke br. 13/19)
 • Odluka o davanju na privremeno ili povremeno korištenje poslovnog prostora u objektima kulture u vlasništvu Grada Rijeke (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 19/13 i 12/14)

Autorska prava

 • Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (Narodne novine br. 111/21)

Samostalni umjetnici

Zakoni:

 • Zakon o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (Narodne novine br. 43/96, 44/96 – ispravak)

Pravilnici:

 • Pravilnik o registru umjetničkih organizacija (Narodne novine br. 53/96, 57/09)
 • Pravilnik o načinu i uvjetima za priznavanje prava samostalnih umjetnika na uplatu obveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske (Narodne novine br. 91/15 i 26/21)

Kulturne djelatnosti

Knjižnična djelatnost

Zakoni: Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (Narodne novine br. 17/19 i 98/19)

Pravilnici:

 • Pravilnik o upisniku knjižnica i knjižnica u sastavu (Narodne novine br. 139/98, 25/17)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (Narodne novine br. 107/21)
 • Pravilnik o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj (Narodne novine br. 43/01)
 • Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe (Narodne novine br. 21/02)
 • Pravilnik o zaštiti knjižnične građe (Narodne novine br. 52/05)

Muzejska djelatnost

Zakoni: Zakon o muzejima (Narodne novine br. 61/18 i 98/19)

Pravilnici:

 • Pravilnik o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj (Narodne novine br. 16/19)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju (Narodne novine br. 115/01)
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi (Narodne novine br. 108/02)
 • Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u Sustav muzeja Republike Hrvatske (Narodne novine br. 16/19)
 • Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (Narodne novine br. 30/06)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci (Narodne novine br. 97/10, 112/11)

Kazališna i glazbeno scenska djelatnost

Zakoni: Zakon o kazalištima (Narodne novine br. 71/06, 121/13, 26/14 i 98/21)

Pravilnici:

 • Pravilnik o očevidniku kazališta (Narodne novine br. 36/20)
 • Pravilnik o utvrđivanju kazališnih radnika koji se smatraju kazališni umjetnici (NN 39/07)
 • Pravilnik o kriterijima i standardima za osiguravanje sredstva za nacionalna kazališta (Narodne novine br. 116/08)

Audiovizualna djelatnost

Zakoni: Zakon o audiovizualnim djelatnostima (Narodne novine br. 61/18)

Pravilnici:

 • Pravilnik o postupku, kriterijima i rokovima za provedbu Nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva (Narodne novine br. 76/21)
 • Pravilnik o poticanju ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela (Narodne novine br. 70/19)
 • Pravilnik o kategorizaciji audiovizualnih djela (Narodne novine br. 40/21)

Zaštita i očuvanje kulturnih dobara

Zakon:

 • Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine br. 83/22)

Pravilnici:

 • Pravilnik o  postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke (Službene novine Grada Rijeke br. 13/19)
 • Pravilnik o korištenju sredstava spomeničke rente za provođenje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 6/10)
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o korištenju sredstava spomeničke rente  za provođenje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke (Službene novine Grada Rijeke br. 3/14)
 • Pravilnik o korištenju sredstava spomeničke rente za provođenje Programa sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat (Službene novine Grada Rijeke br. 8/16)