Programska djelatnost Odjela obuhvaća:

 • osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za rad gradskih ustanova odgoja i obrazovanja;
 • praćenje rada i poslovanja gradskih ustanova odgoja i obrazovanja;
 • pripremu prijedloga za utvrđivanje programa odgoja i školstva iznad državnog pedagoškog standarda koji će se financirati iz gradskog proračuna: programa za darovite učenike osnovnih škola, programe produženog boravka i cjelodnevne nastave, ranog informatičkog obrazovanja, programe za učenike i djecu predškolskog uzrasta s posebnim potrebama, programe za dodatnu edukaciju učitelja i stručnih suradnika, gradske razine natjecanja, susreta i smotri, međunarodnu i međugradsku suradnju škola;
 • stipendiranje darovitih srednjoškolaca i studenata te stipendiranje studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, a za koje u gradu Rijeci iskazuju potrebu za zapošljavanjem gradske obrazovne, socijalne, zdravstvene i kulturne ustanove;
 • sudjelovanje u organizaciji posebnih prigoda iz područja obrazovanja i odgoja;
 • sudjelovanje u koordinaciji aktivnosti vezano uz mlade koje su u nadležnosti jedinice lokalne samouprave
 • osiguranje drugih programa u funkciji odgoja i obrazovanja.

Ustanove predškolskog odgoja i osnovnoškolskog obrazovanja:

Grad Rijeka osnivač je 29 ustanova odgoja i obrazovanja za koje osigurava proračunska sredstva za ostvarenje programa te održavanje i opremanje objekata.

Zakoni i propisi koji se odnose na rad Odjela:

 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” broj 33/0160/01129/05109/07125/0836/09150/11144/12, 19/13-pročišćeni tekst; 137/15123/17, 98/19 i 144/20)
 • Zakon o ustanovama (“Narodne novine” broj 76/9329/9747/9935/08, 127/19)
 • Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97107/0794/13 i 98/19)
 • Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (“Narodne novine” broj 63/0890/10)
 • Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” broj 87/08, 86/0992/10105/10-ispravak, 90/1116/1286/12, 126/1294/13152/147/17, 68/1898/19, 64/20)
 • Odluka o donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja („Narodne novine“ broj 70/11, 62/1786/18)
 • Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (“Narodne novine” broj 63/0890/10)
 • Plan mreže dječjih vrtića na području Grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke“ broj 15/184/1913/19 i 20/19)
 • Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2020./2021. godinu  (“Službene novine Grada Rijeke” broj 11/20)
 • Odluka o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Rijeka od roditelja-korisnika usluga (“Službene novine Grada Rijeke” broj 7/15, 8/1815/18)
 • Odluka o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića More od roditelja-korisnika usluga (“Službene novine Grada Rijeke” broj 15/18)
 • Odluka o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Sušak od roditelja-korisnika usluga (“Službene novine Grada Rijeke” broj 15/18)
 • Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Rijeka („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 14/13)
 • Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić More („Službene novine Grada Rijeke“ broj 15/18)
 • Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Sušak („Službene novine Grada Rijeke“ broj 15/18 )
 • Odluka o provođenju produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 26/08, 40/09 i 29/10)
 • Odluka o stipendiranju darovitih učenika srednjih škola i studenata (“Službene novine Grada Rijeke” broj 10/16)
 • Odluka o stipendiranju studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke” broj 10/16, 9/18)
 • Odluka o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata prema socijalnim kriterijima (“Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/16, 9/18 i 19/19)
 • Program za mlade Grada Rijeke za razdoblje 2018.-2022. godine (“Službene novine Grada Rijeke” broj 10/17 )
 • Odluka o nagradama Grada Rijeke za posebna postignuća učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama (“Službene novine Grada Rijeke“ broj 9/18 i 19/19)
 • Odluka o dodjeli nagrade Grada Rijeke “AmbasadoRI odgoja i obrazovanja“ (“Službene novine Grada Rijeke“ broj 21/19)
 • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentralizirane funkcije osnovnog školstva Grada Rijeke u 2021. godini („Službene novine Grada Rijeke“ broj 3/21)
 • Odluka o davanju na privremeno korištenje poslovnog i sportskog prostora u ustanovama odgoja i školstva (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 40/09, 45/10 i 37/12; „Službene novine Grad Rijeka“ broj 15/18)