Odjel izrađuje, potiče i samostalno ili u suradnji s drugim dionicima provodi sustavne mjere podizanja poduzetničke kulture, uvođenja edukacije i programa osposobljavanja mladih za poduzetništvo, djelovanja početnih poduzetničkih poduhvata (start up-ova), informiranja i educiranja poduzetnika, poticanja rasta i razvoja subjekata malog gospodarstva kroz izravne mjere potpora i programe potpora te razvoja poduzetničke infrastrukture u funkciji obavljanja poduzetničkih djelatnosti i programa.

Odjel izrađuje analize o stanju lokalnog gospodarstva te analize i izvješća o provedbi programa, projekata i poticajnih mjera u ostvarivanju ciljeva razvoja malog gospodarstva te predlaže i osigurava inicijalna sredstva za provedbu programa razvoja poduzetništva. Odjel prati dodjelu državnih potpora i potpora male vrijednosti iz svog djelokruga u suglasju s propisima o državnim potporama.

Odjel razvija programe poduzetničke infrastrukture, predlaže programe djelovanja predinkubatora, poduzetničkih inkubatora i poslovnih zona te praćenja ostvarenih rezultata rasta i razvoja poslovanja poduzetnika kroz ostvarena ulaganja i nova zapošljavanja.

Odjel koordinira projekte koji potiču regionalni razvoj i poduzetništvo i u tom smislu provodi pripremu projekata za povoljnije izvore financiranja iz EU fondova i ostalih izvora te pronalazi inozemne partnere za zajedničke projekte.

Odjel provodi promociju energetske učinkovitosti i pozicioniranja i razvoja malog gospodarstva prema zelenim industrijama, omogućava edukaciju i informiranje poslovnog sektora o razvoju poslovanja na primjeni energetske učinkovitosti i trendova na tržištu zelenih industrija, pruža potporu inicijativama za energetskom učinkovitošću i sudjeluje u uspostavljanju lokalnih energetskih strategija i akcijskih planova u suradnji s poslovnim sektorom, u svrhu prilagodbe malog gospodarstva na uvjete poslovanja na tržištu zelenih industrija, provedbe energetske učinkovitosti i održivog razvoja.

Odjel surađuje s dionicima u turizmu i ugostiteljstvu, vodi koordinaciju nad planovima i projektima razvoja turizma, pruža mjere podrške jačanju svih oblika turizma u cilju razvoja turističkih proizvoda i unapređenja ponude turističke destinacije Rijeka. U provedbi zakona kojim se regulira radno vrijeme ugostiteljskih objekata, Odjel predlaže određivanje radnog vremena ugostiteljskih objekata te s tim u svezi provodi upravni postupak.

Odjel prati i podupire rad potpornih institucija i trgovačkih društava koji su u funkciji razvoja poduzetništva, malog gospodarstva, ribarstva i poljoprivrede, a koji su u su/vlasništvu Grada.

Odjel vodi koordinaciju manifestacija i sajmova koji su od značaja za predstavljanje Grada i poduzetništva Grada te predlaže namjenu objekata poslovne namjene koji se daju u zakup putem Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom.

U provedbi zakona kojim se reguliraju pitanja iz djelokruga rada Odjela, Odjel predlaže normativne akte, provodi upravni ili neupravni postupak te izvješćuje nadležna tijela o provedbi tih postupaka.