Poslovi ovog odjela odnose se na:

 • vođenje upravnih i neupravnih postupaka iz područja prostornog uređenja i gradnje (donošenje rješenja o općim stvarima i izdavanje uvjerenja i potvrda na temelju evidencije koju vodi Odjel),
 • izdavanje lokacijskih dozvola,
 • izdavanje lokacijske informacije,
 • donošenje rješenja o utvrđivanju građevinske čestice,
 • potvrđivanje parcelacijskih elaborata,
 • izdavanje građevinskih dozvola
 • obavljanje tehničkog pregleda građevine i izdavanje uporabnih dozvola,
 • potvrđivanje samostalnih uporabnih cjelina u zgradama (etažiranje).

Poslovi vezani za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje odnose se samo za područje grada Rijeke.

U Odjelu gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje obavljaju se poslovi izdavanja lokacijskih dozvola, građevinskih dozvola i drugih akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje na području Grada.

Zakonom o gradnji (“Narodne novine” br. 153/13, 20/17, 39/19125/19), te Zakonom o prostornom uređenju (“Narodne novine” br.153/13, 65/17,114/18, 39/19, 98/19,) omogućena je komunikacija elektroničkim putem i podnošenje svih priloga uz zahtjeve za izdavanje lokacijske i građevinske dozvole, u elektroničkom obliku. Projekti se također dostavljaju u elektroničkom obliku, uz samo jedan primjerak ispisa idejnog, odnosno glavnog projekta, čime je smanjen njihov sadržaj i trošak izrade. Investitor je oslobođen obveze pribavljanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja koji su uvjet za izdavanje dozvola – postupak provodi upravno tijelo putem sustava eKonferencija; zainteresirane osobe i javnost obavještavaju se elektroničkim putem, uspostavom elektroničke oglasne ploče.

Zahtjev za građevinsku dozvolu i ostale akte moguće je predati putem sustava eDozvola.

U postupcima koji se provode, primjenjuju se slijedeći propisi:

Područje prostornog uređenja

Zakoni:

 • Zakon o prostornom uređenju
  („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19)
 • Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje
  („Narodne novine“ broj 78/15, 118/18)
 • Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju
  („Narodne novine“ broj 78/15, 114/18)
 • Zakon o upravnim pristojbama
  („Narodne novine“ broj 115/16)
 • Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina
  („Narodne novine“ broj 16/07, 124/10, 121/16, 9/17)

Uredbe:

 • Uredba o tarifi upravnih pristojbi
  („Narodne novine“ broj 08/17, 37/17, 129/17)
 • Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja
  („Narodne novine“ broj 37/14, 154/14)

Pravilnici:

 • Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta
  („Narodne novine“ broj 55/14, 41/15, 67/16, 23/17)
 • Pravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja
  („Narodne novine“ broj  136/15)
 • Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade
  („Narodne novine“ broj  93/17)
 • Pravilnik o zahvatima u prostoru koji se ne smatraju građenjem, a za koje se izdaje lokacijska dozvola
  („Narodne novine“ broj 105/17, 108/17)

Područje gradnje

Zakoni

 • Zakon o gradnji
  („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19)
 • Zakon o građevnim proizvodima
  („Narodne novine“ broj 76/13, 30/14, 130/17, 39/19)
 • Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju
  („Narodne novine“ broj 78/15, 114/18)
 • Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje
  („Narodne novine“ broj 78/15, 118/18)
 • Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
  („Narodne novine“ broj 86/12, 143/13, 65/17, 14/19)

Uredbe

 • Uredba o usklađivanju područja građevnih proizvoda s Uredbom (EU) br. 305/2011 u prijelaznom razdoblju
  („Narodne novine“ broj 46/13)
 • Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
  („Narodne novine“ broj 98/12)

Pravilnici

 • Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima
  („Narodne novine“ broj 112/17, 34/18, 36/19)
 • Pravilnik o nostrifikaciji projekata
  („Narodne novine“ broj 98/99, 29/03, 20/17
 • Pravilnik o tehničkom pregledu građevine
  („Narodne novine“ broj 46/18)
 • Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti
  („Narodne novine“ broj 78/13)
 • Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode
  („Narodne novine“ broj 103/08)
 • Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda
  („Narodne novine“ broj 103/08, 147/09, 87/10, 129/11)
 • Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda
  („Narodne novine“ broj 113/08)
 • Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa
  („Narodne novine“ broj 136/06, 135/10, 14/11, 55/12)
 • Pravilnik o kontroli projekata
  („Narodne novine“ broj 32/14)
 • Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata
  („Narodne novine“ broj 32/14, 69/14, 27/15)
 • Pravilnik o sadržaju pisane Izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine
  („Narodne novine“ broj 43/14)
 • Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju
  („Narodne novine“ broj 88/17)
  Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina
  („Narodne novine“ broj 64/1441/15, 105/15, 61/16, 20/17)
 • Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera
  („Narodne novine“ broj 111/14, 107/15, 20/17)
 • Pravilnik o održavanju građevina
  („Narodne novine“ broj 122/14)
 • Pravilnik o kontroli energetskog certifikata zgrade i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
  („Narodne novine“ broj  73/15)
 • Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
  („Narodne novine“ broj  73/15)
 • („Narodne novine“ broj  77/15)
 • Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja
  („Narodne novine“ broj  129/15)

Tehnički propisi

 • Tehnički propis za prozore i vrata
  („Narodne novine“ broj 69/06)
 • Odluka o popisu normi bitnih za primjenu Tehničkog propisa za prozore i vrata
 • Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada
  („Narodne novine“ broj 03/07)
 • Tehnički propis za dimnjake u građevinama
  („Narodne novine“ broj 03/07)
 • Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama
  („Narodne novine“ broj 87/08i 33/10)
 • Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada
  („Narodne novine“ broj 110/08)
 • Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije
  („Narodne novine“ broj 5/10)
 • Tehnički propis o građevnim proizvodima
  („Narodne novine“ broj 35/18)
 • Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama
  („Narodne novine“ broj 128/15, 70/18, 73/18, 86/18) – stupio na snagu 1. siječnja 2016.
 • Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području
  („Narodne novine” broj 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 29/18, 43/19)
 • Tehnički propis za građevinske konstrukcije
  („Narodne novine” broj 17/17)  – stupio na snagu 4. ožujka 2017. godine
 • Tehnički propis za staklene konstrukcije
  („Narodne novine” broj 53/17)  – stupio na snagu 15. lipnja 2017. godine