Direkcija za provedbu integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU) obavlja funkcije posredničkog tijela i ostalih poslova vezanih za provedbu integriranih teritorijalnih ulaganja na području Urbane aglomeracije Rijeka.

Integrirana teritorijalna ulaganja poseban su oblik ulaganja sredstava iz Europskih fondova koji je vezan isključivo za projekte i programe koje oblikuju jedinice lokalne samouprave udružene u urbanu aglomeraciju odnosno urbana područja.

Djelokrug rada direkcije:

  • poslovi i funkcije Posredničkog tijela (PT) integriranih teritorijalnih ulaganja i ostali poslovi vezani za implementaciju mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam),
  • ocjenjivanje kvalitete projektnih prijedloga i obavljanje ostalih poslova funkcije posredničkog tijela mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja i prenesenih aktivnosti Upravljačkog tijela operativnih programa,
  • suradnja s Koordinacijskim tijelom, Upravljačkim tijelom i Posredničkim tijelima tijekom provedbe i praćenja Operativnog programa,
  • sudjelovanje u radu Odbora za praćenje Operativnog programa, izradi kriterija za odabir projekata, izradi uputa za prijavitelje i aktivnostima zatvaranja Operativnog programa

Zakoni i propisi koji se odnose na područje rada Direkcije:

  • Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 od 11. srpnja 2006. (SL L 347, 20.12.2013., SL L 270, 15.10.2015., SL L 200, 26.7.2016., SL L 338, 13.12.2016., SL L 129, 19.5.2017., SL L, 176 7.7.2017., SL L 335, 15.12.2017., SL L 193, 30.7.2018., SL L 291, 16.11.2018., SL L 294, 21.11.2018., SL L 123, 10.5.2019., SL L 99, 31.3.2020., SL L 130, 24.4.2020., SL L 231, 17.7.2020., SL L 356, 26.10.2020., SL L 437, 28.12.2020.)
  • Uredba (EU) br. 1301/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za regionalni razvoj i o posebnim odredbama o cilju „Ulaganje za rast i radna mjesta” te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1080/2006 (SL L 347, 20. 12. 2013., SL L330 – ispravak, 3.12.2016., SL L 193, 30. 7. 2018., SL L 99, 31.3.2020., SL L 130, 24.4.2020.)
  • Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 153/09, 147/14, 123/17 i 118/18)
  • Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020. (Narodne novine, broj 92/14),
  • Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ (Narodne novine, broj 107/14, 23/15, 129/15 i 15/17 i ispravak 18/1746/21 i ispravak 49/21)
Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web
Savjetnica za provedbu ITU T. +385 51 209 618 Kružna 8/I, Rijeka Iskra Valentina
valentina.iskra@rijeka.hr
Voditeljica – ravnateljica Direkcije za provedbu integriranih teritorijalnih ulaganja T. + 385 51 209 591
T. + 385 99 2109 130
Kružna 8/I Mandić Nataša
natasa.mandic@rijeka.hr
Viša savjetnica za provedbu ITU i pravne poslove T. +385 51 209 954 Kružna 8/I, Rijeka Poropat Jasna
jasna.poropat@rijeka.hr
Viša savjetnica za provedbu ITU i ekonomske poslove T. +385 51 209 955 Kružna 8/I, Rijeka Smokvina Tamara
tamara.smokvina@rijeka.hr
Viša stručna suradnica 1 za provedbu ITU T. +385 51 209 952 Kružna 8/I, Rijeka Vukoša Irena
irena.vukosa@rijeka.hr