Djelatnost Direkcije za gospodarenje zemljištem usmjerena je na provođenje svih postupaka kojima se neposredno i/ili posredno provodi učinkovito gospodarenje građevinskim zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke, kao i građevinskim zemljištem u vlasništvu trećih osoba nad kojim je potrebno provesti odgovarajuće upravne i pravne postupke koji omogućavaju realizaciju gradskih projekata.

Područje gospodarenja zemljištem obuhvaća široki opseg poslova i to:

  • pripremu građevinskog zemljišta za gradske investicije i za tržište u cilju realizacije prostornih planova, gradskih kapitalnih projekata i drugih programa od značaja za grad i njegove građane,
  • provođenje postupaka u pravnom prometu zemljištem i drugim oblicima raspolaganja građevinskim zemljištem u vlasništvu Grada,
  • vođenje evidencije o zemljištu i prikupljanje dokumentacije o zemljištu te vođenje GIS baze podataka o zemljištu u vlasništvu Grada Rijeke,
  • rješavanje zahtjeva građana vezanih uz investicijska ulaganja i vlasničke odnose na zemljištu u vlasništvu Grada Rijeke (zahtjevi za prodajom zemljišta, osnivanje prava građenja i prava služnosti na zemljištu. davanje zemljišta u zakup, priznavanje prava vlasništva, izdavanje brisovnih očitovanja),
  • vođenje izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva, izdavanje rješenja za nove kućne brojeve, izdavanje uvjerenja o postojećim kućnim brojevima
  • izrada vlasničkih i geodetskih podloga, te ovjere geodetskih elaborata za zemljšta u vlasništvu ili posjedništvu Grada Rijeke, te zemljišta kojima Grad Rijeka upravlja.
  • provođenje upravnih postupaka i praćenje sudskih sporova vezanih uz zemljišta
  • zastupanje Grada Rijeke u postupcima koji se vode u Državnoj geodetskoj upravi i Ministarstvu pravosuđa vezano uz provođenje tehničke reambulacije i katastarske izmjere na području cijelog grada u svrhu izrade katastra nekretnina i obnove zemljišnih knjiga.
  • zastupanje Grada Rijeke u županijskim uredima vezanim uz vlasničke odnose na zemljištu (postupci povrata zemljišta, postupci izdavanja lokacijskih dozvola, postupci u Državnoj geodetskoj upravi i Ministarstvu pravosuđa vezani uz utvrđivanje posjedništva i vlasništva,

Osnovni akt temeljem kojega Grad Rijeka gospodari građevinskim zemljištem i provodi postupke u pravnom prometu zemljištem jest Odluka o građevinskom zemljištu “SN PGŽ” 48/0914/13 i “SN Grada Rijeke” broj 4/14) kojom je utvrđen način gospodarenja građevinskim zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke, tj. priprema građevinskog zemljišta, način utvrđivanja prodajne cijene građevinskog zemljišta, te način, uvjeti i postupak prodaje i drugih oblika raspolaganja. Temeljem Odluke donesen je i Cjenik građevinskog zemljišta koji je objavljen u „SN PGŽ broj 18/10 i “SN Grada Rijeke” broj 13/14 i broj 3/15).

Prioritetan zadatak Direkcije jesu poslovi pripreme zemljišta u cilju ostvarenja Plana i Proračuna Grada Rijeke i to radi realizacije gradskih investicija, odnosno prostornih planova kao i putem tržišta nekretnina ponudom lokacija širokog raspona namjene (svih vrsta stambene, poslovne i druge komercijalne namjene). U sklopu zakonskih obveza, Direkcija kontinuirano priprema zemljište za stambeno zbrinjavanje stradalnika Domovinskog rata, a surađuje i u pripremi lokacija na kojima investira Republika Hrvatska.

Poslovi pripreme zemljišta obuhvaćaju prethodnu detaljnu analizu pojedinih lokacija s obzirom na mogućnosti izgradnje u skladu s uvjetima gradnje i uređenja utvrđenih važećim dokumentima prostornog uređenja, kao i mogućnostima koje određuju opremljenost komunalnom infrastrukturom, stanje na terenu, vlasnička dokumentacija odnosno potreba i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu. Priprema uključuje i poslove vezane uz izdavanje akata temeljem dokumenta prostornog uređenja, utvrđivanje građevnih čestica gradilišta kroz izradu i provedbu parcelacijskog elaborata, kao i rješavanje konkretnih imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu (otkup zemljišta, izvlaštenje), te poslove na organizaciji i provođenju uklanjanja građevina kada je to predviđeno dokumentom prostornog uređenja.

Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Direkcija za gospodarenje zemljištem

Viša stručna suradnica za imovinsko pravne poslove T. +385 51 209 455 Titov trg 3, Rijeka Antonić Sara
sara.antonic@rijeka.hr
Referent za poslove pripreme građevinskog zemljišta T. +385 51 209 437 Titov trg 3, Rijeka Brkić Marko
marko.brkic@rijeka.hr
Savjetnica za imovinsko pravne poslove T. +385 51 209 204 Titov trg 3, Rijeka Karan Cvjetković Jelena
jelena.karan-cvjetkovic@rijeka.hr
Ravnateljica direkcije za gospodarenje zemljištem T. +385 51 209 441 F. +385 51 209 451 Titov trg 3, Rijeka Kiš Jerčinović Gabrijela
gabrijela.kis-jercinovic@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za imovinsko pravne poslove T. +385 51 209 365 Titov trg 3, Rijeka Leka Monika
monika.leka@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za imovinsko pravne poslove T. +385 51 209 365 Titov trg 3, Rijeka Majstorović Nikol
nikol.majstorovic@rijeka.hr
Viši stručni suradnik pripreme za arhitektonske i građevinske T. +385 51 209 456 Titov trg 3, Rijeka Mladenović Mladen
mladen.mladenovic@rijeka.hr
Savjetnica za imovinsko pravne poslove T. +385 51 209 435 Titov trg 3, Rijeka Pavešić Meri
meri.pavesic@rijeka.hr
Savjetnica za ekonomiku pripreme T. +385 51 209 436 Titov trg 3 Pavličić Jasmina
jasmina.pavlicic@rijeka.hr
Referent za geodetske poslove T. +385 51 209 463 Titov trg 3, Rijeka Radinković Denis
denis.radinikovic@rijeka.hr
Referentica za geodetske poslove T. +385 51 209 457 Titov trg 3, Rijeka Radinković Tanja
tanja.radinkovic@rijeka.hr
Referent za ekonomske poslove T. +385 51 209 436 Titov trg 3, Rijeka Sarić Ivo
ivo.saric@rijeka.hr
Referent za geodetske poslove T. +385 51 209 301 Titov trg 3, Rijeka Sišak Goran
goran.sisak@rijeka.hr
Savjetnica za imovinsko pravne poslove T. +385 51 209 438 Titov trg 3, Rijeka Suzanić Vedrana
vedrana.suzanic@rijeka.hr
Referent 1 za geodetske poslove T. +385 51 209 274 Titov trg 3, Rijeka Tomaić Marin
marin.tomaic@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za imovinsko pravne poslove T. +385 51 209 419 Titov trg 3 Udović Sanja
sanja.udovic@rijeka.hr
Administrativna tajnica T. +385 51 209 279 Titov trg 3, Rijeka Vučinović Adriana
adriana.vucinovic@rijeka.hr
Savjetnica za pripremu građevinskog zemljišta T. +385 51 209 458 Titov trg 3, Rijeka Vučković Tatjana
tatjana.vuckovic@rijeka.hr