Djelatnost Direkcije za gospodarenje zemljištem usmjerena je na provođenje svih postupaka kojima se neposredno i/ili posredno provodi učinkovito gospodarenje građevinskim zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke, kao i građevinskim zemljištem u vlasništvu trećih osoba nad kojim je potrebno provesti odgovarajuće upravne i pravne postupke koji omogućavaju realizaciju gradskih projekata.

Područje gospodarenja zemljištem obuhvaća široki opseg poslova i to:

 • pripremu građevinskog zemljišta za gradske investicije i za tržište u cilju realizacije prostornih planova, gradskih kapitalnih projekata i drugih programa od značaja za grad i njegove građane,
 • provođenje postupaka u pravnom prometu zemljištem i drugim oblicima raspolaganja građevinskim zemljištem u vlasništvu Grada,
 • vođenje evidencije o zemljištu i prikupljanje dokumentacije o zemljištu te vođenje GIS baze podataka o zemljištu u vlasništvu Grada Rijeke,
 • rješavanje zahtjeva građana vezanih uz investicijska ulaganja i vlasničke odnose na zemljištu u vlasništvu Grada Rijeke (zahtjevi za prodajom zemljišta, osnivanje prava građenja i prava služnosti na zemljištu. davanje zemljišta u zakup, priznavanje prava vlasništva, izdavanje brisovnih očitovanja),
 • izrada vlasničkih i geodetskih podloga, te ovjere geodetskih elaborata za zemljšta u vlasništvu ili posjedništvu Grada Rijeke, te zemljišta kojima Grad Rijeka upravlja.
 • provođenje upravnih postupaka i praćenje sudskih sporova vezanih uz zemljišta
 • zastupanje Grada Rijeke u postupcima koji se vode u Državnoj geodetskoj upravi i Ministarstvu pravosuđa vezano uz provođenje tehničke reambulacije i katastarske izmjere na području cijelog grada u svrhu izrade katastra nekretnina i obnove zemljišnih knjiga.
 • zastupanje Grada Rijeke u županijskim uredima vezanim uz vlasničke odnose na zemljištu (postupci povrata zemljišta, postupci izdavanja lokacijskih dozvola, postupci u Državnoj geodetskoj upravi i Ministarstvu pravosuđa vezani uz utvrđivanje posjedništva i vlasništva,

Vođenje izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva, izdavanje rješenja za nove kućne brojeve, izdavanje uvjerenja o postojećim kućnim brojevima obavlja Državna geodetske uprava, Područni ured za katastar Rijeka, Rijeka, na adresi  Riva 10.

Osnovni akt temeljem kojega Grad Rijeka gospodari građevinskim zemljištem i provodi postupke u pravnom prometu zemljištem jest Odluka o građevinskom zemljištu “SN PGŽ” 48/0914/13 i “SN Grada Rijeke” broj 4/14) kojom je utvrđen način gospodarenja građevinskim zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke, tj. priprema građevinskog zemljišta, način utvrđivanja prodajne cijene građevinskog zemljišta, te način, uvjeti i postupak prodaje i drugih oblika raspolaganja. Temeljem Odluke donesen je i Cjenik građevinskog zemljišta koji je objavljen u „SN PGŽ broj 18/10 i “SN Grada Rijeke” broj 13/143/15 i 16/21).

Prioritetan zadatak Direkcije jesu poslovi pripreme zemljišta u cilju ostvarenja Plana i Proračuna Grada Rijeke i to radi realizacije gradskih investicija, odnosno prostornih planova kao i putem tržišta nekretnina ponudom lokacija širokog raspona namjene (svih vrsta stambene, poslovne i druge komercijalne namjene). U sklopu zakonskih obveza, Direkcija kontinuirano priprema zemljište za stambeno zbrinjavanje stradalnika Domovinskog rata, a surađuje i u pripremi lokacija na kojima investira Republika Hrvatska.

Poslovi pripreme zemljišta obuhvaćaju prethodnu detaljnu analizu pojedinih lokacija s obzirom na mogućnosti izgradnje u skladu s uvjetima gradnje i uređenja utvrđenih važećim dokumentima prostornog uređenja, kao i mogućnostima koje određuju opremljenost komunalnom infrastrukturom, stanje na terenu, vlasnička dokumentacija odnosno potreba i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu. Priprema uključuje i poslove vezane uz izdavanje akata temeljem dokumenta prostornog uređenja, utvrđivanje građevnih čestica gradilišta kroz izradu i provedbu parcelacijskog elaborata, kao i rješavanje konkretnih imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu (otkup zemljišta, izvlaštenje), te poslove na organizaciji i provođenju uklanjanja građevina kada je to predviđeno dokumentom prostornog uređenja.

Zakoni i propisi koji se odnose na područje rada Direkcije:

 • Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
 • Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19, >125/19),
 • Zakon o građevinskoj inspekciji („Narodne novine“ broj 153/13),
 • Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade („Narodne novine“ broj 74/14, 69/17, 98/19),
 • Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 , 143/12 i 152/14, 81/15 – pročišćeni tekst, 94/17 – pročišćeni tekst),
 • Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke   vladavine („Narodne novine“ broj 92/96 , 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 65/01, 118/01, 80/02, 81/0298/19),
 • Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj, 47/09),
 • Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20)
 • Zakon o zemljišnim knjigama („Narodne novine“ broj 63/19),
 • Zakon o cestama („Narodne novine“ 84/11, 22/13, 54/13, 148/1392/14 ,110/19),
 • Zakon o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj 35/05, 41/08 , 125/11, 78/15, i 29/18)
 • Odluka o građevinskom zemljištu („Službene novine Primorsko goranske županije“ broj 48/09,  14/13 ,  SNGR 4/14)
 • Cjenik građevinskog zemljišta („Službene novine Primorsko goranske županije“ broj 18/10 i SNGR 13/14 i 3/15, dopuna SNGR 16/21)
 • Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ 31/03, 26/05, 14/13, „Službene novine Grada Rijeke“ 3/17)
 • Odluka o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ 7/07, 14/13 „Službene novine Grada Rijeke“ 8/14, 3/17)
Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Direkcija za gospodarenje zemljištem

Viša stručna suradnica za imovinsko pravne poslove T. +385 51 209 455 Titov trg 3, Rijeka Antonić Sara
sara.antonic@rijeka.hr
Referent za poslove pripreme građevinskog zemljišta T. +385 51 209 437 Titov trg 3, Rijeka Brkić Marko
marko.brkic@rijeka.hr
Savjetnica za imovinsko pravne poslove T. +385 51 209 204 Titov trg 3, Rijeka Karan Cvjetković Jelena
jelena.karan-cvjetkovic@rijeka.hr
Ravnateljica direkcije za gospodarenje zemljištem T. +385 51 209 441 F. +385 51 209 451 Titov trg 3, Rijeka Kiš Jerčinović Gabrijela
gabrijela.kis-jercinovic@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za imovinsko pravne poslove T. +385 51 209 433 Titov trg 3, Rijeka Majstorović Nikol
nikol.majstorovic@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za pripremu građevinskog zemljišta T. +385 51 209 448 Titov trg 3, Rijeka Mićić Maja
maja.micic@rijeka.hr
Viši stručni suradnik pripreme za arhitektonske i građevinske T. +385 51 209 456 Titov trg 3, Rijeka Mladenović Mladen
mladen.mladenovic@rijeka.hr
Savjetnica za imovinsko pravne poslove T. +385 51 209 435 Titov trg 3, Rijeka Pavešić Meri
meri.pavesic@rijeka.hr
Savjetnica za ekonomiku pripreme T. +385 51 209 436 Titov trg 3 Pavličić Jasmina
jasmina.pavlicic@rijeka.hr
Referent za geodetske poslove T. +385 51 209 463 Titov trg 3, Rijeka Radinković Denis
denis.radinkovic@rijeka.hr
Referentica za geodetske poslove T. +385 51 209 457 Titov trg 3, Rijeka Radinković Tanja
tanja.radinkovic@rijeka.hr
Administrativna tajnica T. 051 209 279 Titov trg 3, Rijeka Radonjić Slavica
slavica.radonjic@rijeka.hr
Referent za ekonomske poslove T. +385 51 209 436 Titov trg 3, Rijeka Sarić Ivo
ivo.saric@rijeka.hr
Referentica za administrativne poslove u postupku obnove zemljišne knjige k.o. Sušak T. +385 51 209 315 Titov trg 3, Rijeka Sparožić Tamara
tamara.sparozic@rijeka.hr
Referentica 1 za geodetske poslove T. +385 51 209 274 Titov trg 3, Rijeka Šutić Ivana
ivana.sutic@rijeka.hr
Savjetnica za imovinsko pravne poslove T. +385 51 209 438 Titov trg 3, Rijeka Suzanić Vedrana
vedrana.suzanic@rijeka.hr
Savjetnica za imovinsko pravne poslove T. +385 51 209 419 Titov trg 3 Udović Sanja
sanja.udovic@rijeka.hr
Savjetnica za pripremu građevinskog zemljišta T. +385 51 209 458 Titov trg 3, Rijeka Vučković Tatjana
tatjana.vuckovic@rijeka.hr