Direkcija za razvoj urbanizam i ekologiju obavlja poslove pripreme, koordinacije i izrade dokumenata prostornog uređenja te svih drugih aktivnosti koje se odnose na izradu prostorne, projektne ili koje druge dokumentacije vezane za urbanističko planiranje i uređenje.

Djelokrug rada

Na temelju analize imovinsko-pravne pripreme i prostorno-planske dokumentacije, Direkcija predlaže najoptimalnije načine pripreme i realizacije kapitalnih, razvojnih, gradskih projekata;

 • izrađuje i provodi tehničke i pravne okvire neophodne za realizaciju gradskih projekata
 • stvara preduvjete i provodi stvarnu pripremu lokacija
 • koordinira izradu programske, planske i projektne dokumentacije u cilju realizacije gradskih projekata
 • promovira realizaciju i plasman na tržište kapitalnih gradskih projekata
 • kontinuirano vodi i ažurira bazu podataka za potrebe Grada Rijeke koristeći GIS tehnologiju

Model rada Direkcije za urbanizam i ekologiju zasnovan je na opredjeljenju da će se izrada dokumenata prostornog uređenja povjeravati tržištu. Direkcija kao nositelj izrade dokumenta obavlja potpunu pripremu i izrađuje programski zadatak, koji sadrži, kako zbroj informacija o području obrade, tako i kreativno viđenje rješenja prostornih problema područja obuhvata. Programski zadatak postaje tako jasan dokument o obvezama izrađivača, ostavljajući mu i slobodu interpretacije i mogućnost nadopune ciljeva i vizija uređenja i osmišljavanja prostora.

Metodološki tijek izrade pretpostavlja uključivanje zainteresiranih subjekata u izradu plana. U današnjim uvjetima, napori za uključivanjem što većeg broja subjekata: mjesnih odbora, udruga građana, gradskih, županijskih i državnih vlasti, komunalnih i javnih poduzeća, organizacija i ustanova od javnog značenja, vlasnika zemljišta , aspiranata na vlasništvo nad različitim vrstama nekretnina i dr., koji legalno iskazuju svoja prava ili aspiracije u prostoru, dovode i do situacije suprotstavljenih interesa, planova i vizija razvoja u prostoru.
Sve njih potrebno je u fazi pripreme plana prepoznati, intervjuirati njihove interese i aspiracije u prostoru, te u fazi izrade programskog zadatka, kao i tijekom izrade dokumenta prostornog uređenja, uskladiti, filtrirati ili odbaciti prostorne aspiracije. Stoga izrada plana teče u fazama pretkoncepcije, koncepcije i sinteze. Faze uključuju interne stručne rasprave, a od faze stvaranja prijedloga koncepcije i postupak javne rasprave sa širokim krugom sudionika.

Direkcija surađuje s institucijama županijske i državne uprave, s drugim odjelima gradske uprave, sa specijaliziranim ustanovama, institucijama, poduzećima i pojedincima, ali njeguje i komunikaciju s građanima i građanskim udrugama.

Zakoni i propisi koji se odnose na rad Direkcije:

 • Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
 • Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
 • Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 78/15, 114/18)
 • Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12, 143/13, 65/17, 14/19)
 • Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“ broj 78/15, 118/18)
 • Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“ 80/13153/1378/1512/18, 118/18)
 • Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja („Narodne novine“ 14/19)
 • Zakon o zaštiti zraka („Narodne novine“ 130/1147/1461/17, 118/18)
 • Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ 94/13, 73/17, 14/19)
 • Zakon o zaštiti prirode („Narodne novine“ 80/1315/18, 14/19, 127/19)
 • Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ 66/99, 151/03, 157/03, 87/0988/1061/1125/12 136/12 157/13, 152/14, 44/17 , 90/18, 32/20, 62/20)
 • Zakon o cestama („Narodne novine“ 84/11, 22/13, 54/13, 148/1392/14 i 110/19)
 • Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ 31/03, 26/05, 14/13, „Službene novine Grada Rijeke“ 3/17 i 21/19)
 • Odluka o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ 7/07, 14/13 „Službene novine Grada Rijeke“ 8/14, 3/17, 21/19 i 11/20-ispravak)
 • Pravilnik o uvjetima za postavljanje predmeta i privremenih objekata („Službene novine Primorsko-goranske županije“ 1/07, 54/08)
 • Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Rijeke za razdoblje 2017. – 2022. godine (Službene novine Grada Rijeke“ 4/18)
Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju

Viša stručna suradnica za poslove prostorog planiranja i dokumentaciju T. +385 51 209 431 Titov trg 3 Batistić Sandra
sandra.batistic@rijeka.hr
Viši stručni suradnik za GIS tehnologiju T. +385 51 209 500 Titov trg 3, Rijeka Bauer Andrej
andrej.bauer@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za razvoj projekata T. +385 51 209 442 Titov trg 3, Rijeka Cvetković Martina
martina.cvetkovic@rijeka.hr
Savjetnica za prostorno uređenje T. +385 51 209 452 Titov trg 3, Rijeka Grabovac Ivna
ivna.grabovac@rijeka.hr
Viši stručni suradnik za prostorno planiranje T. +385 51 209 445 Titov trg 3, Rijeka Jeličić Neven
neven.jelicic@rijeka.hr
Viši stručni suradnik za pravne poslove T. +385 51 209 444 Titov trg 3, Rijeka Kosovac Srđan
srdan.kosovac@rijeka.ht
Savjetnica za prostorno uređenje T. +385 51 209 447 Titov trg 3, Rijeka Lakoš Hlavica Maja
maja.lakos-hlavica@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za imovinsko pravne poslove T. +385 51 209 433 Titov trg 3, Rijeka Majstorović Nikol
nikol.majstorovic@rijeka.hr
Viša savjetnica za promet T. +385 51 209 484
T. +385 91 2122 494
Titov trg 3, Rijeka Mekić Lorella
lorella.mekic@rijeka.hr
Savjetnica za infrastrukturu T. +385 51 209 280 Titov trg 3, Rijeka Oštarić Sonja
sonja.ostaric@rijeka.hr
Savjetnica za graditeljsko nasljeđe T. +385 51 209 460 Titov trg 3, Rijeka Rozman Jana
jana.rozman@rijeka.hr
Ravnateljica Direkcije za razvoj, urbanizam i ekologiju T. +385 51 209 461 F. +385 51 209 451 Titov trg 3, Rijeka Rumora Eda
eda.rumora@rijeka.hr
Viša stručna suradniica za zaštitu prirode i okoliša T. +385 51 209 465 Titov trg 3, Rijeka Saulig Brajdić Tanja
tanja.saulig-brajdic@rijeka.hr
Savjetnica za prostorno uređenje T. +385 51 209 459 Titov trg 3, Rijeka Stipčić Bašić Elizabet
elizabet.stipcic-basic@rijeka.hr
Savjetnica za prostorno uređenje i razvoj T. +385 51 209 434 Titov trg 3, Rijeka Sušanj Ksenija
ksenija.susanj@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za prostorno planiranje T. +385 51 209 462 Titov trg 3, Rijeka Vukelić Valentina
valentina.vukelic@rijeka.hr
Savjetnik za prometni sustav T. +385 51 209 201 Titov trg 3, Rijeka Vulelija Neven
neven.vulelija@rijeka.hr

 

Obavijesti

Četvrtak, 24. rujan 2020.

Poziv za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću s javnim uvidom i javnim izlaganjem o rezultatima karata buke i Prijedlogu akcijskog plana upravljanja bukom za naseljeno područje “grad Rijeka” (3. krug izvještavanja)

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem objavljuje poziv za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću, s javnim uvidom i javnim izlaganjem o rezultatima karata buke i Prijedlogu akcijskog plana upravljanja bukom za naseljeno područje “grad Rijeka” (3. krug izvještavanja).