Direkcija za razvoj urbanizam i ekologiju obavlja poslove pripreme, koordinacije i izrade dokumenata prostornog uređenja te svih drugih aktivnosti koje se odnose na izradu prostorne, projektne ili koje druge dokumentacije vezane za urbanističko planiranje i uređenje.

U Direkciji je zaposleno 20 djelatnika, a zastupljene su sve segmentne struke koje sudjeluju u procesu izrade dokumenata prostornog uređenja.

Na temelju analize imovinsko-pravne pripreme i prostorno-planske dokumentacije, Direkcija predlaže najoptimalnije načine pripreme i realizacije kapitalnih, razvojnih, gradskih projekata;

  • izrađuje i provodi tehničke i pravne okvire neophodne za realizaciju gradskih projekata
  • stvara preduvjete i provodi stvarnu pripremu lokacija
  • koordinira izradu programske, planske i projektne dokumentacije u cilju realizacije gradskih projekata
  • promovira realizaciju i plasman na tržište kapitalnih gradskih projekata
  • kontinuirano vodi i ažurira bazu podataka za potrebe Grada Rijeke koristeći GIS tehnologiju

Model rada Direkcije za urbanizam i ekologiju zasnovan je na opredjeljenju da će se izrada dokumenata prostornog uređenja provjeravati na tržištu. Odjel, odnosno Direkcija, kao nositelj izrade dokumenta, obavlja potpunu pripremu i izrađuje programski zadatak koji sadrži kako zbroj informacija o području obrade, tako i kreativno viđenje rješenja prostornih problema područja obuhvata. Programski zadatak postaje tako jasan dokument o obvezama izrađivača, ostavljajući mu i slobodu interpretacije i mogućnost nadopune ciljeva i vizija uređenja prostora. Izrada programskog zadatka u okolnostima naslijeđene prostorno-planske dokumenatcije, predstavlja izniman napor jer se upravo programskim zadatkom provodi čin osmišljavanja prostora.

Metodološki tijek izrade pretpostavlja uključivanje zainteresiranih subjekata u izradu plana. U današnjim uvjetima, napori za uključivanjem što većeg broja subjekata: mjesni odbori kao reprezentanti interesa građana, udruge građana, gradske, županijske i državne vlasti, komunalna i javna poduzeća, organizacije i ustanove od javnog značenja (odgojno-obrazovne, sportske, crkvene), vlasnici zemljišta (poduzeća, pojedinci), aspiranti na vlasništvo nad različitim vrstama nekretnina i dr. koji legalno iskazuju svoja prava ili aspiracije u prostoru, dovode i do situacije suprotstavljenih interesa, planova i vizija razvoja u prostoru.
Sve njih potrebno je u fazi pripreme plana prepoznati, intervjuirati njihove interese i aspiracije u prostoru, te u fazi izrade programskog zadatka, kao i tijekom izrade dokumenta prostornog uređenja, uskladiti, filtrirati ili odbaciti prostorne aspiracije. Stoga izrada plana teče u fazama pretkoncepcije, koncepcije i sinteze. Faze uključuju interne stručne rasprave, a od faze stvaranja prijedloga koncepcije i postupak javne rasprave sa širokim krugom sudionika.

Metodologija izrade dokumenata prostornog uređenja inovirana je izradom elaborata vlasništva nad nekretninama za područje obuhvata. Time se pristup i širina urbanističke koncepcije suočava sa stvarnim vlasničkim odnosima, mogućnostima i postupcima rješavanja odnosa. Mora se ustvrditi da pravo vlasništva u postupku izrade dokumenta ne može biti jedino pravo u rješavanju prostora, već ono postaje ograničeno i pravima drugih, kao i zajedničkim interesima zajednice na nekom području, primjerice: izgradnja prometne i komunalne infrastrukture, zona centara pojedinih gradskih područja te građevina društvene infrastrukture.
Postupnom informatizacijom i stvaranjem i korištenjem segmentnih baza podataka, čiji je cilj uvođenje GIS-a, teži se primjeni suvremenih metoda u analizi, planiranju i gospodarenju prostorom na području Grada Rijeke.

U svom radu Direkcija surađuje s institucijama županijske i državne uprave, s drugim odjelima gradske uprave, sa specijaliziranim ustanovama, institucijama, poduzećima i pojedincima, ali njeguje i komunikaciju s građanima i građanskim udrugama, i ne samo u fazi izrade i usvajanja dokumenata prostornog uređenja.

Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju

Viša stručna suradnica za poslove prostorog planiranja i dokumentaciju T. +385 51 209 431 Titov trg 3 Batistić Sandra
sandra.batistic@rijeka.hr
Viši stručni suradnik za GIS tehnologiju T. +385 51 209 500 Titov trg 3, Rijeka Bauer Andrej
andrej.bauer@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za pravne poslove i nabavu T. +385 51 209 305 Titov trg 3, Rijeka Broznić Jurada Tanja
tanja.broznic-jurada@rijeka.hr
Savjetnica za prostorno uređenje T. +385 51 209 452 Titov trg 3, Rijeka Grabovac Ivna
ivna.grabovac@rijeka.hr
Viši stručni suradnik za prostorno planiranje T. +385 51 209 445 Titov trg 3, Rijeka Jeličić Neven
neven.jelicic@rijeka.hr
Viši stručni suradnik za pravne poslove T. +385 51 209 444 Titov trg 3, Rijeka Kosovac Srđan
srdan.kosovac@rijeka.ht
Savjetnica za prostorno uređenje T. +385 51 209 447 Titov trg 3, Rijeka Lakoš Hlavica Maja
maja.lakos-hlavica@rijeka.hr
Viša savjetnica za promet T. +385 51 209 484
T. +385 91 2122 484
Titov trg 3, Rijeka Mekić Lorella
lorella.mekic@rijeka.hr
Savjetnica za infrastrukturu T. +385 51 209 280 Titov trg 3, Rijeka Oštarić Sonja
sonja.ostaric@rijeka.hr
Savjetnica za graditeljsko nasljeđe T. +385 51 209 460 Titov trg 3, Rijeka Rozman Jana
jana.rozman@rijeka.hr
Ravnateljica Direkcije za razvoj, urbanizam i ekologiju T. +385 51 209 461 F. +385 51 209 451 Titov trg 3, Rijeka Rumora Eda
eda.rumora@rijeka.hr
Viša stručna suradniica za zaštitu prirode i okoliša T. +385 51 209 465 Titov trg 3, Rijeka Saulig Brajdić Tanja
tanja.saulig-brajdic@rijeka.hr
Savjetnica za prostorno uređenje T. +385 51 209 459 Titov trg 3, Rijeka Stipčić Bašić Elizabet
elizabet.stipcic-basic@rijeka.hr
Savjetnik za održivi razvitak i zaštitu okoliša T. +385 51 209 442 Titov trg 3, Rijeka Stojnić Ljubomir
ljubo.stojnic@rijeka.hr
Savjetnica za prostorno uređenje i razvoj T. +385 51 209 434 Titov trg 3, Rijeka Sušanj Ksenija
ksenija.susanj@rijeka.hr
Savjetnik za prometni sustav T. +385 51 209 201 Titov trg 3, Rijeka Vulelija Neven
neven.vulelija@rijeka.hr

Obavijesti

Utorak, 7. studeni 2017.

Poziv za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću s javnim uvidom i javnim izlaganjem o Nacrtu prijedloga Plana gospodarenja otpadom Grada Rijeke za razdoblje 2017. – 2022. godine

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem na objavljuje poziv za sudjelovanje u savjetovanje s javnošću s javnim uvidom i javnim izlaganjem o Nacrtu prijedloga Plana gospodarenja otpadom Grada Rijeke za razdoblje 2017. – 2022. godine.

Petak, 3. studeni 2017.

Informacija o izradi Plana gospodarenja otpadom na području Grada Rijeke za razdoblje 2017. – 2022. godina

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem na temelju odredbi članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne Novine“ broj 94/13 i 73/17) i članka 4. stavak 2 i članka 14. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08) objavljuje