U Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem obavljaju se:

 • poslovi osiguravanja uvjeta za gospodarenje prostorom grada prostornim i urbanističkim planiranjem,
  • promicanje razvojnih strategija i projekata uređenja prostora u svrhu učinkovitijeg korištenja prostorom,
  • suradnja u provedbi sustava koordinacije interesa Grada s interesima susjednih općina, gradova, Primorsko-goranske županije i Republike Hrvatske,
  • priprema, koordinacija izrade i donošenje prostornih planova na području grada,
  • organizacija i koordinacija izrade prostornih i projektnih studija te projektne dokumentacije za kapitalne i razvojne projekte Grada te projekte utvrđene programom rada,
  • analiza stanja u području prometa, infrastrukture, zaštite okoliša i graditeljske baštine te predlaganje mjera za njihovo poboljšanje,
 • poslovi uređivanja građevinskog zemljišta
  • rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i tehničku pripremu građevinskog zemljišta za realizaciju kapitalnih i razvojnih projekata Grada, za gradnju objekata i uređenje javnih površina, kojih je investitor Grad, kao i za potrebe raspolaganja zemljištem,
  • prikupljanje dokumentacije, ovjeru dokumentacije i provođenje postupka u pravnom prometu zemljištem u vlasništvu Grada te sudjelovanje i praćenje sudskih i drugih postupaka koji se vode u svezi zemljišta od interesa za Grad,
  • obavljanje poslova državne uprave u gospodarenju zemljištem, koji su zakonom u nadležnosti Grada,
  • vođenje evidencije o zemljištu u vlasništvu Grada
 • djelatnost zaštite okoliša,
  • stručno-analitički poslovi, organizacija i vođenje izrade dokumenata zaštite i unapređenja stanja okoliša i održivog razvoja te procjenu utjecaja na okoliš za zahvate čiji je nositelj Grad,
  • informiranje javnosti o okolišu, koordinaciju i organizaciju lokalnih događanja povodom obilježavanja značajnih datuma zaštite prirode i okoliša te suradnju s mjesnom samoupravom i nevladinim udrugama iz područja zaštite prirode i okoliša,
 • poslovi pripreme i vođenja kapitalnih projekata kojih je Grad investitor kao i složenih projekata za druge investitore (do njihove realizacije) te osmišljavanje, promociju i prezentaciju razvojnih projekata Grada na tržištu nekretnina,
 • poslovi i funkcije Posredničkog tijela (PT) integriranih teritorijalnih ulaganja i poslovi implementiranja mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam),
 • osnivanje i vođenje katastra vodova, osnivanje i vođenje izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva te određivanje kućnih brojeva.

Zakoni i propisi koji se odnose na rad Odjela su:

 • Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 od 11. srpnja 2006. (SL L 347, 20.12.2013., SL L 270, 15.10.2015., SL L 200, 26.7.2016., SL L 338, 13.12.2016., SL L 129, 19.5.2017., SL L, 176 7.7.2017., SL L 335, 15.12.2017., SL L 193, 30.7.2018., SL L 291, 16.11.2018., SL L 294, 21.11.2018.)
 • Uredba (EU) br. 1301/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za regionalni razvoj i o posebnim odredbama o cilju „Ulaganje za rast i radna mjesta” te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1080/2006 (SL L 347, 20. 12. 2013., SL L 193, 30. 7. 2018.)
 • Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine br. 153/09, 147/14, 123/17 i 118/18)
 • Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020. (Narodne novine br. 92/14),
 • Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ (Narodne novine br. 107/14, 23/15, 129/15 i 15/17 i ispravak 18/17)
 • Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19)
 • Zakon o gradnji (Narodne novine br. 153/13, 20/17, 39/19)
 • Zakon o građevinskoj inspekciji (Narodne novine br. 153/13)
 • Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (Narodne novine br. 74/14, 69/17)
 • Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 , 143/12 i 152/14, 81/15 – pročišćeni tekst),
 • Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (Narodne novine br. 92/96 , 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 65/01, 118/01, 80/02 i 81/02),
 • Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine br. 47/09),
 • Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18),
 • Zakon o zemljišnim knjigama (Narodne novine br. 63/19),
 • Zakon o cestama (Narodne novine br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/1392/14),
 • Zakon o obveznim odnosima (Narodne novine br. 35/05, 41/08 , 125/11, 78/15, i 29/18)
 • Odluka o građevinskom zemljištu (Službene novine Primorsko goranske županije br. 48/09,  14/13 ,  SNGR 4/14)
 • Cjenik građevinskog zemljišta (Službene novine Primorsko goranske županije br. 18/10 i SNGR 13/14 i 3/15)
 • Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ 31/03, 26/05, 14/13, „Službene novine Grada Rijeke“ 3/17)
 • Odluka o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ 7/07, 14/13 „Službene novine Grada Rijeke“ 8/14, 3/17)
 • Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (Narodne novine br. 78/15, 114/18)
 • Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine br. 86/12, 143/13, 65/17, 14/19)
 • Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (Narodne novine br. 78/15, 118/18)
 • Zakon o zaštiti okoliša (Narodne novine br. 80/13153/1378/1512/18, 118/18)
 • Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (Narodne novine br. 14/19)
 • Zakon o zaštiti zraka (Narodne novine br. 130/1147/1461/17, 118/18)
 • Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13, 73/17,  14/19)
 • Zakon o zaštiti prirode (Narodne novine br. 80/1315/18, 14/19)
 • Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine br. 66/99, 151/03, 157/03, 87/0988/1061/1125/12 136/12 157/13, 152/14, 44/17 i 90/18)
 • Pravilnik o uvjetima za postavljanje predmeta i privremenih objekata (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 1/07, 54/08)
 • Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Rijeke za razdoblje 2017. – 2022. godine (Službene novine Grada Rijeke br. 4/18)