U Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem obavljaju se:

 • poslovi osiguravanja uvjeta za gospodarenje prostorom grada prostornim i urbanističkim planiranjem,
  • promicanje razvojnih strategija i projekata uređenja prostora u svrhu učinkovitijeg korištenja prostorom,
  • suradnja u provedbi sustava koordinacije interesa Grada s interesima susjednih općina, gradova, Primorsko-goranske županije i Republike Hrvatske,
  • priprema, koordinacija izrade i donošenje prostornih planova na području grada,
  • organizacija i koordinacija izrade prostornih i projektnih studija te projektne dokumentacije za kapitalne i razvojne projekte Grada te projekte utvrđene programom rada,
  • analiza stanja u području prometa, infrastrukture, zaštite okoliša i graditeljske baštine te predlaganje mjera za njihovo poboljšanje,
 • poslovi uređivanja građevinskog zemljišta
  • rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i tehničku pripremu građevinskog zemljišta za realizaciju kapitalnih i razvojnih projekata Grada, za gradnju objekata i uređenje javnih površina, kojih je investitor Grad, kao i za potrebe raspolaganja zemljištem,
  • prikupljanje dokumentacije, ovjeru dokumentacije i provođenje postupka u pravnom prometu zemljištem u vlasništvu Grada te sudjelovanje i praćenje sudskih i drugih postupaka koji se vode u svezi zemljišta od interesa za Grad,
  • obavljanje poslova državne uprave u gospodarenju zemljištem, koji su zakonom u nadležnosti Grada,
  • vođenje evidencije o zemljištu u vlasništvu Grada
 • djelatnost zaštite okoliša,
  • stručno-analitički poslovi, organizacija i vođenje izrade dokumenata zaštite i unapređenja stanja okoliša i održivog razvoja te procjenu utjecaja na okoliš za zahvate čiji je nositelj Grad,
  • informiranje javnosti o okolišu, koordinaciju i organizaciju lokalnih događanja povodom obilježavanja značajnih datuma zaštite prirode i okoliša te suradnju s mjesnom samoupravom i nevladinim udrugama iz područja zaštite prirode i okoliša,
 • poslovi pripreme i vođenja kapitalnih projekata kojih je Grad investitor kao i složenih projekata za druge investitore (do njihove realizacije) te osmišljavanje, promociju i prezentaciju razvojnih projekata Grada na tržištu nekretnina,
 • poslovi i funkcije Posredničkog tijela (PT) integriranih teritorijalnih ulaganja i poslovi implementiranja mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam),
 • osnivanje i vođenje katastra vodova, osnivanje i vođenje izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva te određivanje kućnih brojeva.