Radno vrijeme za prijam stranaka:

 • Ponedjeljak, srijeda i petak od 8:30 do 13:00 sati
 • Utorkom i četvrtkom se stranke ne primaju, osim Pisarnice (Titov trg 3), gdje se stranke primaju svakodnevno od 8:30 do 15:30 sati

Poslovi odjela uključuju:

 • promicanje uređenja prostora u svrhu učinkovitijeg gospodarenja prostorom, poboljšanje metodologije kvalitete i učinkovitosti u pripremi, izradi i donošenju dokumenata prostornog uređenja na području grada,
 • suradnju u provedbi sustava koordinacije interesa Grada s interesima susjednih općina, gradova, Županije i Republike Hrvatske,
 • organizaciju izrade studija i elaborata te provedbu konkretnih akcija u oblasti prometa, infrastrukture, zaštite okoliša i graditeljske baštine,
 • pripremu građevinskog zemljišta za izgradnju objekata i uređenje javnih površina,
 • prikupljanje dokumentacije i provođenje postupka u pravnom prometu zemljištem u vlasništvu Grada,
 • obavljanje poslova državne uprave u gospodarenju zemljištem, koji su poslovi Zakonom određeni kao nadležnost Grada,
 • osnivanje i vođenje katastra vodova, osnivanje i vođenje izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva te određivanje kućnih brojeva.
 • obavljanje administrativno-tehničkih poslova za potrebe komasacijskog povjerenstva i izvršavanje rješenja o komasaciji,
 • obavljanje administrativno-tehničkih poslova za potrebe Povjerenstva za ocjenu arhitektonske uspješnosti idejnog projekta.
 • obavljanje administrativnih i stručnih poslova za potrebe tijela Urbane aglomeracije Rijeka,
 • pripremu, koordinaciju i sudjelovanje u izradi i provedbi Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka,
 • stručnu podršku i suradnju sa stručnim službama članica Urbane aglomeracije Rijeka te nadležnim tijelima u pripremi i provedbi projekata Urbane aglomeracije Rijeka,
 • ocjenjivanje kvalitete projektnih prijedloga i obavljanje ostalih poslova funkcije posredničkog tijela mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja i prenesenih aktivnosti Upravljačkog tijela operativnih programa

Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem ima tri ustrojbene jedinice: Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju i Direkcija za gospodarenje zemljištem i Direkcija za provedbu integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU).