U Odjelu gradske uprave za sport i tehničku kulturu osiguravaju se lokalne potrebe stanovnika u području sporta i tehničke kulture, vodi se briga o objektima sporta i tehničke kulture Grada, u suradnji s drugim tijelima Grada osmišljava se i planira razvoj mreže objekata sporta i tehničke kulture Grada i provode zajedničke aktivnosti na gradskim projektima.

Odjel obavlja stručne poslove u svezi sportskih manifestacija i manifestacija u tehničkoj kulturi od značenja za Grad te provodi poslovnu suradnju sa Zajednicom sportskih udruga grada Rijeke „Riječki sportski savez“, Zajednicom tehničke kulture grada Rijeke i trgovačkim društvom u vlasništvu Grada “Rijeka sport” za upravljanje, održavanje i izgradnju sportskih i drugih objekata.

Odjel obavlja poslove i zadatke u svezi s programom javnih potreba Grada Rijeke u sportu odnosno programom javnih potreba u tehničkoj kulturi, odnosno poslovi u svezi s raspolaganjem sredstvima iz Proračuna Grada Rijeke koja su po namjeni i iznosima odobrena za odnosne programe javnih potreba, a poglavito:

 • izrada kriterija za programiranje, način i uvjeti raspoređivanja te način dodjele i praćenja namjenskog korištenja sredstava odobrenih iz Proračuna i
 • skrb o stručnom radu, o obrazovnoj i informacijskoj djelatnosti koje su u funkciji realizacije programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi.

Odjel predlaže namjenu i način korištenja objekata sporta i tehničke kulture te nadzire njihovo korištenje.

U suradnji Riječkog sportskog saveza i Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu  izrađena je Strategija sporta Grada Rijeke 2018. – 2024. godine. Dokument je usvojen na 9. sjednici Gradskog vijeća održanoj 24. svibnja 2018.

Zakoni i propisi koji se odnose na rad Odjela su:

 • Zakon o sportu (Narodne novine br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16)
 • Zakon o tehničkoj kulturi (Narodne novine br. 76/93, 11/94 i 38/09)
 • Zakon o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15)
 • Zakon o udrugama (Narodne novine br. 74/14 i 70/17)
 • Zakon o državnim potporama (Narodne novine br. 47/14 i 69/17)
 • Proračun Grada Rijeke za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu (Službene novine Grada Rijeke br. 23/19), Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu, (Službene novine Grada Rijeke br. 11/20)
 • Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu (Službene novine Grada Rijeke br. 23/19) Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu, (Službene novine Grada Rijeke br. 11/20)
 • Statut Grada Rijeke – pročišćeni tekst, Izmjene (Službene novine Grada Rijeke 2/20 i 3/21)
 • Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke (Službene novine Grada Rijeke br. 6/18),
 • Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine br. 26/15),
 • Strategija razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014-2020., usvojena na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke održanoj dana 19. rujna 2013. godine, KLASA: 023-01/13-04/69-6
 • Strategija sporta Grada Rijeke 2018.-2024. godine (Službene novine Grada Rijeke br. 8/18)
 • Program javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2020. godinu (Službene novine Grada Rijeke br. 23/19)
 • Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2020. godinu (Službene novine Grada Rijeke“ br. 23/19)
 • Program za mlade Grada Rijeke za razdoblje 2018.-2022. godine (Službene novine Grada Rijeke“ br. 10/17) (područja sport, tehnička kultura i slobodno vrijeme)