Odjel obavlja stručne poslove u svezi sportskih manifestacija i manifestacija u tehničkoj kulturi od značenja za Grad te provodi poslovnu suradnju sa Zajednicom sportskih udruga grada Rijeke, Zajednicom tehničke kulture grada Rijeke i trgovačkim društvom u vlasništvu Grada “Rijeka sport” d.o.o. za upravljanje, održavanje i izgradnju sportskih i drugih objekata.

Odjel obavlja poslove i zadatke u svezi s programom javnih potreba Grada Rijeke u sportu odnosno tehničkoj kulturi te poslove u svezi s raspolaganjem sredstvima iz Proračuna Grada Rijeke koja su po namjeni i iznosnima odobrena za odnosne programe javnih potreba.

U te poslove i zadatke spadaju poglavito:

 • izrada kriterija za programiranje, način i uvjeti raspoređivanja te način dodjele i praćenja namjenskog korištenja sredstava odobrenih iz Proračuna,
 • skrb o stručnom radu, o obrazovnoj i informacijskoj djelatnosti koje su u funkciji realizacije programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi,
 • vođenje brige o sportskim objektima i objektima tehničke kulture u smislu održavanja i izgradnje odnosnih objekata od značenja za razvoj sporta i tehničke kulture u Gradu Rijeci.

PROGRAMSKI CILJEVI I PODRUČJA FINANCIRANJA

Financiranje Programa javnih potreba Grada Rijeke u sportu i tehničkoj kulturi temelji se na razvoju, ustrojstvu i zadovoljavanju potreba, što će omogućiti ostvarivanje ciljeva:
– amatersko bavljenje sportom i tehničkom kulturom
– vlasništvo nad objektima namjenjenim za sport ili tehničku kulturu.

Poslovna suradnja sa Zajednicom sportskih udruga grada Rijeke i Zajednicom tehničke kulture grada Rijeke, kao krovnim udrugama u sportu i tehničkoj kulturi na lokalnoj razini, obuhvaća sve poslove usmjerene ka uspješnoj i na zakonu osnovanoj provedbi programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi te posebnih programa.

Programska područja u sportu:

 • program poticanja i promicanja sporta,
 • dijelom program tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži,
 • program djelovanja Riječkoga sportskog saveza i pripadajućih strukovnih programskih odbora,
 • program treninga, natjecanja, provedba nacionalnih i međunarodnih natjecanja,
 • program utvrđivanja zdravstvene sposobnosti sportaša,
 • program sportsko-rekreacijskih aktivnosti građana,
 • program sportskih aktivnosti invalida i osoba oštećena zdravlja,
 • program obrazovanja te stručno izdavačko-nakladničkog i informacijskog rada u sportu,
 • program gospodarenja, održavanja i izgradnje sportskih objekata.

Programska područja u tehničkoj kulturi:

 • program poticanja i promicanja tehničke kulture,
 • programi odgoja, obrazovanja i osposobljavanja djece i mladeži za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina,
 • specifični programi odgoja, obrazovanja i osposobljavanja darovite i hendikepirane djece i mladeži za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina,
 • programi prekvalifikacije i dokvalifikacije djelatnika i programi organiziranja invetivnog rada,
 • program organiziranja promaknuća tehnoloških inovacija (izložbe, sajmovi i smotre),
 • nabavka opreme održavanje objekata tehničke kulture od interesa za Grad Rijeku.

Organizacijska i programska djelatnost sporta

Sukladno zakonskim odrednicama Odjel gradske uprave za sport surađuje sa Zajednicom sportskih udruga grada Rijeke “Riječki sportski savez” i riječkim sportskim klubovima u rješavanju svih pitanja vezanih za njihovu djelatnost.

Suradnja sa Riječkim sportskim savezom odnosi se na pribavljanje prijedloga pri izradi strategije Programa javnih potreba, praćenje i nadzora realizacije Programa, izradu i provođenje pravilnika, kao i na sva ostala pitanja vezana za sportsku problematiku.
Pri realizaciji Programa sporta u gradu Rijeci uvažavaju se rezultatska postignuća sportskih udruga i pojedinaca, kao i masovnost u radu s mlađim dobnim skupinama, te su uz kategorizaciju sportskih grana i kategorizaciju sportskih udruga unutar odnosne sportske grane polazna osnova u postupku utvrđivanja iznosa za sufinanciranje programskih djelatnosti sportskih udruga.