U Uredu za unutarnju reviziju Grada Rijeke obavljaju se poslovi u svezi procjene sustava unutarnjih kontrola, davanja neovisnog i objektivnog stručnog mišljenja i savjeta za unapređenje poslovanja, a sve u svrhu ostvarenja poslovnih ciljeva primjenom sustavnog pristupa vrednovanju i poboljšanju djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i gospodarenja.

Navedeni poslovi uključuju:

  • izradu strateškog i godišnjeg plana unutarnje revizije temeljenih na objektivnoj procjeni rizika, te radnog plana pojedinačne unutarnje revizije;
  • provedbu unutarnje revizije u upravnim tijelima Grada, procjenom prikladnosti i djelotvornosti sustava unutarnjih kontrola u odnosu na utvrđivanje, procjenu i upravljanje rizicima, usuglašenost sa zakonima i drugim propisima, pouzdanost i sveobuhvatnost financijskih i drugih informacija, učinkovitost, djelotvornost i ekonomičnost poslovanja, zaštitu imovine i informacija, te obavljanje zadaća i ostvarivanja ciljeva;
  • provedbu unutarnje revizije namjenskog trošenja proračunskih sredstava kod proračunskih i izvanproračunskih korisnika čiji je osnivač/suosnivač Grad;
  • upozoravanje na nepravilnosti i neusklađenosti sa zakonima i drugim propisima, te predlaganje mjera za njihovo otklanjanje i za unapređivanje poslovanja;
  • izradu izvješća o obavljenim unutarnjim revizijama, praćenje provedbe danih preporuka navedenih u izvješću o obavljenoj unutarnjoj reviziji, te ostalih izvješća sukladnom regulatornom okviru;
  • suradnju s Upravom za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole u Ministarstvu financija kao Središnjom harmonizacijskom jedinicom i Državnim uredom za reviziju
  • obavljanje ostalih poslova sukladno zakonu, drugim propisima i po nalogu gradonačelnika.