U Uredu za unutarnju reviziju Grada Rijeke obavljaju se poslovi u svezi procjene sustava unutarnjih kontrola, davanja neovisnog i objektivnog stručnog mišljenja i savjeta za unapređenje poslovanja, a sve u svrhu ostvarenja poslovnih ciljeva primjenom sustavnog pristupa vrednovanju i poboljšanju djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i gospodarenja.

Navedeni poslovi uključuju:

 • izradu strateškog i godišnjeg plana unutarnje revizije temeljenih na objektivnoj procjeni rizika, te radnog plana pojedinačne unutarnje revizije;
 • provedbu unutarnje revizije u upravnim tijelima Grada, procjenom prikladnosti i djelotvornosti sustava unutarnjih kontrola u odnosu na utvrđivanje, procjenu i upravljanje rizicima, usuglašenost sa zakonima i drugim propisima, pouzdanost i sveobuhvatnost financijskih i drugih informacija, učinkovitost, djelotvornost i ekonomičnost poslovanja, zaštitu imovine i informacija, te obavljanje zadaća i ostvarivanja ciljeva;
 • provedbu unutarnje revizije namjenskog trošenja proračunskih sredstava kod proračunskih i izvanproračunskih korisnika čiji je osnivač/suosnivač Grad;
 • upozoravanje na nepravilnosti i neusklađenosti sa zakonima i drugim propisima, te predlaganje mjera za njihovo otklanjanje i za unapređivanje poslovanja;
 • izradu izvješća o obavljenim unutarnjim revizijama, praćenje provedbe danih preporuka navedenih u izvješću o obavljenoj unutarnjoj reviziji, te ostalih izvješća sukladnom regulatornom okviru;
 • suradnju s Upravom za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole u Ministarstvu financija kao Središnjom harmonizacijskom jedinicom i Državnim uredom za reviziju
 • obavljanje ostalih poslova sukladno zakonu, drugim propisima i po nalogu gradonačelnika.

Zakoni i propisi koji se odnose na rad Ureda su:

 • Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine br. 78/15 i 102/19)
 • Pravilnik o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine br. 58/16)
 • Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru (Narodne novine br. 42/16 i 77/19)
 • Kodeks strukovne etike unutarnjih revizora u javnom sektoru (Narodne novine br. 42/16)
 • Pravilnik o obavljanju provjere kvalitete aktivnosti unutarnje revizije (Narodne novine br. 35/16)
 • Pravilnik o izobrazbi, uvjetima i načinu polaganja ispita za stjecanje zvanja ovlaštenog unutarnjeg revizora za javni sektor (Narodne novine br. 138/20)
 • Naputak o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih unutarnjih revizora za javni sektor (Narodne novine br. 24/16)
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra jedinica za unutarnju reviziju i Registra ovlaštenih unutarnjih revizora za javni sektor (Narodne novine br. 42/16)