U Odjelu gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb obavljaju se poslovi vezani uz socijalnu skrb tj. skrb zajednice za građane koji zbog nepovoljnih osobnih ili društvenih razloga i okolnosti nisu u stanju samostalno zadovoljiti svoje osnovne životne potrebe te poslovi vezani uz unapređenje dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite na području grada i pružanje višeg standarda zdravstvene zaštite građanima od onog koji osigurava država. 

Cilj je zaštititi i unaprijediti kvalitetu života i tjelesno i psihičko zdravlje građana Rijeke. Usto, Odjel koordinira provedbu mjera Nacionalne populacijske politike. U realizaciji ovih poslova Odjel surađuje s brojnim ustanovama, udrugama i drugim pravnim osobama.

Slijedi prikaz nekih od važnijih poslova koje obavljaju stručni djelatnici Odjela:

 • Provedba Socijalnog programa Grada Rijeke
 • Stambeno zbrinjavanje stanovništva u objekte nužnog smještaja
 • Provedba Programa psihosocijalne zaštite posebno osjetljivih skupina stanovništva
 • Provedba Programa zaštite zdravlja
 • Provedba Programa zaštite životinja
 • Provedba edukativnih i promidžbenih aktivnosti vezanih uz zdravlje i socijalnu skrb
 • Koordinacija aktivnosti vezanih uz sudjelovanje Grada Rijeke u projektu Svjetske zdravstvene organizacije, pod nazivom Europska mreža zdravih gradova i Hrvatske mreže zdravih gradova
 • Koordinacija aktivnosti vezanih uz Interesne skupine projekta Rijeka zdravi grad
 • Koordinacija aktivnosti vezanih uz sudjelovanje Grada Rijeke u Akciji: Gradovi i općine prijatelji djece
 • Koordinacija aktivnosti Grada Rijeke vezanih uz provedbu Nacionalne populacijske politike
 • Praćenje zdravstveno-statističkih i relevantnih socio-ekonomskih i socio-demografskih pokazatelja, utvrđivanje potreba građana
 • Evaluacija projekata i programa
 • Izrada strategija i akcijskih planova Grada Rijeke usmjerenih ka zaštititi posebno osjetljivih skupina stanovništva (osobe s invaliditetom, osobe starije životne dobi i sl.)
 • Sufinanciranje uređenja prostora i potpora nabavi opreme za zdravstvene ustanove
 • Potpora stručnom usavršavanju kadrova i organizaciji stručnih skupova iz područja zdravstvene i socijalne djelatnosti
 • Osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za rad te nadzor nad poslovanjem zdravstvenih i socijalnih ustanova čiji je osnivač Grad Rijeka (Psihijatrijska bolnica “Lopača”, Dječji dom “Tić” Rijeka)

Zakoni i propisi koji se odnose na rad Odjela:

Zakoni:

 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20)
 • Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22)
 • Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj 100/18, 125/19 i 147/20),
 • Zakon o Hrvatskom crvenom križu („Narodne novine“ broj  71/10, 136/20),
 • Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19 i 84/21),
 • Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“ 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20 i 143/21),
 • Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 74/1470/17 i 98/19),
 • Pravilnik o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje (“Narodne novine„ broj 51 /18)

Uredbe:

 • Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15 i 37/21)

Odluke: