U Uredu Grada obavljaju se:

 • pravni, savjetodavni, protokolarni i stručno-administrativni poslovi u svezi s djelokrugom rada gradonačelnika, Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća;
 • stručni i administrativni poslovi u svezi pripremanja i organizacije gradonačelnikovog kolegija te sjednica Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća;
 • poslovi organizacije protokolarnih primanja i prigodnih svečanosti;
 • poslovi koji su u funkciji ostvarivanja suradnje tijela Grada s državnim tijelima, medijima, ustanovama, udrugama i građanima;
 • poslovi u svezi objavljivanja i izdavanja službenog glasila Grada
 • poslovi u svezi ostvarivanja prava nacionalnih manjina;
 • poslovi u svezi ostvarivanja prava na pristup informacijama;
 • poslovi informiranja građana izravno, putem medija i gradskih web portala
 • poslovi u svezi zastupanja Grada pred pravosudnim tijelima,
 • poslovi u svezi razvijanja međunarodne suradnje te poslovi koji proizlaze iz područja europskih integracija,
 • suradnja s civilnim sektorom,
 • savjetodavni poslovi iz područja financija, prava i razvoja za potrebe gradonačelnika
 • savjetodavni poslovi i poslovi koordinacije vezani za rad tijela i radnih timova Urbane aglomeracije Rijeka