U Uredu Grada obavljaju se:

 • pravni, savjetodavni, protokolarni i stručno-administrativni poslovi u svezi s djelokrugom rada gradonačelnika, Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća;
 • stručni i administrativni poslovi u svezi pripremanja i organizacije gradonačelnikovog kolegija te sjednica Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća;
 • poslovi organizacije protokolarnih primanja i prigodnih svečanosti;
 • poslovi koji su u funkciji ostvarivanja suradnje tijela Grada s državnim tijelima, medijima, ustanovama, udrugama i građanima;
 • poslovi u svezi objavljivanja i izdavanja službenog glasila Grada
 • poslovi u svezi ostvarivanja prava nacionalnih manjina;
 • poslovi u svezi ostvarivanja prava na pristup informacijama;
 • poslovi informiranja građana izravno, putem medija i gradskih web portala
 • poslovi u svezi zastupanja Grada pred pravosudnim tijelima,
 • poslovi u svezi razvijanja međunarodne suradnje te poslovi koji proizlaze iz područja europskih integracija,
 • suradnja s civilnim sektorom,
 • savjetodavni poslovi iz područja financija, prava i razvoja za potrebe gradonačelnika
 • savjetodavni poslovi i poslovi koordinacije vezani za rad tijela i radnih timova Urbane aglomeracije Rijeka.

Zakoni i propisi koji se odnose na rad Ureda su:

Gradonačelnik:

Gradsko vijeće:

Zakoni:

Ostalo:

 • Statut Grada Rijeke (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 24/09, 11/10 i 5/13 i Službene novine Grada Rijeke broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst2/20 i 3/21)
 • Poslovnik Gradskog Vijeća Grada Rijeke (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 29/09, 14/13 i 22/13 – ispravak i Službene novine Grada Rijeke br. 10/17, 14/18 i 2/19 – pročišćeni tekst2/20 i 3/21)
 • Odluka o naknadama članovima Gradskog vijeća Grada Rijeke i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Rijeke (Službene novine Grada Rijeke br. 7/21)
 • Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 8/14)

Pravo na pristup informacijama, zaštita osobnih podataka i savjetovanja sa zainteresiranom javnošću:

 • Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13 i 85/15, neslužbeni pročišćeni tekst)
 • Opća uredba o zaštiti osobnih podataka (Službeni list Europske unije L 119/1)
 • Zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine br. 42/18)
 • Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (Narodne novine br. 140/09)

Informiranje građana i proaktivna objava podataka:

Civilno društvo i volontiranje:

 • Zakon o udrugama (Narodne novine br. 74/1470/17 i 98/19)
 • Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine br. 26/1537/21)
 • Pravilnik o financiranju programa i projekata iz proračuna Grada Rijeke (Službene novine Grada Rijeke br. 15/18)