Priprema sjednica obuhvaća:

  • pravne i savjetodavne poslove u svezi s djelokrugom rada gradonačelnika i Gradskog vijeća te radnih tijela Gradskog vijeća,
  • stručne i savjetodavne poslove u svezi s pripremanjem i organizacijom gradonačelnikovog kolegija, sjednica Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća,
  • izradu zapisnika i zaključaka,
  • objavu akata,
  • čuvanje dokumentacije i vođenje odgovarajućih evidencija,
  • stručne i administrativne poslove za potrebe gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika te predsjednika, potpredsjednika i članova Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća.
Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Priprema sjednica

Referentica za pripremu sjednica Gradskog vijeća T. +385 51 209 533 Korzo 16, Rijeka Barišić Rosa
rosa.barisic@rijeka.hr
Viša savjetnica – koordinatorica 2 – tajnica kolegija gradonačelnika T. +385 51 209 532 Korzo 16, Rijeka Ujedno Koordinatorica za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću
Labudović-Maržić Vesna
vesna.labudovic-marzic@rijeka.hr
Referentica za pripremu kolegija gradonačelnika T. +385 51 209 534 F. +385 51 209 548 Korzo 16, Rijeka Muzica Ksenija
ksenija.muzica@rijeka.hr
Savjetnica za pripremu sjednica Gradskog vijeća T. +385 51 209 535 F. +385 51 209 537 Korzo 16, Rijeka Nikolić Federika
federika.nikolic@rijeka.hr
Viša savjetnica - tajnica Gradskog vijeća T. +385 51 209 539 F. +385 51 209 537 Korzo 16, Rijeka Pavlović-Vodinelić Mirna
mirna.pavlovic-vodinelic@rijeka.hr
Tajnica predsjednika Gradskoga vijeća T. +385 51 209 541 Korzo 16, Rijeka Pece Ines
ines.pece@rijeka.hr
Referentica za administrativne poslove F. +385 51 209 694 Korzo 16, Rijeka Pešov Daniela
Daniela.Pesov@rijeka.hr