Direkcija za odnose s medijima, online komuniciranje i projekte transparentnosti rada uprave brine o informiranju građana putem medija, a s predstavnicima medija surađuje u neposrednoj komunikaciji.

Informiranje putem medija propisano je Zakonom o medijima (Narodne novine br. 59/04, 84/11, 81/13) i Zakonom o elektroničkim medijima (Narodne novine br. 111/21).

Direkcija vodi gradske portale:

Upravlja sadržajem, navigacijom i dizajnom gradskih portala, te pruža pomoć i podršku odjelima gradske uprave i mjesnim odborima u objavi informacija na portalima. Uredništva portala vode brigu o sadržaju te koordiniraju i kontroliraju unos sadržaja. Sadržaj stranica na gradskim portalima se svakodnevno osvježuje novostima iz djelatnosti gradske uprave, ustanova i komunalnih društava u vlasništvu Grada te informacijama o širem spektru događanja u gradu.

Direkcija razvija i vodi mehanizme dvosmjerne online komunikacije između građana i uprave s ciljem informiranja građana, suradnje s njima i uključivanja građana u donošenje odluka i planiranje proračuna:

Po potrebi Direkcija izrađuje web stranice za potrebe pojedinih gradskih projekata, trajnih ili jednokratnih, ovisno o potrebama i zahtjevima gradskih odjela i/ili voditelja pojedinih projekata.

Proaktivna objava podataka na web stranicama Grada Rijeke te komunikacija s javnošću propisani su Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13 i 85/15).

Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Direkcija za odnose s medijima, on line komuniciranje i projekte transparentnosti uprave

Viša savjetnica koordinatorica za suradnju s medijima i komunikaciju na društvenim mrežama T. +385 51 209 378
T. +385 99 312 54 89
F. +385 51 209 520 Korzo 16, Rijeka Balen Iva
iva.balen@rijeka.hr
Viša stručna suradnica 2 - novinar i fotograf za gradske portale T. +385 51 209 973 Bembić Majda
majda.bembic@rijeka.hr
Viša referentica administratorica projekata transparentnosti i on line usluga T. +385 51 209 598 Dolac 8, Rijeka Kučić Bojana
bojana.kucic@rijeka.hr
Referentica 1 za odnose s medijima T. +385 51 209 971
T. +385 99 2442 263
Korzo 16, Rijeka Brkić Žagar Gordana
gordana.brkic-zagar@rijeka.hr
Tehnički urednik gradskih portala T. +385 51 209 599
T. +385 99 2197 973
F. +385 51 209 520 Korzo 16, Rijeka Grudić Goran
goran.grudic@rijeka.hr
Viša referentica administratorica on line komunikacije i on line usluga T. + 385 51 209 647 Dolac 8, Rijeka Šaša Jadranka
jadranka.sasa@rijeka.hr
Glavni urednik gradskog portala www.rijeka.hr T. +385 51 209 551
T. +385 98 328 463
Korzo 16, Rijeka Nikolac Ivica
ivica.nikolac@rijeka.hr
Referent administrator projekta on line usluga T. +385 51 209 505 Korzo 16, Rijeka Podobnik Dejan
dejan.podobnik@rijeka.hr
Savjetnica novinarka gradskih portala i administrator projekata transparentnosti T. +385 51 209 563 Korzo 16, Rijeka Smiljana Radović Lagator
smiljana.radovic@rijeka.hr
Savjetnica 2 - Prevoditeljica za engleski i talijanski jezik portala www.rijeka.hr T. +385 51 209 207 Korzo 16, Rijeka Sabalić Zrinka
zrinka.sabalic@rijeka.hr
Voditeljica - ravnateljica Direkcije za odnose s medijima, on line komuniciranje i projekte transparentnosti uprave T. +385 51 209 229
T. +385 98 459 284
Korzo 16, Rijeka Stoiljković Medved Lea
lea@rijeka.hr
Glavna urednica gradskog portala www.mojarijeka.hr T. +385 51 209 970
T. +385 91 2981 335
Korzo 16, Rijeka Vukelić Andrea
andrea.vukelic@rijeka.hr