Direkcija za informatičke sustave planira, projektira, izgrađuje i uspostavlja aplikativna programska rješenja za potrebe Grada Rijeke, komunalnih društava, ustanova i trgovačkih društava kojima je Grada Rijeka vlasnik ili koja obavljaju djelatnost od važnosti za Grad Rijeku. Djelatnice i djelatnici Direkcije planiraju, vode, nadziru i sudjeluju u realizaciji informatičkih projekata temeljenih na Oracle, EMC2 Documentum i Microsoft tehnološkim platformama koje predstavljaju tehnološki standard informacijske infrastrukture Grada Rijeke.

Metodološki okvir rada Direkcije čine:

 • Oracle CDM (eng. Custom Development Method) – metodologija za razvoj aplikacijskih sustava i
 • Oracle AIM (eng. Applications Implementation Method) –  metodologija za implementaciju aplikacijskih sustava.

Pretežno korišteni alati za razvoj i održavanje informatičkih sustava:

 • Oracle Designer, Oracle Forms, Oracle Reports
 • Oracle Application Express (APEX)
 • Jaspersoft JasperReports
 • EMC2 Documentum (OpenText)

Korisnici naših aplikativnih rješenja su:

Odjeli gradske uprave Grada Rijeke

Komunalna i trgovačka društva

 • Komunalno društvo Autotrolej  d.o.o.
 • Komunalno društvo Čistoća d.o.o.
 • Komunalno društvo Kozala d.o.o.
 • Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija  d.o.o.
 • Trgovačko društvo Rijeka promet d.o.o.
 • Trgovačko društvo Energo  d.o.o.
 • Trgovačko društvo Rijeka sport d.o.o.
 • Trgovačko društvo RI-stan d.o.o.

Ustanove

 • Dječji vrtić Rijeka
 • Dječji dom “Tić”
 • Gradska knjižnica Rijeka
 • Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca
 • Gradsko kazalište lutaka Rijeka
 • Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke
 • Muzej moderne i suvremene umjetnosti
 • Muzej grada Rijeke
 • ART kino
 • Hrvatski kulturni dom na Sušaku
 • Psihijatrijska bolnica Lopača
 • Mjesni odbori
 • Vijeća za nacionalne manjine Grada Rijeke
 • Osnovne škole na području Grada Rijeke
 • Dom mladih
 • Centar za odgoj i obrazovanje
 • Centar za autizam
 • Agencija za poticanu stanogradnju APOS

PROJEKTI REALIZIRANI U PRETHODNOM RAZDOBLJU

Elektronički ured (eUred)
Početkom 2008. godine u Gradu Rijeci je implementirano programsko rješenje „Izdavanje akata iz područja prostornog uređenja i gradnje“, koje pruža podršku uredskom poslovanju u Odjelu gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje. Naknadno je, poopćavanjem funkcionalnosti, pružena podrška standardnim poslovnim procesima uredskog poslovanja svih Odjela gradske uprave Grada Rijeke, te je ista struktura proširena i na druge korisnike (Dječji vrtić Rijeka, HNK Ivan Zajc). eUredi dostupni su i građanima putem web uvida i praćenja predmeta direktnim uvidom u status istoga u nadležnim poslovnim procesima.

Riznica
Temeljem zakonske obaveze Zakona o proračunu propisano je da jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju jedan račun za sva plaćanja. Slijedom toga, Grad Rijeka je već 2013. godine krenuo s postupnim uvođenjem novog sustava za centralno upravljanje financijama na razini uprave i ustanova kojima je Grad osnivač, te je time zamijenio dotadašnji Integralni informacijski sustav. Sustav Riznice je centralni objedinjeni sustav za podršku poslovnim procesima unutar proračunskih korisnika, a uključuje module poput upravljanja financijama i računovodstvom, upravljanja ljudskim resursima i zaradom, prodaja roba i usluga, evidencija nabave i dr.

Informacijski servis Grada Rijeke (ISGR)
Informacijski servis Grada Rijeke predstavlja centralno mjesto za personaliziranu komunikaciju građana i pravnih osoba s gradskom upravom i korisnicima. Sustav omoguće autorizirani uvid u različite servise – račune i obavijesti temeljem ugovornih i zakonskih obaveza. Dodatno, sustav omogućuje i predaju zahtjeva za pojedine ustuge ili prijave na natječaje i sobvencije. Sustav se aktivno koristi za prijavu javnih potreba u kulturi, predaju poreznih obrazaca za porez na potrošnju, prijavu za upis u vrtiće, subvencioniranje poduzetnika i sl., a broj usluga i korisnika se konstantno povećava. Cilj projekta je maksimizirati poslove koji se mogu odraditi posredstvom informatičke tehnologije i stvoriti “upravu bez šaltera”.

Uspostava elektroničke arhive Plaća
Projekt je obuhvatio razvoj aplikativnog rješenja za pristup i manipulaciju elektroničkim preslikama dokumenata vezanim za obračun plaća i naknada, njihovu obradu i elektroničko arhiviranje. Infrastrukturna podloga za projekt je postojeća instalacija EMC2 Documentum sustava, a digitalizirano je 18.000 listova A3 i 20.000 listova A4 formata, čime su obuhvaćeni svi platni kartoni zaposlenika i M4 obrasci.

Informatizacija prometnog i komunalnog redarstva Grada Rijeke
U sklopu Odjela za komunalni sustav ustrojena su dvije direkcije za redarstvene poslove – Direkcija za prometno redarstvo i Direkcija za komunalno redarstvo. Da bi se poslovi Direkcija obavljali kvalitetno i efikasno informatizirani su poslovni procesi. Pritom, Direkcija za prometno redarstvo radi po potpuno informatiziranom radnom procesu, od uočavanja prekršaja do kažnjavanja počinitelja. Razvijen je informacijski sustav koji  omogućuje da se nakon uočavanja prekršaja isti informatički obradi na samom mjestu počinjenja, pomoću softverskog rješenja uspostavljenog na prenosivom uređaju koji u sebi sadrži kameru, GPS lokator i ima mogućnost bežičnog prijenosa podataka. Utvrđeni podaci bežičnom vezom prenose se u centralni sustav Grada, nakon čega slijedi daljnja upravna obrada, od izdavanja Obavijesti o počinjenom prekršaju i Obveznog prekršajnog naloga, te njegovog praćenja do konačnosti postupka i plaćanja. Direkcija za komunalno redarstvo koristi implementirano rješenje za praćenje komunalnih problema kao i uspješnost rješavanja komunalnih problema prijavljenih putem različitih komunikacijskih kanala, a u cilju sistematskog praćenja i planiranja aktivnosti djelatnika.

Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Direkcija za informatičke sustave

Projektant informatičkog sustava T. +385 51 209 564 F. +385 51 209 635 Korzo 16, Rijeka Bujačić Elvis
elvis.bujacic@rijeka.hr
Viši savjetnik - koordinator za informatičke sustave T. +385 51 209 632 F. +385 51 209 635 Korzo 16, Rijeka Bukvić Antonio
antonio.bukvic@rijeka.hr
Savjetnica - Projektantica informatičkog sustava T. +385 51 209 992 F. +385 51 209 635 Dolac 8, Rijeka Cvelić Josipa
josipa.cvelic@rijeka.hr
Savjetnica za razvoj i uvođenje informatičkog sustava T. +385 51 209 215 F. +385 51 209 635 Korzo 16, Rijeka Dobrić Atina
atina.dobric@rijeka.hr
Viši savjetnik - koordinator za informatičke sustave T. +385 51 209 216 F. +385 51 209 635 Korzo 16, Rijeka Jurković Robert Jakub
robert.jurkovic@rijeka.hr
Referent za razvoj geoinformacijskog sustava T. +385 51 209 991 F. +385 51 209 635 Dolac 8, Rijeka Kalanj Ivica
ivica.kalanj@rijeka.hr
Savjetnica za razvoj i uvođenje informatičkog sustava T. +385 51 209 646 F. +385 51 209 635 Korzo 16, Rijeka Parat Jelena
jelena.parat@rijeka.hr
Viša savjetnica – koordinatorica za elektroničku upravu T. +385 51 209 337 F. +385 51 209 635 Dolac 8, Rijeka Perše Tatjana
tatjana.perse@rijeka.hr
Stručni suradnik 1 za razvoj, uvođenje i administriranje informatičkog sustava T. +385 51 209 641 F. +385 51 209 635 Korzo 16, Rijeka Ražov Nadijo
nadijo.razov@rijeka.hr
Voditelj-ravnatelj 1 Direkcije za informatičke sustave T. +385 51 209 638 F. +385 51 209 635 Korzo 16, Rijeka Tomulić Aleksandar
aleksandar.tomulic@rijeka.hr
Savjetnik za razvoj i uvođenje informatičkog sustava T. +385 51 209 236 F. +385 51 209 635 Korzo 16, Rijeka Vlašić Željko
zeljko.vlasic@rijeka.hr